Op vrijdag 13 oktober 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Gespreksonderwerp deze keer is het recht op deskundige bijstand voor een geleding van de MR indien aan het inschakelen van een adviseur kosten zijn verbonden. Het recht op vergoeding, door het bevoegd gezag, van kosten van het raadplegen van een deskundige komt volgens artikel 28 lid 2 WMS toe aan de MR als geheel. De geledingen van de raad worden in dat lid 2 (en lid 6) niet genoemd. Over zaken die betrekking hebben op de gehele raad, zoals de agenda of scholing voor de leden van de MR, besluit de MR normaal gesproken bij meerderheid van stemmen. Tenzij er in het huishoudelijk reglement van de MR iets anders is bepaald.

Wat betekent dit indien een geleding een adviseur wil betrekken bij het gesprek in de MR, maar de rest van de MR wil dat niet? Gedacht kan worden aan de situatie waarbij de geleding een externe deskundige wenst in te schakelen in relatie tot een voorstel waarbij deze geleding een eigenstandig instemmingsrecht toekomt. Bijvoorbeeld ingeval van de schoolgids of het taakbeleid voor het personeel? Maar ook bij een fusie of het schoolplan kan er sprake zijn van een specifiek belang voor een geleding. En stel dat één geleding een deskundige wil inschakelen, omdat er ruzie is met de andere geledingen? 

Een aanverwante vraag betreft het uitnodigen van de adviseur van een geleding voor het bijwonen van de vergadering van de MR. Vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar voor de achterban, maar dat geldt niet voor externe personen. Ook hier dient zich de vraag aan of een meerderheid van de leden van de raad de aanwezigheid (en spreken) van zo’n adviseur kan beletten?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats op 10 november en 8 december.