Inaugurele rede Pieter Huisman 15 september

Inaugurele rede Pieter Huisman

Het bestuur attendeert u op de inaugurele rede die Pieter Huisman op 15 september om 16.15 uur in de Aula van Tilburg University zal houden als bijzonder hoogleraar onderwijsrecht onder de titel:

‘Geregeld gedrag: Over regulering en juridisering van de pedagogische relatie`

In zijn oratie zal hij ingaan op de stelling dat de relatie tussen leerling/student en school/instelling in toenemende mate wordt gereguleerd en verjuridiseert als gevolg van de discussie over wat (on)wenselijk gedrag of uitlatingen zijn binnen de instelling en in het onderwijs. Vanuit motieven zoals het waarborgen van veiligheid, non-discriminatie en burgerschap hebben gedragingen of uitlatingen zowel binnen als buiten de school/instelling, consequenties voor het uitoefenen van het recht op onderwijs.

Grensoverschrijdend of intimiderend gedrag kan bijvoorbeeld leiden tot maatregelen, zoals verwijdering van de opleiding wanneer blijk is gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep waartoe de student wordt opgeleid (het zogenaamde iudicium abeundi). Jurisprudentie laat zien dat gedrag van ouders in extreme gevallen kan leiden tot verwijdering van de leerling, ook al heeft de leerling zelf geen aandeel in de verstoorde relatie. Een (politieke) uitlating van een student op twitter kan zich niet verhouden met de grondslag van de school of de gedragscode van de faculteit.

De regulering van gedrag gebeurt veelal door zelfregulering, in een leerlingstatuut, huis/orderegels en gedragscodes, de toetsing door klachtencommissies en commissies voor ongewenst/professioneel gedrag.

Hoe verhoudt zich deze regulering en toetsing met het recht op onderwijs, het (ook in toenemende mate geregelde) recht op maatwerk en de ontwikkeling naar ‘responsief onderwijsrecht’? Of grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de bescherming tegen discriminatie op basis van politieke gezindheid?

Normering en toetsing van gedragsvoorschriften in het onderwijs roepen aldus ook vragen op in de werking en toetsing van grondrechten en rechtsbeginselen zoals rechtszekerheid en kenbaarheid in zijn algemeenheid.

De oratie is een bouwsteen en doorkijkje naar het onderzoekprogramma voor de leerstoel, als onderdeel van het signatureplan Global Law and Governance van de Tilburg Law School, waarin ik actuele nationale en internationale (rechts)ontwikkelingen zal verbinden met de vraag wat dit betekent voor onderwijswetgeving en rechtspositie van actoren.

De oratie zal ook via livestream te volgen zijn.

Symposium 25 jaar LKC “Leren van klachten voor de kwaliteit van het onderwijs” 11 oktober

Dit jaar bestaat de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 25 jaar. Reden voor de LKC en Onderwijsgeschillen om daar extra aandacht aan te besteden. Dit doen wij onder meer door het organiseren van een symposium.

U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier

Locatie en tijd: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE  UTRECHT – Inloop 14.30 uur en de start om 15.00 uur, afsluitend een drankje om 17.00 uur.

Voor wie interessant?

Dit symposium is voor iedere professional die zich bezighoudt met conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs. Voor geïnteresseerden van de scholen, die bij de LKC zijn aangesloten, houden wij uiteraard de beste plaatsen vrij! *

Tijdens het symposium laten we zien wat de bijdrage van de LKC aan de kwaliteit van het onderwijs is geweest in de afgelopen 25 jaar. En welke invloed maatschappelijke trends hebben gehad op de adviezen van de LKC. Theater en sprekers uit de praktijk bieden aan alle deelnemers van het symposium inspiratie en een uitnodiging om in gesprek te gaan met elkaar. Want wat moet de toekomst volgens u brengen om het klachtrecht in het onderwijs te versterken?

