Inhoudsopgave School en Wet nr. 2, april 2021

COLUMN

Of je een emmer leeggooit

Willem Lindeboom

ARTIKELEN

Dr. N. Rijke

Een voortdurende schoolstrijd

Maatschappelijke en politieke discussies over het curriculum en de schoolcultuur, toelatingsbeleid van leerlingen en benoemingsbeleid van personeel, raken de positie van orthodox-protestantse scholen. Relevant voor genoemde discussies zijn de identiteitsverklaringen van scholen die recent onderwerp van maatschappelijk en politiek debat waren.

Mr. J.S. Buiting

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen: verbetering voor de overgang van po naar vo?

In 2019 zijn het schooladvies en de eindtoets geëvalueerd. Dit is voor de regering aanleiding om het stelsel van het schooladvies en de eindtoets te wijzigen. Leidt deze wijziging tot een verbetering in de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs?

Chris Kuiper en Susanne Höfte

Coronatijd… Onderwijs op afstand: beviel het en mocht het?

Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties is de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is. In deze bijdrage wordt gekeken naar de gevolgen van het gegeven afstandsonderwijs vanuit de praktijk, de focus is die van speciaal onderwijs.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 23 t/m 43

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

WETGEVING   

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf

Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht 9 april

Op vrijdag 9 april 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Thema voor deze bijeenkomst:

Tijdens deze komende bijeenkomst verzorgt Gabi Stouthart (Sprengers Advocaten) een inleiding over het adviesrecht van een MR in het kader van artikel 11 onder h van de WMS, adviesrecht over een voorgenomen besluit tot ontslag dan wel benoeming van een schoolleider. Zij zal onder andere stilstaan bij de vraag wanneer er sprake is van dat adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot aanstelling en ontslag. Valt daar bijvoorbeeld ook onder een interim directeur? En is er tevens sprake van ontslag bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden? Hierbij worden tevens de uitspraken van de Landelijke Commissie Geschillen WMS meegenomen, en de relevante arbeidsrechtelijke jurisprudentie. Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.

Planning werkgroep Leerrecht en Leerplicht 2021

De werkgroep Leerrecht en Leerplicht heeft de data voor de bijeenkomsten in 2021 vastgesteld. De bijeenkomsten zijn maandelijks ingepland waarbij ongeveer om de drie maanden een langere bijeenkomst gepland staat. De korte bijeenkomsten zijn digitaal. De langere bijeenkomsten zijn, afhankelijk van de corona maatregelen, digitaal of op locatie.

De korte bijeenkomsten worden gevuld met de actualiteiten van dat moment of door leden van de werkgroep ingebrachte punten. In de driemaandelijkse bijeenkomsten, die drie uur duren, zal een onderwerp uitvoeriger behandeld kunnen worden. Als er voorstellen zijn voor onderwerpen dan horen we dat graag.

De planning voor 2021 is als volgt:

5 maart 2021                16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

2 april 2021                  16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

7 mei 2021                   14.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal of op locatie

4 juni 2021                   16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

2 juli 2021                     16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

17 september 2021       14.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal of op locatie

8 oktober 2021             16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

8 november 2021          16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

17 december 2021        16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

Aanmelden voor de maillijst van de werkgroep kan via werkgroepleerrecht@vvonderwijsrecht.nl. Het aanmelden voor de bijeenkomsten kan door een reply te sturen op de uitnodiging die via email wordt verzonden. Tijdige aanmelding wordt zeer op prijs gesteld, bij minder dan vijf deelnemers zal een geplande bijeenkomst niet doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Uitnodiging oratie prof. dr. R. van Schoonhoven “Het recht van de school” op 12 maart

Op vrijdagmiddag 12 maart 2021, aanvang 15.45 uur houdt prof. dr. R. van Schoonhoven haar oratie vanwege de gesponsorde SBLO-leerstoel Onderwijsrecht. De oratie met als titel Het recht van de school zal in verband met de strenge corona-richtlijnen van dit moment geheel ONLINE plaatsvinden. Dat betekent dat deze is te bekijken / beluisteren via het YouTube Kanaal VU Beadle’s Office: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA Er komt nadien ook nog een pdf-versie beschikbaar.

Lezing Paul Zoontjes op 6 mei over examinering in het onderwijs

Op 6 mei 2021 geeft Paul Zoontjes een lezing over het onderwerp examinering in het onderwijs. Op 1 december jl. verscheen het boek ‘Tussen toets en bestuur’ van Paul Zoontjes en Henk van Berkel over de positie van de examencommissie in het hoger onderwijs. Een mooie aanleiding om Paul Zoontjes te vragen om voor de leden van de VvO over examinering een lezing te geven. Paul Zoontjes was tot mei 2019 hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University. De laatste acht jaar van zijn dienstverband was hij voorzitter van de examencommissie van Tilburg Law School.

Mededelingen van het bestuur

Op de achtergrond wordt door het bestuur hard gewerkt om de ledenadministratie van de NVOR en de VvO te integreren en verder te professionaliseren. Onderzocht wordt of het mogelijk is de toegang door en tot leden via de website te vergemakkelijken, zodat gemakkelijker content op de website kan worden geplaatst en leden op hun beurt via de website gegevens kunnen doorgeven en laten verwerken. Doel is om een professionele ledenadministratie te voeren die niet overmatig veel tijd vraagt van het vrijwilligersbestuur.

Tot op heden werd de nieuwsbrief op verzoek ook verstuurd aan niet-leden. Omdat de nieuwsbrief gericht is op verenigingsactiviteiten die uitsluitend open staan voor leden is besloten de nieuwsbrief niet meer aan niet-leden te verzenden.

Bestuursleden hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de werkgroepvoorzitters over de invulling van de rol van de werkgroepen binnen de vereniging. Deze gesprekken worden binnenkort voortgezet. Werkgroepvoorzitters ontvangen daarvoor een uitnodiging van het bestuur.