Programma Werkgroep Bestuur en Management 2 februari

Op 2 februari a.s. organiseert de werkgroep Bestuur en Management van de Vereniging voor Onderwijsrecht de eerste onlinebijeenkomst van 2022 met als thema:

De beleidsvoornemens van kabinet-Rutte IV voor funderend onderwijs en kinderopvang

In hoofdstuk vier van het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zetten de regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU hun beleidsvoornemens ten aanzien van onderwijs en ontwikkeling uiteen.

Kabinet-Rutte IV wil de basis op orde brengen door structureel EUR 1 miljard te investeren voor het versterken van de onderwijskwaliteit. Daarbij worden scholen in positie gebracht door investeringen zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klas te laten gaan, volgens de systematiek van de werkdrukmiddelen. Ook kiest het nieuwe kabinet voor het vergroten van kansengelijkheid door te investeren in kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en een rijke schooldag alsmede het bevorderen van doorstroom en differentiatie, waaronder het geven van ruimte voor een maatwerkdiploma. In verband hiermee is kabinet Rutte-IV tevens voornemens om de kwaliteit van lerarenopleidingen en de professionalisering van leraren te bevorderen, te komen tot werkdrukverlaging en één cao voor het funderend onderwijs alsook de positie en kwaliteit van schoolleiders te versterken.

Wij hebben Geert de Wit (lid RvB van Stichting Kinderopvanggroep in Tilburg) en Marten Elkerbout (voorzitter CvB van Stichting Spaarnesant voor openbaar (specialistisch) onderwijs in Haarlem) bereid gevonden om ons mee te nemen in hun visies op de kabinetsplannen voor het funderend onderwijs en de kinderopvang. Zij zullen onder meer ingaan op de vraag wat onderwijs en kinderopvang voor elkaar kunnen betekenen en welke verbeteringen in beleid en wetgeving zij in deze regeerperiode nodig achten.

Zoals gebruikelijk zal er na hun inleidingen gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en discussie.

Het programma is als volgt:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.20 uur:   Welkom en toelichting coalitieakkoord

12.20 – 12.50 uur:   Inleiding Geert de Wit en Marten Elkerbout

12.50 – 13.30 uur:   Vragen en discussie

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 2 februari 2022. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij hopen weer op veel belangstelling!

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

Martijn Nolen en Nicole Niessen

Presentaties najaarssymposium 2021 beschikbaar

De presentaties van (twee van) de preadviseurs van het preadvies ‘Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs’ zijn nu beschikbaar op onze website. De presentatie van Guus Heerma van Vos treft u hier aan. De presentatie van Willem Lindeboom treft u hier aan. Voor de volledigheid treft u hier het preadvies ‘Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs’ zelf aan.

Programma Werkgroep medezeggenschapsrecht 14 januari

Op vrijdag 14 januari 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer is een vraag die tijdens de laatste bijeenkomst van 10 december naar voren kwam. Namelijk op welke manier een MR condities kan verbinden aan een ‘positief advies’, of aan een instemmingsreactie? Een ‘ja, mits’ dus. Want vaak gaat een MR onder voorwaarden wel akkoord met een voorgenomen besluit. En afspraken hierover maken is meestal geen probleem. Maar de werkelijkheid laat zien dat er vaak achteraf discussie ontstaat over de vraag of het bevoegd gezag aan dergelijke voorwaarden uitvoering heeft gegeven. Kan de MR in zo’n situatie de LGCWMS vragen om een oordeel of het bevoegd gezag aan de in het advies beschreven voorwaarden heeft voldaan? Is er hierbij een verschil tussen adviesrecht en een instemmingsrecht? En is een ‘nee, tenzij’, misschien een betere oplossing?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Ook kunnen via dit emailadres onderwerpen m.b.t. medezeggenschap voor de volgende bijeenkomsten in 2022 worden aangemeld.

