Data bijeenkomsten Werkgroep Leerrecht en Leerplicht vastgesteld

Voor de werkgroep leerrecht en leerplicht hebben wij naar aanleiding van de uitkomsten van een onder de leden van de werkgroep uitgezette enquête de data voor de besprekingen in 2023 vastgesteld. De bijeenkomsten zijn maandelijks ingepland en zijn digitaal, via MS-Teams.

De besprekingen worden gevuld met een lijst van door leden van de werkgroep aangedragen onderwerpen of de actualiteiten van dat moment.

De planning voor 2023 is als volgt:

Woensdag 15 februari 2023        16.00 – 17.00 uur

Woensdag 15 maart 2023         16.00 – 17.00 uur

Woensdag 19 april 203             16.00 – 17.00 uur

Woensdag 17 mei 2023            16.00 – 17.00 uur

Woensdag 21 juni 2023            16.00 – 17.00 uur

Woensdag 20 september 2023  16.00 – 17.00 uur

Woensdag 18 oktober 2023      16.00 – 17.00 uur

Woensdag 15 november 2023   16.00 – 17.00 uur

Woensdag 20 december 2023   16.00 – 17.00 uur

Aanmelden voor de maillijst van de werkgroep kan via werkgroepleerrecht@vvonderwijsrecht.nl. Het aanmelden voor de bijeenkomsten kan door een reply te sturen op de uitnodiging die via email wordt verzonden. Tijdige aanmelding wordt zeer op prijs gesteld, bij minder dan vijf deelnemers zal een geplande bijeenkomst in beginsel niet doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Online lunchtafel Werkgroep Hogeronderwijsrecht 14 maart 2023

Op dinsdag 14 maart 2023 organiseert de Werkgroep Hogeronderwijsrecht eenonline lunchtafel over het onderwerp ‘Rechten van de Mens in het Hogeronderwijsrecht’ met als hoofdgast dr. Alexander Hoogenboom van het College voor de Rechten van de Mens. De bijeenkomst vindt plaats via MS-Teams van 12:00 tot 13.30 uur.

Het VvO jaarsymposium ging over de rechten van het kind in het onderwijs. De meeste studenten zijn echter juridisch geen kinderen meer, dus moet de Groep Hogeronderwijsrecht het eens hebben over grotemensenrechten in het hoger onderwijs. Dat sluit ook mooi aan op de vorige bijeenkomst over rechtsbescherming van studenten. Alexander Hoogenboom promoveerde in 2016 aan de Universiteit Maastricht op zijn proefschrift over de spanning rondom de mobiliteit van studenten met als over-koepelende vraag hoe mobiliteitsrechten van EU-burgers voor studiedoeleinden binnen de EU moeten worden gewaarborgd, terwijl tegelijk de inrichting en houdbaarheid van de nationale hogeronderwijs-systemen van lidstaten wordt gegarandeerd en gerespecteerd. Alexander werkt sinds 2019 bij het College voor de Rechten van de Mens en was daar o.a. betrokken bij adviezen over voorrangsbeleid (TUE) en (mogelijk) discriminerende cameraherkenning bij online tentamens (VU). Hij leidt ons langs recente adviezen van het College inzake het gelijkebehandelingrecht die van belang zijn voor de praktijk in het hoger onderwijs en wetenschap en de (overkoepelende) vraag hoe en in hoeverre de mensenrechten van studenten en personeel in de regelgeving omtrent hoger onderwijs en wetenschap zijn gewaarborgd. Onder meer in het licht van lopende discussies over (mogelijke inperking van) de toegankelijkheid tot (bepaalde) ho-opleidingen, is dit zeker geen theoretisch onderwerp.

Deze 24e Discussiebijeenkomst van de Groep Hogeronderwijsrecht van de VvO is weer een online lunchbijeenkomst. In deze opzet past om je te vragen om bij aanmelding in 1-2 zinnen te specificeren welk sub-vraagstuk je specifiek aan de orde wilt stellen (en eventueel kort toelicht tijdens de ronde tafel). Als je dit doet, geeft dat in ieder geval voorrang bij eventueel nodige loting voor deelname.

Er is een deelname-limiet van 25 personen (zonodig na loting). Laat je daardoor niet weerhouden om aan te melden, maar wees s.v.p. prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door een collega op de reservelijst. Zoals altijd is dit een open uitnodiging, is VvO-lidmaatschap niet vereist en zijn er ook voor niet-leden geen kosten voor deelname.

Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl
Deelnamebevestiging krijg je al eerder: de vergaderlink pas in de ochtend van 14 maart.

