De volgende bijeenkomst van de werkgroep medezeggenschapsrecht vindt daarom plaats op 14 juni 2024, wederom van 16.00 tot 17.00 uur. Gespreksonderwerp voor die middag zijn enkele vragen ingebracht door Marco Frijlink, voorzitter van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Deze betreffen de medezeggenschap bij overdracht en scholenfusie:

“Een fusie van 2 scholen van twee verschillende stichtingen kan in de praktijk de nodige vragen oproepen met betrekking tot de rechten van de medezeggenschap. Moet een school eerst overgaan naar de andere stichting? Dan is dat een fusie (art. 64 lid 1 sub a Wpo), waar op zichzelf een FER voor nodig is, waarbij de MR van de school en de GMR van de ontvangende stichting instemmingsrecht hebben. Daarna kunnen vervolgens de beide scholen kunnen op de reguliere wijze fuseren. Als we zouden zeggen dat de scholen kunnen fuseren zonder voorafgaande bestuursoverdracht dan roept dat vragen op. Een belangrijke is: hoe komt de beslissing tot stand onder welk bestuur de fusieschool komt te hangen (m.a.w. welk brinnummer wordt gebruikt). Dat is een keuze die het belang van de individuele scholen behoorlijk kan overstijgen, onder andere vanwege de financiële en personele gevolgen. Ook andersom geredeneerd: als er overeenstemming is dat bij overdracht van een school naar een andere stichting, de GMR van de ontvangende stichting moet instemmen, waarom zou deze GMR bij het overdragen van een school -uit- de stichting daar dan niks over te zeggen hebben. Kortom, ik wissel graag van gedachten over de letter en de geest van de wet ten aanzien van een fusie tussen twee scholen van verschillende besturen.”

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten van de werkgroep zijn in 2024 telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams): 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning

Stafmedewerker AOb / adviseur medezeggenschap