Op 12 april 2024 vindt weer het voorjaarssymposium van de Vereniging voor Onderwijsrecht plaats.

Aanmelden voor het Voorjaarssymposium (vrijdag 12 april vanaf 14.30 uur) in het Quinton House (Nieuwgracht 60, 3512 LT Utrecht) kan via de website. Wij verzoeken u bij aanmelding twee van de drie mogelijke workshops te selecteren.

Workshop A: De (on)mogelijkheden voor uitschrijving van studenten in het hoger onderwijs

Anders dan in de wetgeving voor het funderend onderwijs kent de Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geen verwijderingsprocedure voor studenten. Hogescholen en universiteiten hebben een beperkt wettelijk kader om de inschrijving van studenten te beëindigen. Margot de Jong-Noordermeer (jurist aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC) en Marjoleine van Leerdam (jurist aan de TU Delft) bespreken aan de hand van hun praktijkervaringen de wijze waarop het wettelijk kader van de WHW wordt toegepast bij het beëindigen van de inschrijving en de uitdagingen en dilemma’s die daarmee gepaard gaan. Ook de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS over dit onderwerp zal worden besproken. Onder meer komt aan bod: de tijdelijke en definitieve uitschrijving op grond van artikel 7.57H WHW (overlast) en 7.42a WHW (Iudicium Abeundi bij ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening). Aandachtspunten die daarbij aan de orde komen is welk gedrag uitschrijving kan rechtvaardigen, de mogelijkheid om op te treden als het gedrag zich afspeelt buiten de onderwijsinstelling, het belang van het opstellen van een gedragscode en welke overige maatregelen opgelegd kunnen worden zoals een gebouwverbod en het beperken van het aantal tentamenkansen.

Workshop B: Maakt het wetsvoorstel Vrij en Veilig onderwijs het onderwijs veiliger?

Achien Gröllers (bestuurssecretaris van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) en Denise LePair (secretaris bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) bespreken in deze workshop het wetsvoorstel ‘Vrij en veilig onderwijs’. Dit wetsvoorstel bevat zes nieuwe verplichtingen voor scholen in het funderend onderwijs, mbo en het hoger onderwijs. De verplichtingen zien onder andere toe op registratie- en meldingsverplichtingen van onveilige situaties, het hebben van een interne en externe vertrouwenspersoon en de aansluiting bij een landelijke klachtencommissie en de plicht om aanbevelingen van deze commissie op te volgen tenzij sprake is van zwaarwegende redenen om dat niet te doen. Ook bevat het wetsvoorstel een uitbreiding van de aangifteplicht van seksueel misbruik naar meerderjarigen, die ook van toepassing zal zijn in het hoger onderwijs en het mbo. Achien en Desirée geven aan of het wetsvoorstel een verbetering oplevert van de huidige gang van zaken. ten slotte gaan zij in op de actualiteiten en ontwikkelingen in de jurisprudentie in de klachtenbehandeling in het bijzonder onderwijs.  

Workshop C:  De werkgeversrol van de RvT in de nieuwe cao bestuurders funderend onderwijs

Eric Rietkerk, bestuurslid van de VvOB en Inge Haan, partner van ScoliX en docent bij de TOI-NVTK-academie praten de leden van de VvO in deze workshop bij over de invulling van de werkgeversrol van de RvT, mede in het licht van het nieuwe remuneratiebeleid in de CAO Bestuurders funderend onderwijs 2023. Omdat de in de cao opgenomen handreiking veel ruimte biedt aan de raad van toezicht, lijkt veel mogelijk. Tegelijkertijd kan juist de ruimte in de handreiking ook tot meningsverschillen leiden tussen bestuurders en hun raden van toezicht  over wat een correcte toepassing is.  Eric Rietkerk en Inge Haan zullen hun inzichten en eerste ervaringen met de cao met u delen. De workshop wordt geleid door Bas Vorstermans en Willem Lindeboom van de werkgroep rechtspositie onderwijspersoneel.