Op vrijdag 5 april 2024, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer betreft de inrichting van de medezeggenschap t.b.v. personeel dat werkzaam is voor meer dan één school. Bijvoorbeeld werknemers van een stafbureau, een facilitaire dienst, of een groep ambulant begeleiders die bovenschools wordt aangestuurd. Artikel 3 lid 6 WMS biedt de mogelijkheid om voor deze categorie werknemers een medezeggenschapsraad in te stellen welke (volledig) bestaat uit leden die uit en door dat personeel worden gekozen. Dat betreft een kan-bepaling. Vraag is: bij hoeveel werknemers is zo’n formele raad functioneel, en zijn er alternatieven?

De MvT bij de WMS noemt bijvoorbeeld als optie om medezeggenschap van personeel dat werkzaam is voor meer dan één school te regelen door toedeling van dat personeel aan een school. In dat geval is het personeel dus vertegenwoordigd door de medezeggenschapsraad van die school. Maar dit is vaak geen reële optie wanneer de schoolleiding niet gaat over de bedrijfsvoering m.b.t. zo’n staf- of facilitaire dienst.

Een vaak gestelde vraag is ook: hoe wordt het bovenschools personeel vertegenwoordigd in de GMR? Wanneer deze werknemers kiesgerechtigd zijn t.a.v. de medezeggenschapsraad van een specifieke school dan zijn zij op die manier ook vertegenwoordigd in de GMR. Maar als er toepassing is gegeven aan artikel 3 lid 6 WMS doet zich de vraag voor of deze medezeggenschapsraad ook een afvaardiging naar de GMR mag kiezen? En zo ja, op welke wijze de paritaire samenstelling van de GMR moet worden geborgd?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten van de werkgroep zijn in 2024 telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams): 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning