Wijziging algemene ledenvergadering en najaarssymposium 2021

De laatste coronaontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering en het najaarssymposium anders in te richten. Hoewel een bijeenkomst met coronatoegangsbewijzen niet verboden is , voelde het voor het bestuur na de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken en het aantal contacten terug te brengen toch niet goed om een jaarvergadering met 100 aanwezige leden doorgang te laten vinden. Het bestuur heeft daarom met pijn in het hart besloten om de jaarvergadering grotendeels digitaal te laten plaatsvinden. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan wordt u vriendelijk gevraagd u alsnog voor deze digitale jaarvergadering op voorhand aan te melden via de aanmeldpagina.
Om een soepel verloop van de digitale jaarvergadering te garanderen zullen de pre-adviseurs en enkele bestuursleden wel in het Kasteel Woerden aanwezig zijn. Vanuit het Kasteel Woerden verzorgt het bestuur – via Zoom – digitaal eerst de ALV en vervolgens de jaarvergadering met de behandeling van het preadvies. Aangemelde leden kunnen via Zoom inloggen en digitaal deelnemen aan de ALV en het najaarssymposium via links die de leden per nieuwsbrief ontvangen hebben.

Leden kunnen via de chat of via de microfoon vragen stellen. Het bestuur hoopt dat de leden mooie vragen hebben voor de pre-adviseurs en dat wij digitaal een boeiend debat kunnen voeren. Leden worden opgeroepen de vragen op voorhand toe te sturen aan secretaris@vvonderwijsrecht.nl

Het digitale preadvies treft u hier aan. Het boekje zal waarschijnlijk net na de jaarvergadering worden verzonden en worden bezorgd op uw thuis- of kantooradres.

Voor de digitale bijeenkomst wordt hetzelfde programma en dezelfde tijden aangehouden. De koffie, lunch en borrel komen met de digitale uitvoering van het programma helaas te vervallen. Leden die zich hebben aangemeld voor de lunch en hiervoor hebben betaald, krijgen deze betaling teruggestort.

Programma najaarssymposium met voorafgaand ALV
10.00 – 10.15 uur: Inloop
10.15 – 11.15 uur: ALV
11.15 – 11.30 uur: Pauze
11.30 – 12.30 uur: Eerste deel symposium
11.30 – 12.30 uur: Toelichting op het preadvies en eerste vragen over het preadvies
12.30 – 14.00 uur: Pauze
14.00 – 16.30 uur: Tweede deel symposium

Financiële stukken ALV 26 november

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Onderwijsrecht, die langs digitale weg plaatsvindt op 26 november 2021 om 10.00 treft u hier de financiële stukken aan:

 1. Balans 31 december 2020
 2. Staat van baten en lasten 31 december 2020
 3. Verslag kascommissie VvO 2020
 4. Staat van baten en lasten 2021
 5. Begroting VvO 2022

Aangemelde leden kunnen via Zoom inloggen en digitaal deelnemen aan de ALV via een link die de leden per nieuwsbrief ontvangen hebben.

Programma Werkgroep Bestuur en Management 3 november

Op 3 november a.s. organiseert de werkgroep Bestuur en Management van de Vereniging voor Onderwijsrecht een online bijeenkomst met als thema:

Grenzen stellen, ruimte laten: artikel 23 Grondwet in het licht van de democratische rechtsstaat

Op 5 oktober jl. bracht de Onderwijsraad een advies uit met deze titel, https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2021/10/05/grenzen-stellen-ruimte-laten. Dit biedt ons een goede en gedegen aanleiding om over artikel 23 Grondwet met elkaar van gedachten te wisselen.

De overheid moet de grenzen aan vrijheid van onderwijs duidelijker aangeven en scherper handhaven, adviseert de Onderwijsraad. Baken helder af wat in het onderwijs moet, wat mag en wat niet mag als het gaat om de vrijheid van onderwijs. En neem daarbij de democratische rechtsstaat als normatief kader. Volgens de Onderwijsraad is (waarden)pluriformiteit belangrijk in ons onderwijsbestel om tegemoet te kunnen komen aan rechten en voorkeuren van ouders en kinderen. Daarbij hoort voor scholen een substantiële groene zone om vanuit een eigen identiteit / overtuiging het onderwijs te verzorgen. In het advies wordt de buitengrens afgebakend door het principe van non-discriminatie, het verbod van indoctrinatie en de verantwoordelijkheid van scholen voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de jongeren die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

We hebben Raymond Kubben, senior raadsadviseur bij de Onderwijsraad (https://www.onderwijsraad.nl/over-ons/medewerkers/medewerkers/raymond-kubben) en als zodanig nauw betrokken geweest bij het advies, bereid gevonden om een inleiding over dit thema te verzorgen. Zoals gebruikelijk zal er na deze inleiding gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Het programma is als volgt:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.15 uur:   Welkom

12.15 – 12.45 uur:   Presentatie Raymond Kubben

12.45 – 13.30 uur:   Vragen en discussie

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 3 november 2021. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij hopen weer op veel belangstelling!

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

Martijn Nolen en Nicole Niessen

Programma Werkgroep medezeggenschapsrecht 12 november

Helaas kon de bijeenkomst die voor 8 oktober 2021 was gepland geen doorgang vinden. Maar er bestaat de mogelijk tot herkansing op vrijdag 12 november 2021 van 16.00 tot 17.00 uur. Dan staat de volgende bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams). Gespreksonderwerp is dan de casus die is ingebracht door Annemarie van Luik (AOb-Scholing) waarbij het gaat om (geen) uitvoering van vastgesteld bovenschools beleid.

Een korte beschrijving van deze casus en een aantal vragen voor de discussie:

Het bestuur heeft met instemming van de PGMR beleid vastgesteld m.b.t. de functiemix (voor meer achtergrond: https://www.functiemix.nl/). Hierbij zijn afspraken gemaakt over aantallen per school. Eén van de scholen houdt zich niet aan deze afspraak. Dit wordt zichtbaar in het formatieplan: de aantallen wijken al jaren af van de bovenschools gemaakte afspraken. De directeur zegt over onvoldoende middelen te beschikken om te voldoen aan de aantallen zoals vastgesteld. De PMR kan zich niet vinden in het standpunt van de directeur en heeft in het verleden verzocht om een stappenplan te maken om dan tenminste uitzicht te hebben om toe te groeien naar de afgesproken functiemix. De directeur gaat niet in op dit verzoek. Vanaf het voorjaar 2021 heeft de PMR overleg gevoerd over het formatieplan. De PMR heeft besloten om niet in te stemmen met het formatieplan voor schooljaar 2021-2022.

Vragen:

 • Is in deze situatie het feitelijk beleid (i.c. het geen uitvoering geven aan het afgesproken beleid) instemmingsplichtig? Is er een mogelijkheid van een nalevingsgeschil?
 • Er is geen instemming op het formatieplan. De directeur vraagt de LCG-WMS niet om vervangende instemming: is dan het oude formatieplan van kracht? De PMR heeft geen belang bij verlenging van het huidige formatieplan.
 • Is uitblijven van actie van de directeur op te vatten als een besluit?
 • Op welke basis worden docenten ingezet in 2021-2022: het schooljaar is immers van start gegaan. Mogelijk wordt uitvoering gegeven aan een instemmingsplichtig besluit waarvoor geen instemming is verleend. Kan de Mr de nietigheid inroepen?
 • Kan de PGMR actie ondernemen omdat een deel van de afspraak niet nagekomen wordt.
 • Val je bij het ontbreken van instemming (zonder uitspraak in een instemmingsgeschil) altijd terug op staand beleid? Of impliceert een besluit van het bg om geen instemmingsgeschil aanhangig te maken, dus het formatieplan van het vorig schooljaar te continueren, eveneens een door de PMR aan te vechten besluit?
 • Gaat het hier om een zaak tussen schooldirectie en de PMR, of wat is de rol van het schoolbestuur/centrale directie hierin?
 • Wat zijn mogelijke vervolgacties?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Voor 2021 staat er ook op 10 december nog een bijeenkomst van de werkgroep gepland, eveneens van 16.00 uur tot 17.00 uur, en online via Teams. Een planning voor 2022 volgt later.

Inhoudsopgave van School en Wet nr. 5 2021

Stefan Philipsen

Responsief onderwijsrecht

Prof. dr. Renée van Schoonhoven

De verticale scholengemeenschap vmbo-mbo: jongleren met onderwijswetten

Een onderdeel van het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is het mogelijk maken van de zogeheten verticale scholengemeenschap. Wat behelst echter die nieuwe figuur en hoe wordt daarbinnen – in voorkomende gevallen – de neutraliteit gewaarborgd van een openbare school voor voortgezet onderwijs?

