ALV en najaarsymposium 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht nodigt de leden uit voor het het najaarsymposium op VRIJDAG 24 NOVEMBER 2023 VAN 13.30 – 17.00 UUR IN HET KASTEEL in WOERDEN (Kasteel 3 in Woerden)

Om 13.30 uur – aansluitend aan de jaarvergadering en na de lunch start het symposium met als thema ‘Rechtsbeginselen in het onderwijsrecht’.

Het thema wordt ingegeven door de algemene tendens dat ‘rechtsbeginselen’ in het recht aan belang winnen ten opzichte van ‘regels’. Dit is te merken in rechtspraak maar ook in de ontwikkeling dat verdragsbepalingen vaker van een open uitleg worden voorzien, waarbij de daarbij gemaakte afwegingen steunen op beginselen. De tendens zet zich de komende tijd ongetwijfeld door in rechtsrelaties in het onderwijs, reden waarom aan vier pre-adviseurs is gevraagd om een eerste verkenning te doen naar dragende beginselen in het onderwijs(recht). Daarbij hanteren zij het recente overzichtswerk van prof. mr. dr. G.H. Addink, Algemene beginselen van bestuursrecht, als vertrekpunt.

De pre-adviseurs zijn:

Prof. mr. drs. Ben Vermeulen: introductie op het thema met aanduiding van plaats en functie van rechtsbeginselen in het algemeen en aansluitend toespitsing op het onderwijsrecht

Mr. dr. Martijn Nolen: verkenning van de rechtsbeginselen die van betekenis zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen bestuurder, schoolleider en onderwijzend personeel in het funderend onderwijs

Prof. mr. Paul Zoontjens: verkenning van de centrale beginselen bij het toezicht door de Inspectie van het onderwijs: verdienen deze codificatie in de Wet op het onderwijstoezicht?

Prof. dr. Renée van Schoonhoven: verkenning van het belang van het effectiviteitsbeginsel bij goed onderwijsbestuur: verdient dit beginsel een duidelijker positie in onderwijswetgeving?

De auteurs zullen hun bijdragen presenteren tijdens het najaarssymposium. Het bestuur is verheugd om u mede te delen dat prof. mr.dr. G.H. Addink zelf als coreferent zal deelnemen aan het symposium. Het bestuur kijkt uit naar het debat tussen de preadviseurs, de coreferent en de aanwezige leden.

Het concept-preadvies wordt voorafgaand aan het symposium digitaal verstuurd. Na het symposium wordt het preadvies vervolmaakt en in boekvorm nagezonden. 

Aanmelding op voorhand is verplicht. Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn geen kosten verbonden. De bijdrage aan de kosten van de lunch is € 30,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via https://vvonderwijsrecht.nl/product-categorie/evenementen/.

De agenda van de jaarvergadering treft u hieronder aan.

Programma najaarssymposium met voorafgaand ALV

11.30:                Inloop  

11.45                 ALV                   

12.15                 Jaarrede  door Prof. dr. Renée van Schoonhoven

12.30                 Lunch 

13.30:                Introducties op het preadvies door de pre-adviseurs

                          incl. ruimte voor informatieve vragen na elke introductie

15.00                Pauze met koffie/thee

15.15       Debat met de coreferent en leden over het preadvies

16.30     borrel

AGENDA JAARVERGADERING 11.45 uur

1.          Opening

2.          Mededelingen

3.          Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 14 april 2023

4.          Jaarverslag van de voorzitter en verslag van de secretaris

5.          Financiële jaarstukken:

Bij dit agendapunt zal ook de kascommissie verslag doen van haar bevindingen. De ALV wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

6.          Samenstelling bestuur

Voor Stefan Philipsen geldt dat zijn termijn afloopt in november van dit jaar. Voorgesteld wordt om hem te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar.  Indien leden andere kandidaten willen laten voordragen dan hiervoor genoemd, kunnen leden dit voorafgaand aan de ledenvergadering bij het bestuur kenbaar maken.