AGENDA 24e VvO-Groep Hogeronderwijsrecht: Online LunchTafel
11:50 : Inloggen
12:00 – 12:10 : Introductie van de voorzitter, mr. Peter Kwikkers
Zou Hoger Onderwijs een Mensenrecht zijn?
12:10 – 12:30 : Inleiding dr. Alexander Hoogenboom
Stafjurist College voor de Rechten van de mens
Gelijkebehandelingsrecht & hoger onderwijs.
12:25 – 13:30 : Table Ronde

Jaarvergadering en najaarssymposium 2022

Op 25 november vond het jaarlijks symposium plaats aansluitend aan de jaarvergadering met als thema ‘Onderwijskansen en de rechten van het kind’. Het bestuur zegt dank aan de drie pre-adviseurs die een boeiende inleiding hebben gegeven op hun bijdrage aan het pre-advies en het debat aangingen met de zaal.

Het pre-advies is in 2022 opnieuw als boekje uitgegeven en aan alle leden toegezonden. Leden die nog geen boekje hebben ontvangen kunnen contact opnemen met Iris Hoen (secretaris@vvoonderwijsrecht.nl). Een boekje wordt dan alsnog nagezonden.

Programma bijeenkomst VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht op 9 december

Op vrijdag 9 december 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer is ingebracht door Annemarie van Luik (trainer/adviseur bij AOb-Scholing): welke grenzen gelden t.a.v. een geheimhoudingsplicht? Onder welke voorwaarden kan het bevoegd gezag, of de MR, aan de leden van de MR geheimhouding opleggen? In de WOR is een inhoudelijke bepaling rond geheimhouding opgenomen, maar in de WMS staat alleen dat dit (art. 24 WMS: “in welke gevallen geheimhouding wordt betracht”) moet regelen in het reglement. Daartoe is in het landelijk modelreglement een artikel opgenomen (zie hieronder). Vraag is: hoe verhoudt het (kunnen) opleggen van geheimhouding zich tot de in artikel 7 lid 1 WMS beschreven taak van de MR om “naar vermogen openheid en onderling overleg in de school” te bevorderen? En in hoeverre is ook de Wet openbaarheid bestuur hier relevant? Ook heeft de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs in 2016 al eens een uitspraak (2016/036) gedaan waarbij het gaat om het (niet) verstrekken van informatie door de MR.

Modelreglement op Infowms.nl:

Artikel 23            Openbaarheid en geheimhouding

1.    De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen aangelegenheid of zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet.

2.    Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden van de MR in het geding is, kan de MR besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De MR besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.

3.    De leden van de MR zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de MR hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.

4.    Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.

5.    De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de MR, noch door beëindiging van de band van de betrokkene met de school.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan wederom telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2023 plaats op 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 9 juni, 14 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning

Agenda Jaarvergadering vrijdag 25 november om 11.30

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 26 november 2021

4. Jaarverslag en verslag van de secretaris

5. Financiële jaarstukken:
Balans 31-12-2021;
Staat van baten en lasten per 31 december 2021
Staat van baten en lasten per 8 november 2022
Begroting 2023
Bij dit agendapunt zal ook de kascommissie verslag doen van haar bevindingen. De ALV wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

6. Samenstelling bestuur
Met spijt heeft het bestuur kennis genomen van het besluit van Jannetje Bootsma met onmiddellijke ingang terug te treden als voorzitter en bestuurslid vanwege gezondheidsredenen.


Het bestuur wil graag Arzu Yandere, nu penningmeester, voordragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Het bestuur draagt Wilco Brussee, bestuurslid, voor als nieuwe penningmeester.


Voor de volgende bestuursleden geldt dat hun termijn afloopt in april 2023, drie jaar na oprichting van de VvO: Ben Vermeulen, Bas Vorstermans, Arzu Yandere, Wilco Brussee, en Iris Hoen. Voorgesteld wordt om de kandidaten te herbenoemen voor een tweede termijn en deze in te laten gaan in november 2022 in plaats van april 2023. Daarmee wordt gerealiseerd dat de benoemingstermijnen van alle bestuursleden aanvangen en eindigen in november, steeds op een ALV.

Ten slotte wil het bestuur Niels Rijke voordragen als nieuw bestuurslid. Niels Rijke is wetgevingsadviseur bij de raad van State. In 2019 promoveerde Niels op zijn onderzoek naar de relatie tussen identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen en mensenrechten. Het bestuur is blij dat Niels wil toetreden tot het bestuur.
Indien leden andere kandidaten willen laten voordragen dan hiervoor genoemd, kunnen leden dit voorafgaand aan de ledenvergadering bij het bestuur kenbaar maken.

7. Rondvraag

8. Sluiting

Herinnering Uitnodiging ALV en Najaarssymposium


Hierbij wil het bestuur u nogmaals herinneren aan de op 8 november jl. verzonden uitnodiging voor de ALV en najaarssymposium die beide plaatsvinden op VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022 in het kasteel van WOERDEN (Kasteel 3 in Woerden). Aansluitend aan de ALV die aanvangt om 11.30 uur houdt prof. Mr. Drs. B. Vermeulen de jaarrede en vindt de uitreiking plaats van de Dick Mentink award. Het bestuur hoopt dat op de eerste ALV die na de Coronapandemie weer in fysieke vorm kan plaats vinden veel leden weer aanwezig zullen zijn.