Programma Online Lunchtafel Werkgroep Hogeronderwijsrecht 20 januari

RECHTSPOSITIE VAN STUDENTEN
(en de zelfreflecties van de ABRvS)


Discussiebijeenkomst donderdag 20 januari 2022 van 12:00 tot 13.30 uur via MS-TEAMS

Chatham House Rule geldt

Er is voor de student aan universiteiten en hogescholen maar één ingang naar rechtsbescherming, in
de WHW “Toegankelijke Faciliteit” genoemd. Daarna kan de student nogal wat verschillende kanten
op (worden geleid). Hoe zit dat?
Er is nog een aanleiding. Het is ongeveer zeker dat in 2022 het College van beroep voor het Hoger
Onderwijs (CBHO) ook formeel wordt ingeschoven in de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Daarmee ontvalt één van de weinige bijzondere rechters en dat lijkt uit het oogpunt van
rechtsgelijkheid fijn. Maar er is de nogal wat te doen over de rechtsbescherming die de hoogste
bestuursrechter heeft geboden, in toeslagenkwesties maar niet alleen daarin.
Daarom vinden wij het belangrijk om eens te bespiegelen wat in de praktijk gebeurt en wat – gezien
ook het regeerakkoord – straks misschien kan worden verwacht van kabinet Rutte IV. Het lijkt een goed
moment om dit alles eens onder de loep te nemen. Tijd dus voor een goed gesprek over het nu, het
straks en het daarna van de rechtsbescherming van studenten.

Deze 23e Werkgroep Hogeronderwijsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht gaat weer online en
zal het opnieuw een lunchbijeenkomst zijn. Eigen lunch en koffie meenemen. In de aangepaste opzet
ook goed om je te vragen om bij aanmelding in 1-2 zinnen te specificeren welk sub-vraagstuk je
specifiek aan de orde wilt stellen (en evt kort toelicht tijdens de ronde tafel). In beginsel is de bedoeling;
het geeft in ieder geval voorrang bij eventueel nodige loting voor deelname.
Deelnamebevestiging met vergaderlink ontvang je kort tevoren. Echter: er is een deelname-limiet
van 25 personen (zonodig na loting). Laat je daardoor niet weerhouden om aan te melden (evt.
herhalen we), maar wees svp prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door
een collega op de reservelijst. Zoals altijd is dit een open uitnodiging, is VvO-lidmaatschap niet vereist
en zijn er ook voor niet-leden geen kosten aan deelname verbonden.
Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via de organisator: info@triasnet.nl

Literatuur:

Zelfreflectie ABRvS

WHW pocketeditie 2022, para 5.7.14 t/m 19 en Hfst7 Titel 4

AGENDA 23e VvO-Werkgroep Hogeronderwijsrecht: Online LunchTafel Rechtspositie Student

11:50 Inloggen
12:00 – 12:10 Introductie van de voorzitter, mr. Peter Kwikkers Rechtsbescherming of Ordehandhaving?
12:10 – 12:25 Inleiding mr. Wouter Pors, Partner Bird & Bird Rechtsbescherming in de Rechtspraktijk
12:25 – 13:30 Table Ronde

Inhoudsopgave van School en Wet nr. 6 2021

Column

Meer ruimte voor grenzen

Willem Lindeboom

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten op Aruba

‘Awor si!, diploma den mi man’

De auteurs vergelijken het Arubaans en Nederlands onderwijsrecht, met name de overeenkomsten en verschillen tussen de leerplichtwetgeving. Zij doen een aantal voorstellen om het voortijdig schoolverlaten op Aruba tegen te gaan.

Mr. S. Sambo en mr. dr. J. Sperling

Hoogbegaafdheid als handicap

Het College voor de rechten van de mens oordeelde over de vraag of hoogbegaafdheid heeft te gelden als een handicap in de zin van de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte. Een toelichting waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de verhouding tussen de WGBH/CZ en het VN-verdrag handicap.

S. Philipsen

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 107 t/m

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf

Programma Werkgroep medezeggenschapsrecht 10 december

Op vrijdag 10 december 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Gespreksonderwerp is een casus die is ingebracht door Willem Hein Hogerzeil. De uitspraak van de LGC (10726) treft u hier aan.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.

Ook voor 2022 staan de bijeenkomsten telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 plaats op: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november, en 9 december.