Mr. J. van Emden

Recht op onbereikbaarheid: noodzakelijke paradigmaverschuiving of utopie?

De vermeende schadelijke effecten van de bereikbaarheid buiten werktijd worden besproken en er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die op dit moment spelen op Europees, nationaal en (onderwijs) cao-niveau.

Mr. W.D. Berkhout en S.J. Hendriks LLB

Kroniek: Medezeggenschap 2019-2020

In deze kroniek wordt ingegaan op recente en aanstaande wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen en vervolgens worden de relevante uitspraken op het vlak van medezeggenschap in de jaren 2019 en 2020 besproken.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 85 t/m 106

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Werkgroep medezeggenschapsrecht

Op vrijdag 8 oktober 2021 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Na bijna 1,5 jaar online deze keer weer een fysieke bijeenkomst op het AOb-hoofdkantoor, Jacobsstraat 22 te Utrecht. Aanvangstijd is 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

– Actuele ontwikkelingen (voorgenomen wetgeving of anderszins)

3. Casus: (geen) uitvoering bovenschools beleid (door Annemarie van Luik)

Het bestuur heeft met instemming van de PGMR beleid vastgesteld m.b.t. de functiemix (voor meer achtergrond: https://www.functiemix.nl/). Hierbij zijn afspraken gemaakt over aantallen per school. Eén van de scholen houdt zich niet aan deze afspraak. Dit wordt zichtbaar in het formatieplan: de aantallen wijken al jaren af van de bovenschools gemaakte afspraken. De directeur zegt over onvoldoende middelen te beschikken om te voldoen aan de aantallen zoals vastgesteld. De PMR kan zich niet vinden in het standpunt van de directeur en heeft in het verleden verzocht om een stappenplan te maken om dan tenminste uitzicht te hebben om toe te groeien naar de afgesproken functiemix. De directeur gaat niet in op dit verzoek. Vanaf het voorjaar 2021 heeft de PMR overleg gevoerd over het formatieplan. De PMR heeft besloten om niet in te stemmen met het formatieplan voor schooljaar 2021-2022.

Vragen:

 • Is in deze situatie het feitelijk beleid (i.c. het geen uitvoering geven aan het afgesproken beleid) instemmingsplichtig? Is er een mogelijkheid van een nalevingsgeschil?
 • Er is geen instemming op het formatieplan. De directeur vraagt de LCG-WMS niet om vervangende instemming: is dan het oude formatieplan van kracht? De PMR heeft geen belang bij verlenging van het huidige formatieplan.
 • Is uitblijven van actie van de directeur op te vatten als een besluit?
 • Op welke basis worden docenten ingezet in 2021-2022: het schooljaar is immers van start gegaan. Mogelijk wordt uitvoering gegeven aan een instemmingsplichtig besluit waarvoor geen instemming is verleend. Kan de Mr de nietigheid inroepen?
 • Kan de PGMR actie ondernemen omdat een deel van de afspraak niet nagekomen wordt.
 • Val je bij het ontbreken van instemming (zonder uitspraak in een instemmingsgeschil) altijd terug op staand beleid? Of impliceert een besluit van het bg om geen instemmingsgeschil aanhangig te maken, dus het formatieplan van het vorig schooljaar te continueren, eveneens een door de PMR aan te vechten besluit?
 • Gaat het hier om een zaak tussen schooldirectie en de PMR, of wat is de rol van het schoolbestuur/centrale directie hierin?
 • Wat zijn mogelijke vervolgacties?

Korte pauze

4. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Sprengers Advocaten)

5. Rondvraag en sluiting

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast. De bijeenkomsten van deze werkgroep vinden plaats op elke tweede vrijdag van de maand. In 2021 vinden nog twee kortebijeenkomsten (van 16.00 uur tot 17.00 uur, online via Teams) plaats op: 12 november en 10 december.

Jaarvergadering en najaarssymposium 26 november

De ALV van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) vindt dit jaar plaats op:

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
VAN 10.15 – 11.15 UUR IN HET KASTEEL VAN WOERDEN (Kasteel 3 te Woerden)
De diverse verslagen en stukken kunnen t.z.t worden gedownload vanaf deze website.