Het symposium “Leren van klachten voor de kwaliteit van het onderwijs” is kosteloos bij te wonen. Het definitieve programma wordt na de zomervakantie bekend, u kunt in ieder geval bijdragen verwachten van:

·         Sandra Schreuder (voorzitter LKC)

·         Lobke Vlaming (Ouders&Onderwijs) en

·         Luc Sluijsmans (rector DENISE en raadslid Onderwijsraad).  

Save the date: vrijdag 24 november 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht attendeert u op de ALV en het Najaarssymposium dat op VRIJDAG 24 NOVEMBER 2023 IN KASTEEL WOERDEN wordt georganiseerd (Kasteel 3, 3441 BZ  WOERDEN). Uitnodiging volgt.

Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 8 september

Op vrijdag 8 september 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Gespreksonderwerp deze keer is de wijziging van de WMS per 1 augustus als gevolg van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (zie hierover ook op Infowms.nl). De wijzigingen in de WMS vloeien voort uit een amendement van Kamerlid Westerveld, o.a. met als doel het informatierecht van de MR te versterken. De vraag kan worden gesteld of dat doel met deze recente wijziging van de WMS wordt bereikt. 

Zie ook de column van Marco Frijlink hierover: https://voo.nl/nieuws/meer-informatieplicht-maar-minder-informatierecht  Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand. Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats op 13 oktober, 10 november en 8 december.

Inhoudsopgave School en Wet nr. 4 2023

School en Wet 4, 2023

ARTIKELEN

Drs. R. Anstadt en mr.dr.J. Sperling

Toelating en schoolwisseling in het Amsterdams voortgezet onderwijs p/8

Het komt steeds vaker voor dat er geloot moet worden voor een plaats in het eerste leerjaar van een school voor voortgezet onderwijs. In dit artikel wordt beschreven hoe dit komt en worden suggesties gedaan ter verbetering, niet alleen voor Amsterdam, maar mogelijk ook voor andere gemeenten.

Mr.drs. J.P. Dikker

De Wet bescherming klokkenluiders en het onderwijs /p.14

Naar aanleiding van een melding van een universitair docent bij zijn werkgever (UvA) wordt in deze bijdrage eerst kort beschreven wat de Wet Huis voor klokkenluiders inhield. Daarna worden uitvoerig de wijzigingen van de Wet bescherming klokkenluiders besproken, inclusief de gevolgen voor het onderwijs.

Mr. G. Bremmers en mr. N. Laumen

Een “verboden” opzegverbod in de CAO PO? Een nadere blik op art. 3.7 lid 2 CAO PO/ p.22

In dit artikel wordt de conclusie getrokken dat de kwalificatie door het UWV van art. 3.7 lid 2 CAO PO als opzegverbod – dat kan leiden tot een weigering van een ontslagaanvraag – op gespannen voet staat met het (algemene) toetsingskader omtrent opzegverboden zoals dat volgt uit de wet.

Mr. J. Streefkerk           

Kroniek: Goed bestuur en governance po en vo 2021-2023/ p.29

Deze kroniek behandelt de juridische ontwikkelingen in de governance; het beeld dat ontstaat is dat van twee onstuimige jaren, door een wisselwerking tussen ontwikkelingen in de politiek en ontwikkelingen in de sector zelf. De kroniek biedt een overzicht van recente ontwikkelingen en tevens een aanzet voor verdere discussie en onderzoek op deelonderwerpen.

Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 9 juni

Op vrijdag 9 juni 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een online-bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Het onderwerp voor de komende bespreking betreft een vertrouwenscrisis tussen (G)MR en het bevoegd gezag, en het “opzeggen van vertrouwen” in de bestuurder of de schoolleider. Wat betekent dit voor het overleg, met name als het gaat om de bestuurder? En wat komt hier in de meer praktische context bij kijken? Bijvoorbeeld in de zin van een bemiddelingspoging. Of welke andere mogelijkheden heeft een MR om kracht te zetten achter een dergelijk signaal? Bijvoorbeeld het inschakelen van de RvT, de Onderwijsinspectie of de media.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats 14 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning