Agenda Jaarvergadering vrijdag 25 november om 11.30

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 26 november 2021

4. Jaarverslag en verslag van de secretaris

5. Financiële jaarstukken:
Balans 31-12-2021;
Staat van baten en lasten per 31 december 2021
Staat van baten en lasten per 8 november 2022
Begroting 2023
Bij dit agendapunt zal ook de kascommissie verslag doen van haar bevindingen. De ALV wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

6. Samenstelling bestuur
Met spijt heeft het bestuur kennis genomen van het besluit van Jannetje Bootsma met onmiddellijke ingang terug te treden als voorzitter en bestuurslid vanwege gezondheidsredenen.


Het bestuur wil graag Arzu Yandere, nu penningmeester, voordragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Het bestuur draagt Wilco Brussee, bestuurslid, voor als nieuwe penningmeester.


Voor de volgende bestuursleden geldt dat hun termijn afloopt in april 2023, drie jaar na oprichting van de VvO: Ben Vermeulen, Bas Vorstermans, Arzu Yandere, Wilco Brussee, en Iris Hoen. Voorgesteld wordt om de kandidaten te herbenoemen voor een tweede termijn en deze in te laten gaan in november 2022 in plaats van april 2023. Daarmee wordt gerealiseerd dat de benoemingstermijnen van alle bestuursleden aanvangen en eindigen in november, steeds op een ALV.

Ten slotte wil het bestuur Niels Rijke voordragen als nieuw bestuurslid. Niels Rijke is wetgevingsadviseur bij de raad van State. In 2019 promoveerde Niels op zijn onderzoek naar de relatie tussen identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen en mensenrechten. Het bestuur is blij dat Niels wil toetreden tot het bestuur.
Indien leden andere kandidaten willen laten voordragen dan hiervoor genoemd, kunnen leden dit voorafgaand aan de ledenvergadering bij het bestuur kenbaar maken.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Herinnering Uitnodiging ALV en Najaarssymposium


Hierbij wil het bestuur u nogmaals herinneren aan de op 8 november jl. verzonden uitnodiging voor de ALV en najaarssymposium die beide plaatsvinden op VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022 in het kasteel van WOERDEN (Kasteel 3 in Woerden). Aansluitend aan de ALV die aanvangt om 11.30 uur houdt prof. Mr. Drs. B. Vermeulen de jaarrede en vindt de uitreiking plaats van de Dick Mentink award. Het bestuur hoopt dat op de eerste ALV die na de Coronapandemie weer in fysieke vorm kan plaats vinden veel leden weer aanwezig zullen zijn.

Om 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Om 14.00 uur na de lunch start het symposium met als thema ‘Onderwijskansen en de rechten van het kind’

Het pre-advies is in boekvorm verzonden aan de leden, echter abusievelijk uitsluitend aan leden die bij de VvO staan geregistreerd met hun kantooradres. Leden die van de VvO post ontvangen op hun privéadres hebben dit boekje nog tegoed. Er vindt zo spoedig mogelijk een nazending plaats naar het bij de VvO bekende adres. Het pre-advies in pdf is bijgevoegd bij de VvO-nieuwsbrief van 22 november 2022. Daarnaast kunt u het pre-advies hier downloaden.

Programma najaarssymposium met voorafgaand jaarvergadering
11.15 Inloop
11.30 Jaarvergadering
12.00 Jaarrede door prof. mr. drs. Ben Vermeulen, bestuurslid VVO
12.45 Uitreiking Dick Mentink award door prof. mr. Miek Laemers, emeritus hoogleraar onderwijsrecht
13.00 Lunch
14.00: Introducties op het pre-advies door Ton Liefaard, Eddie Denessen, Jacques Dijkgraaf incl. ruimte voor informatieve vragen na elke introductie
15.15 Pauze met koffie/thee
15.30 Debat met de leden over het pre-advies
17.00 Borrel

Opgeven voor het bijwonen van de ALV en het najaarssymposium op voorhand is verplicht. Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn geen kosten verbonden. De kosten van de lunch zijn € 25,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via deze pagina.

Namens het bestuur,
Iris Hoen, secretaris

Bijeenkomst Werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel 

Op 15 december 2022 (12.30- 14.00) organiseert de VvO-werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel een digitale werkgroepbijeenkomst. De bijeenkomst kent als thema:

Rechtspositie Bestuurders Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen worden tegenwoordig meestal geleid door één of meer professionele bestuurders. In de meeste gevallen gaat het om een stichtingsbestuurder, maar soms ook om een verenigingsbestuurder. De rechtspositie van deze statutaire bestuurders is in beweging. Zo veranderde op 1 juli 2021 de rechtspositie van met name de stichtingsbestuurder als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de gevolgen van de WBTR en op recente ontslagzaken in relatie tot de wet. Daarnaast wordt stilgestaan bij de wijze waarop WNT de vergoedingen normeert. Eveneens aan de hand van recente rechtspraak.

In het primair en voortgezet onderwijs wordt de rechtspositie van de bestuurder al langere tijd beheerst door een collectieve arbeidsovereenkomst. Tot dit jaar waren dat twee afzonderlijke cao’s, maar sinds 1 januari 2022 is in beide sectoren de cao bestuurders funderend onderwijs van toepassing. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op een aantal aspecten van de nieuwe cao (ook in relatie tot de ontwikkelingen rond de cao’s voor de andere personeelscategorieën), waaronder met name de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen en de financiering daarvan.

Het programma is als volgt:

12.20-12.30 uur: Inloop

12.30-12.40 uur: Welkom en introductie inleiders

12.40-13.25 uur: Inleiding

13.25-14.00 uur: Vragen en discussie

De inleiders voor deze bijeenkomst zijn Johanneke Bos en Willem Lindeboom.

Vooraf vragen stellen en aanmelding

Wij willen deelnemers aan de bijeenkomst de gelegenheid bieden vooraf hun vragen over dit onderwerp in te dienen. U kunt uw vragen (bij voorkeur uiterlijk 8 december 2022) stellen bij uw aanmelding voor de bijeenkomst.

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij Cokkie de Vos, c.devos@bl-advocaten.nl) onder vermelding van ‘VvO Werkgroep bijeenkomst 15 december 2022’. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij zien uit naar uw deelname aan deze bijeenkomst!

Beste groet, namens de werkgroep,

Willem Lindeboom en Bas Vorstermans

Bijeenkomst Werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel verplaatst naar 15 december

Op de VvO-website heeft de Werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel eerder een digitale werkgroepbijeenkomst op 10 november 2022 (12.30- 14.00) aangekondigd. Helaas heeft de aankondiging van deze bijeenkomst via de VvO-nieuwsbrief door omstandigheden nog niet plaatsgevonden, waardoor het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst bijzonder beperkt is. Vanuit de overtuiging dat zowel het onderwerp als de inspanningen van de sprekers een groter publiek verdient, hebben we als werkgroep-voorzitters besloten de bijeenkomst uit te stellen. De bijeenkomst over het thema ‘Rechtspositie Bestuurders Onderwijsinstellingen‘ is opnieuw ingepland op donderdag 15 december 2022.

Beste groet, namens de werkgroep, Willem Lindeboom en Bas Vorstermans

Inhoudsopgave School en Wet nr. 5 2022

REDACTIONEEL

5             Redactioneel

COLUMN           

6             Willem Lindeboom

                Functie onderwijsbestuurder eindelijk beschreven

ARTIKELEN

                Martijn Nolen

7             Vier evaluaties van het externe toezicht op het publiek bekostigd onderwijs; en hoe nu verder?

De Onderwijsraad heeft dit jaar het advies de ‘Essentie van extern toezicht’ uitgebracht en dit jaar zijn ook twee evaluaties zijn verschenen over recente vernieuwingen in het externe toezicht op het onderwijs. In 2020 is bovendien een evaluatie van de beleidstheorie bij en de praktijk van de toezichtsbezoeken uitgebracht.

                Brechtje Paijmans en Bastiaan Goedhart

17                  Wat te doen als ‘bevoegd bekwaam’ onvindbaar is? Het lerarentekort en bewegingsonderwijs in het po:  juridisch kader en (on)wenselijke alternatieven.

Hoe kan een school voldoende bewegingsonderwijs aanbieden als zij door het lerarentekort onvoldoende bevoegde leerkrachten heeft? Mag een basisschool een ‘alternatief’ aanbieden of leidt dat direct tot aansprakelijkheid van de school? Dit artikel gaat over (on)bevoegdheden van leraren, aansprakelijkheid van de school, dilemma’s én alternatieven.

JURISPRUDENTIE

27           Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

                Mr. E.C. Appels-de Groot

                Mr. P.H.M. Kanters

Programma Werkgroep Medezeggenschapsrecht 11 november

Op vrijdag 11 november 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland (de bijeenkomst op 14 oktober a.s. is gecanceld).

Het gespreksonderwerp is deze keer ingebracht door Dik Berkhout en Willem Hein Hogerzeil en gaat over de toetsing door de LGCWMS bij instemmingsgeschillen.

WMS artikel 32 lid 1 schrijft voor dat de commissie slechts aan het bevoegd gezag toestemming geeft om het besluit te nemen ‘indien de medezeggenschapsraad niet in redelijkheid tot het onthouden van instemming heeft kunnen komen of indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden die het te nemen besluit van het bevoegd gezag rechtvaardigen.’ Deze tweevoudige toets in de WMS bij instemmingsgeschillen is afgeleid van de WOR. Bij enkele recente uitspraken (https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-invoering-vijf-gelijke-dagenmodel-vanwege-zwaarwegende-omstandigheden-krijgt-het-bevoegd-gezag-toestemming-het-besluit-te-nemen/ en https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-schoolplan-het-bevoegd-gezag-krijgt-vanwege-zwaarwegende-omstandigheden-toestemming-het-besluit-te-nemen/) inzake instemmingsgeschillen ontstaat echter de indruk dat de commissie de eerste toetsingsgrond heeft overgeslagen en alleen het tweede deel van de tweevoudige toets (de zwaarwichtige reden) is gehanteerd. Waarmee de (voorstelbaar) goede redenen van een MR om zich van instemming te onthouden (te snel?) terzijde worden geschoven.

Vraag is of daarom of de commissie hiermee op de juiste wijze toepassing heeft gegeven aan genoemde toetsingsgrond? En hoe vindt onder de WOR deze tweevoudige toetsing plaats? (Artikel 27 lid 4 WOR: “De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen”.)

Het betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning

Stafmedewerker AOb / adviseur medezeggenschap

Programma Werkgroep Leerrecht en Leerplicht 7 oktober

Vrijdag 7 oktober a.s. is het volgende moment voor een korte tussentijdse bespreking via teams. De bespreking start anders dan we gewend zijn vanaf stipt 09.30 uur tot hooguit 10.30 uur. Het is vijf minuten vooraf mogelijk om in te loggen, zodat alles tijdig klaar staat.

De volgende onderwerpen zijn aangemeld:

Artikel 15 Lpw – Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs 

Peter van Zuidam zal de bijeenkomst dit keer inhoudelijk voorbereiden en ook ingaan op de volgende stelling:

– Strafrechter dient in leerplichtzaken een eigen beoordeling van de feiten te maken en bij twijfel vrij te spreken.

Wellicht is er nog een actueel onderwerp dat bespreking verdient. Dan horen wij dat graag van je.

Het is fijn als je je uiterlijk donderdag a.s. aanmeldt voor deze bespreking. we versturen uiterlijk vrijdag een uitnodiging met de link voor de sessie. Als er minder dan vijf deelnemers zijn, schuift de bijeenkomst door naar de volgende datum.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals de data voor de laatste 2 bijeenkomsten van dit jaar:

vrijdag 4 november 2022 – van 9.30 tot 10.30

vrijdag 2 december 2022 – van 9.30 tot 10.30

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Programma Werkgroep Leerrecht en Leerplicht 16 september

Beste deelnemers aan de werkgroep Leerrecht en leerplicht,

Vrijdag 16 september a.s. is het volgende moment voor een korte tussentijdse bespreking via teams. De bespreking start anders dan we gewend zijn vanaf stipt 09.00 uur tot hooguit 10.00 uur. Het is vijf minuten vooraf mogelijk om in te loggen, zodat alles tijdig klaar staat.

De volgende onderwerpen zijn aangemeld:

Wetsvoorstel terugdringen verzuim

https://www.internetconsultatie.nl/terugdringenverzuim/b1#sectie-waarkuntuopreageren

Wellicht is er nog een actueel onderwerp dat bespreking verdient. Dan horen wij dat graag van je.

Het is fijn als je je uiterlijk donderdag a.s. aanmeldt voor deze bespreking. we versturen uiterlijk vrijdag een uitnodiging met de link voor de sessie. Als er minder dan vijf deelnemers zijn, schuift de bijeenkomst door naar de volgende datum.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Inhoudsopgave School en Wet nr. 4 2022

De redactie

In Memoriam Dick Mentink

Mr. J. Streefkerk

Experimentbesluit onderwijszorgarrangementen. Een brug tussen twee werelden?

Hoe om te gaan met de financiering van een gemengd aanbod van funderend onderwijs en jeugdzorg?

Het probleem zit in het beschikbaar maken en organiseren van de financiële middelen: zeggenschap over meerdere ‘potjes’ en het verruimen van bestedingsvoorwaarden. Het aangekondigde Besluit experiment onderwijszorgarrangementen zou soelaas moeten bieden.

Natasja Engel en Mark van den Hove

Geslaagd of afgewezen? De juridisch juiste rechtsingang bij een geschil over de inhoudelijke beoordeling van het eindexamen.

Moeten leerlingen die het niet eens zijn met de vaststelling van een eindexamencijfer of met de uitslag van hun eindexamen zich wenden tot de bestuursrechter of tot de burgerlijke rechter?

Mr. B.P.L. Vorstermans

Kroniek: Toetsing, beoordeling en examinering

Er zijn ruim twee jaar verstreken sinds de eerste kroniek over jurisprudentie met betrekking tot toetsing, beoordeling en examinering, het is tijd voor een volgend overzicht. Deze kroniek bestrijkt de periode van begin 2020 tot en met mei 2022.

Rubrieken Jurisprudentie en Wetgeving po, vo en mbo

Programma Werkgroep Medezeggenschapsrecht 9 september

Op vrijdag 9 september 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Het gespreksonderwerp is deze keer ingebracht door Joke Sperling. Joke zal spreken over de gevolgen voor de medezeggenschap met de invoering van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Met deze wet wordt het mogelijk om scholen voor praktijkonderwijs en vmbo over te dragen aan een rechtspersoon die een mbo-instelling in stand houdt. Die combinatie onder één bevoegd gezag wordt ook wel aangeduid als ‘verticale scholengemeenschap’ (vsg). Na de fusie is de Wms niet langer van toepassing op de school voor praktijkonderwijs of vmbo-school. De wet treedt per 1 augustus 2022 in werking. 

Het betreft een online-bijeenkomst (via Teams).

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Ook de volgende bijeenkomsten dit jaar staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 nog plaats op: 14 oktober, 11 november, en 9 december.