Aansluitend op de ALV vindt om 11.30 uur het najaarssymposium plaats met als thema:

Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs
Over dit thema is een preadvies opgesteld door drie auteurs, Guus Heerma van Voss, Willem Lindeboom en Frans Brekelmans. De centrale vraag van het preadvies is op welke wijze flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs in de toekomst dienen te worden benaderd. Die vraag is voor de theorie en de praktijk van het onderwijsrecht van groot belang. Om te komen tot beantwoording van deze vraagstelling van het preadvies wordt eerst de opkomst van flexibele arbeidsrelaties in het arbeidsrecht besproken, waarbij aandacht wordt geschonken aan de redenen voor een toenemend gebruik en de vraag in hoeverre deze redenen ook in de onderwijssector gelden. Vervolgens zijn getalsmatige gegevens verzameld om een indruk te krijgen van de mate van gebruik van de verschillende flexibele arbeidsrelaties in de verschillende sectoren van het onderwijs. Daarna wordt een korte historie gegeven van de decentrale arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, waarna aan de hand van de cao-teksten de juridische aspecten van de voor het onderwijs belangrijkste flexibele arbeidsrelaties, te weten deeltijdarbeid, arbeid voor bepaalde tijd, oproepwerk, uitzendwerk en payrollwerk. Deze bespreking dient onder meer om de problemen rond deze vormen van arbeid te analyseren. Tot slot keert het preadvies terug naar de centrale vraag van dit preadvies en daarmee op de toekomst van flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs.

De auteurs zullen hun preadvies presenteren tijdens het najaarssymposium. Er is zoals gebruikelijk ook dit jaar ruimte voor debat en het uitwisselen van gedachten.

Het preadvies zal traditiegetrouw in boekvorm aan de leden worden verzonden. Omdat het boekje waarschijnlijk niet voor de jaarvergadering gereed is, wordt het preadvies vooraf voor de zekerheid – een week voor de jaarvergadering omstreeks 19 november 2021 – alvast in digitale vorm verzonden. Het preadvies zal te zijner tijd ook op de website van de VvO worden gepubliceerd.

Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn dit jaar geen kosten verbonden. De bijdrage aan de kosten van de lunch is € 10,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via
https://vvonderwijsrecht.nl/product-categorie/evenementen/

Digitale lunchbijeenkomst 28 oktober 2021

Op 28 oktober 2021 van 12.00 tot 13.30 uur zal Gijsbert Leertouwer de laatste lunchlezing van 2021 verzorgen. Gijsbert promoveerde begin dit jaar aan de VU op het proefschrift ‘Democratische legitimiteit in het onderwijsbestuur’.

De Coronatijd geeft stof tot nadenken over democratische legitimiteit. In het funderend onderwijs kwamen school en gezin ineens heel dicht bij elkaar. Dat besturen zonder bestuurders niet gaat, was wel duidelijk maar de ouders bleken tijdens de crisis eveneens meer dan ooit onmisbaar. Ook na de crisis is de vraag wie nu eigenlijk beslissen moet over de grote zak geld voor het herstelbeleid. Hoe staat het eigenlijk met democratische legitimiteit in de wetgeving? De bestuurlijke afstemming met de verschillende geledingen kon ook eventjes niet meer volgens het boekje. In hoeverre zijn structurele alternatieven nodig en mogelijk?

VvO-leden hebben in de nieuwsbrief van 30 september 2021 de link naar de zoom-meeting ontvangen.

Digitale en fysieke ledenbijeenkomsten

Kort na de fusie van de NVOR en de VvO op 1 januari 2020 sloeg de Coronapandemie toe. In 2020 en voor een groot deel van 2021 kon de nieuwe VvO daarom slechts digitaal het contact onderhouden met de leden. Daar is op een geweldige wijze invulling aan gegeven dankzij de werkgroepen, tal van externe sprekers en enthousiaste bestuursleden. De in allerijl bedachte digitale lunchbijeenkomsten zijn een groot succes gebleken. De interesse was groot. De inhoud van de bijeenkomsten werd zeer gewaardeerd. De deelname was boven verwachting hoog. Veel meer leden dan voorheen konden door de digitale opzet deelnemen aan de bijeenkomsten. Ook de werkgroepen bleven met hun leden goed in contact door de digitale bijeenkomsten.

Digitaal contact vervangt echter het echte contact niet. Daarom is het fijn dat op 25 september 2021 de 1,5 metermaatregel is vervallen en weer fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd waarop wij elkaar weer kunnen ontmoeten. Besloten is daarom om de volgende jaarvergadering op 24 november 2021 weer traditiegetrouw in het Kasteel van Woerden te laten plaatsvinden. Het bestuur kijkt uit naar deze dag en hoopt veel van jullie daar weer te zien.