Op vrijdag 10 november 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst(via Teams). 

Gespreksonderwerp deze keer is de vraag: onder welke voorwaarden mag een (G)MR met de pers spreken? In de praktijk wordt deze vraag met regelmaat gesteld. De MR wordt immers aangemerkt intern orgaan: het schoolbestuur en de directie zijn voor de media het (eerste) aanspreekpunt bij aangelegenheden die de school betreffen. Soms krijgt de MR en/of de afzonderlijke leden van de raad, expliciet een verbod opgelegd om te prakten met de media, of met andere partijen buiten de school. Bijvoorbeeld met gemeenteraadsleden, of met de vakbond. Wanneer het gaat om een conflict tussen (G)MR en bevoegd gezag kan een dergelijk spreekverbod haaks staan op het belang van de raad (en diens achterban). Daarnaast mag een (G)MR niet het recht worden ontnomen om, waar dit door de raad nodig wordt geacht, in contact te treden met een van overheidswege toezichthoudende instantie, zoals de Inspectie voor het onderwijs en de Arbeidsinspectie. 

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De laatste bijeenkomst in 2023 staat gepland op 8 december. Ook in 2024 de bijeenkomsten van de werkgroep telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams): 12 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november