7.          Rondvraag

8.          Sluiting

Inhoudsopgave School en Wet nr. 5 2023

KRONIEKEN

Mr. P.H.M. Kanters en Mr. W. Lindeboom

Kroniek: Gelijke behandeling 2021 – 2022/p.7

In deze vervolgkroniek worden  de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens die in de jaren 2021 en 2022 gegeven zijn over kwesties in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs besproken. Daarnaast komt een aantal rechterlijke uitspraken op het gebied van gelijke behandeling aan de orde.

Mr.dr. J.A. de Boer

Kroniek: Onderwijstoezicht /p.13

Deze kroniek beschrijft relevante ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving ten aanzien van het funderend onderwijs van de afgelopen twee jaar. De kroniek behandelt zowel beleid- en regelgeving, als jurisprudentie. Ten aanzien van de jurisprudentie zal in sommige gevallen ook wat oudere rechtspraak worden besproken, indien die van bijzondere relevantie is.

Mr. W.D. Berkhout & mr. S.J. Hendriks

Kroniek: Medezeggenschap/ p.23

In de kroniek komen de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs in 2021 en 2022 aan de orde. Naast de uitspraken van de LCG WMS en de uitspraken van de Ondernemingskamer, komen ook de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en publicaties van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen in die periode aan bod.      

Annotatie/p.37

Mr. M.S.P. van den Hove

ABRvS, 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:828

Te late aanvraag, toch gedeeltelijke bekostiging; de uitwerking van het evenredigheidsbeginsel bij onderwijsbekostiging

Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 10 november

Op vrijdag 10 november 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst(via Teams). 

Gespreksonderwerp deze keer is de vraag: onder welke voorwaarden mag een (G)MR met de pers spreken? In de praktijk wordt deze vraag met regelmaat gesteld. De MR wordt immers aangemerkt intern orgaan: het schoolbestuur en de directie zijn voor de media het (eerste) aanspreekpunt bij aangelegenheden die de school betreffen. Soms krijgt de MR en/of de afzonderlijke leden van de raad, expliciet een verbod opgelegd om te prakten met de media, of met andere partijen buiten de school. Bijvoorbeeld met gemeenteraadsleden, of met de vakbond. Wanneer het gaat om een conflict tussen (G)MR en bevoegd gezag kan een dergelijk spreekverbod haaks staan op het belang van de raad (en diens achterban). Daarnaast mag een (G)MR niet het recht worden ontnomen om, waar dit door de raad nodig wordt geacht, in contact te treden met een van overheidswege toezichthoudende instantie, zoals de Inspectie voor het onderwijs en de Arbeidsinspectie. 

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De laatste bijeenkomst in 2023 staat gepland op 8 december. Ook in 2024 de bijeenkomsten van de werkgroep telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams): 12 januari, 9 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november

Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 13 oktober

Op vrijdag 13 oktober 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Gespreksonderwerp deze keer is het recht op deskundige bijstand voor een geleding van de MR indien aan het inschakelen van een adviseur kosten zijn verbonden. Het recht op vergoeding, door het bevoegd gezag, van kosten van het raadplegen van een deskundige komt volgens artikel 28 lid 2 WMS toe aan de MR als geheel. De geledingen van de raad worden in dat lid 2 (en lid 6) niet genoemd. Over zaken die betrekking hebben op de gehele raad, zoals de agenda of scholing voor de leden van de MR, besluit de MR normaal gesproken bij meerderheid van stemmen. Tenzij er in het huishoudelijk reglement van de MR iets anders is bepaald.

Wat betekent dit indien een geleding een adviseur wil betrekken bij het gesprek in de MR, maar de rest van de MR wil dat niet? Gedacht kan worden aan de situatie waarbij de geleding een externe deskundige wenst in te schakelen in relatie tot een voorstel waarbij deze geleding een eigenstandig instemmingsrecht toekomt. Bijvoorbeeld ingeval van de schoolgids of het taakbeleid voor het personeel? Maar ook bij een fusie of het schoolplan kan er sprake zijn van een specifiek belang voor een geleding. En stel dat één geleding een deskundige wil inschakelen, omdat er ruzie is met de andere geledingen? 

Een aanverwante vraag betreft het uitnodigen van de adviseur van een geleding voor het bijwonen van de vergadering van de MR. Vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar voor de achterban, maar dat geldt niet voor externe personen. Ook hier dient zich de vraag aan of een meerderheid van de leden van de raad de aanwezigheid (en spreken) van zo’n adviseur kan beletten?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats op 10 november en 8 december.

Inaugurele rede Pieter Huisman 15 september

Inaugurele rede Pieter Huisman

Het bestuur attendeert u op de inaugurele rede die Pieter Huisman op 15 september om 16.15 uur in de Aula van Tilburg University zal houden als bijzonder hoogleraar onderwijsrecht onder de titel:

‘Geregeld gedrag: Over regulering en juridisering van de pedagogische relatie`

In zijn oratie zal hij ingaan op de stelling dat de relatie tussen leerling/student en school/instelling in toenemende mate wordt gereguleerd en verjuridiseert als gevolg van de discussie over wat (on)wenselijk gedrag of uitlatingen zijn binnen de instelling en in het onderwijs. Vanuit motieven zoals het waarborgen van veiligheid, non-discriminatie en burgerschap hebben gedragingen of uitlatingen zowel binnen als buiten de school/instelling, consequenties voor het uitoefenen van het recht op onderwijs.

Grensoverschrijdend of intimiderend gedrag kan bijvoorbeeld leiden tot maatregelen, zoals verwijdering van de opleiding wanneer blijk is gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep waartoe de student wordt opgeleid (het zogenaamde iudicium abeundi). Jurisprudentie laat zien dat gedrag van ouders in extreme gevallen kan leiden tot verwijdering van de leerling, ook al heeft de leerling zelf geen aandeel in de verstoorde relatie. Een (politieke) uitlating van een student op twitter kan zich niet verhouden met de grondslag van de school of de gedragscode van de faculteit.

De regulering van gedrag gebeurt veelal door zelfregulering, in een leerlingstatuut, huis/orderegels en gedragscodes, de toetsing door klachtencommissies en commissies voor ongewenst/professioneel gedrag.

Hoe verhoudt zich deze regulering en toetsing met het recht op onderwijs, het (ook in toenemende mate geregelde) recht op maatwerk en de ontwikkeling naar ‘responsief onderwijsrecht’? Of grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de bescherming tegen discriminatie op basis van politieke gezindheid?

Normering en toetsing van gedragsvoorschriften in het onderwijs roepen aldus ook vragen op in de werking en toetsing van grondrechten en rechtsbeginselen zoals rechtszekerheid en kenbaarheid in zijn algemeenheid.

De oratie is een bouwsteen en doorkijkje naar het onderzoekprogramma voor de leerstoel, als onderdeel van het signatureplan Global Law and Governance van de Tilburg Law School, waarin ik actuele nationale en internationale (rechts)ontwikkelingen zal verbinden met de vraag wat dit betekent voor onderwijswetgeving en rechtspositie van actoren.

De oratie zal ook via livestream te volgen zijn.

Symposium 25 jaar LKC “Leren van klachten voor de kwaliteit van het onderwijs” 11 oktober

Dit jaar bestaat de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 25 jaar. Reden voor de LKC en Onderwijsgeschillen om daar extra aandacht aan te besteden. Dit doen wij onder meer door het organiseren van een symposium.

U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier

Locatie en tijd: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE  UTRECHT – Inloop 14.30 uur en de start om 15.00 uur, afsluitend een drankje om 17.00 uur.

Voor wie interessant?

Dit symposium is voor iedere professional die zich bezighoudt met conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs. Voor geïnteresseerden van de scholen, die bij de LKC zijn aangesloten, houden wij uiteraard de beste plaatsen vrij! *

Tijdens het symposium laten we zien wat de bijdrage van de LKC aan de kwaliteit van het onderwijs is geweest in de afgelopen 25 jaar. En welke invloed maatschappelijke trends hebben gehad op de adviezen van de LKC. Theater en sprekers uit de praktijk bieden aan alle deelnemers van het symposium inspiratie en een uitnodiging om in gesprek te gaan met elkaar. Want wat moet de toekomst volgens u brengen om het klachtrecht in het onderwijs te versterken?