Om 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Om 14.00 uur na de lunch start het symposium met als thema ‘Onderwijskansen en de rechten van het kind’

Het pre-advies is in boekvorm verzonden aan de leden, echter abusievelijk uitsluitend aan leden die bij de VvO staan geregistreerd met hun kantooradres. Leden die van de VvO post ontvangen op hun privéadres hebben dit boekje nog tegoed. Er vindt zo spoedig mogelijk een nazending plaats naar het bij de VvO bekende adres. Het pre-advies in pdf is bijgevoegd bij de VvO-nieuwsbrief van 22 november 2022. Daarnaast kunt u het pre-advies hier downloaden.

Programma najaarssymposium met voorafgaand jaarvergadering
11.15 Inloop
11.30 Jaarvergadering
12.00 Jaarrede door prof. mr. drs. Ben Vermeulen, bestuurslid VVO
12.45 Uitreiking Dick Mentink award door prof. mr. Miek Laemers, emeritus hoogleraar onderwijsrecht
13.00 Lunch
14.00: Introducties op het pre-advies door Ton Liefaard, Eddie Denessen, Jacques Dijkgraaf incl. ruimte voor informatieve vragen na elke introductie
15.15 Pauze met koffie/thee
15.30 Debat met de leden over het pre-advies
17.00 Borrel

Opgeven voor het bijwonen van de ALV en het najaarssymposium op voorhand is verplicht. Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn geen kosten verbonden. De kosten van de lunch zijn € 25,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via deze pagina.

Namens het bestuur,
Iris Hoen, secretaris

Bijeenkomst Werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel 

Op 15 december 2022 (12.30- 14.00) organiseert de VvO-werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel een digitale werkgroepbijeenkomst. De bijeenkomst kent als thema:

Rechtspositie Bestuurders Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen worden tegenwoordig meestal geleid door één of meer professionele bestuurders. In de meeste gevallen gaat het om een stichtingsbestuurder, maar soms ook om een verenigingsbestuurder. De rechtspositie van deze statutaire bestuurders is in beweging. Zo veranderde op 1 juli 2021 de rechtspositie van met name de stichtingsbestuurder als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de gevolgen van de WBTR en op recente ontslagzaken in relatie tot de wet. Daarnaast wordt stilgestaan bij de wijze waarop WNT de vergoedingen normeert. Eveneens aan de hand van recente rechtspraak.

In het primair en voortgezet onderwijs wordt de rechtspositie van de bestuurder al langere tijd beheerst door een collectieve arbeidsovereenkomst. Tot dit jaar waren dat twee afzonderlijke cao’s, maar sinds 1 januari 2022 is in beide sectoren de cao bestuurders funderend onderwijs van toepassing. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op een aantal aspecten van de nieuwe cao (ook in relatie tot de ontwikkelingen rond de cao’s voor de andere personeelscategorieën), waaronder met name de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen en de financiering daarvan.

Het programma is als volgt:

12.20-12.30 uur: Inloop

12.30-12.40 uur: Welkom en introductie inleiders

12.40-13.25 uur: Inleiding

13.25-14.00 uur: Vragen en discussie

De inleiders voor deze bijeenkomst zijn Johanneke Bos en Willem Lindeboom.

Vooraf vragen stellen en aanmelding

Wij willen deelnemers aan de bijeenkomst de gelegenheid bieden vooraf hun vragen over dit onderwerp in te dienen. U kunt uw vragen (bij voorkeur uiterlijk 8 december 2022) stellen bij uw aanmelding voor de bijeenkomst.

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij Cokkie de Vos, c.devos@bl-advocaten.nl) onder vermelding van ‘VvO Werkgroep bijeenkomst 15 december 2022’. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij zien uit naar uw deelname aan deze bijeenkomst!

Beste groet, namens de werkgroep,

Willem Lindeboom en Bas Vorstermans

Bijeenkomst Werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel verplaatst naar 15 december

Op de VvO-website heeft de Werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel eerder een digitale werkgroepbijeenkomst op 10 november 2022 (12.30- 14.00) aangekondigd. Helaas heeft de aankondiging van deze bijeenkomst via de VvO-nieuwsbrief door omstandigheden nog niet plaatsgevonden, waardoor het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst bijzonder beperkt is. Vanuit de overtuiging dat zowel het onderwerp als de inspanningen van de sprekers een groter publiek verdient, hebben we als werkgroep-voorzitters besloten de bijeenkomst uit te stellen. De bijeenkomst over het thema ‘Rechtspositie Bestuurders Onderwijsinstellingen‘ is opnieuw ingepland op donderdag 15 december 2022.

Beste groet, namens de werkgroep, Willem Lindeboom en Bas Vorstermans