Het symposium “Leren van klachten voor de kwaliteit van het onderwijs” is kosteloos bij te wonen. Het definitieve programma wordt na de zomervakantie bekend, u kunt in ieder geval bijdragen verwachten van:

·         Sandra Schreuder (voorzitter LKC)

·         Lobke Vlaming (Ouders&Onderwijs) en

·         Luc Sluijsmans (rector DENISE en raadslid Onderwijsraad).  

Save the date: vrijdag 24 november 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht attendeert u op de ALV en het Najaarssymposium dat op VRIJDAG 24 NOVEMBER 2023 IN KASTEEL WOERDEN wordt georganiseerd (Kasteel 3, 3441 BZ  WOERDEN). Uitnodiging volgt.

Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 8 september

Op vrijdag 8 september 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Gespreksonderwerp deze keer is de wijziging van de WMS per 1 augustus als gevolg van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (zie hierover ook op Infowms.nl). De wijzigingen in de WMS vloeien voort uit een amendement van Kamerlid Westerveld, o.a. met als doel het informatierecht van de MR te versterken. De vraag kan worden gesteld of dat doel met deze recente wijziging van de WMS wordt bereikt. 

Zie ook de column van Marco Frijlink hierover: https://voo.nl/nieuws/meer-informatieplicht-maar-minder-informatierecht  Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand. Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats op 13 oktober, 10 november en 8 december.

Inhoudsopgave School en Wet nr. 4 2023

School en Wet 4, 2023

ARTIKELEN

Drs. R. Anstadt en mr.dr.J. Sperling

Toelating en schoolwisseling in het Amsterdams voortgezet onderwijs p/8

Het komt steeds vaker voor dat er geloot moet worden voor een plaats in het eerste leerjaar van een school voor voortgezet onderwijs. In dit artikel wordt beschreven hoe dit komt en worden suggesties gedaan ter verbetering, niet alleen voor Amsterdam, maar mogelijk ook voor andere gemeenten.

Mr.drs. J.P. Dikker

De Wet bescherming klokkenluiders en het onderwijs /p.14

Naar aanleiding van een melding van een universitair docent bij zijn werkgever (UvA) wordt in deze bijdrage eerst kort beschreven wat de Wet Huis voor klokkenluiders inhield. Daarna worden uitvoerig de wijzigingen van de Wet bescherming klokkenluiders besproken, inclusief de gevolgen voor het onderwijs.

Mr. G. Bremmers en mr. N. Laumen

Een “verboden” opzegverbod in de CAO PO? Een nadere blik op art. 3.7 lid 2 CAO PO/ p.22

In dit artikel wordt de conclusie getrokken dat de kwalificatie door het UWV van art. 3.7 lid 2 CAO PO als opzegverbod – dat kan leiden tot een weigering van een ontslagaanvraag – op gespannen voet staat met het (algemene) toetsingskader omtrent opzegverboden zoals dat volgt uit de wet.

Mr. J. Streefkerk           

Kroniek: Goed bestuur en governance po en vo 2021-2023/ p.29

Deze kroniek behandelt de juridische ontwikkelingen in de governance; het beeld dat ontstaat is dat van twee onstuimige jaren, door een wisselwerking tussen ontwikkelingen in de politiek en ontwikkelingen in de sector zelf. De kroniek biedt een overzicht van recente ontwikkelingen en tevens een aanzet voor verdere discussie en onderzoek op deelonderwerpen.

Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 9 juni

Op vrijdag 9 juni 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een online-bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Het onderwerp voor de komende bespreking betreft een vertrouwenscrisis tussen (G)MR en het bevoegd gezag, en het “opzeggen van vertrouwen” in de bestuurder of de schoolleider. Wat betekent dit voor het overleg, met name als het gaat om de bestuurder? En wat komt hier in de meer praktische context bij kijken? Bijvoorbeeld in de zin van een bemiddelingspoging. Of welke andere mogelijkheden heeft een MR om kracht te zetten achter een dergelijk signaal? Bijvoorbeeld het inschakelen van de RvT, de Onderwijsinspectie of de media.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats 14 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning