Programma Werkgroep Bestuur en Management 2 februari

Op 2 februari a.s. organiseert de werkgroep Bestuur en Management van de Vereniging voor Onderwijsrecht de eerste onlinebijeenkomst van 2022 met als thema:

De beleidsvoornemens van kabinet-Rutte IV voor funderend onderwijs en kinderopvang

In hoofdstuk vier van het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zetten de regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU hun beleidsvoornemens ten aanzien van onderwijs en ontwikkeling uiteen.

Kabinet-Rutte IV wil de basis op orde brengen door structureel EUR 1 miljard te investeren voor het versterken van de onderwijskwaliteit. Daarbij worden scholen in positie gebracht door investeringen zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klas te laten gaan, volgens de systematiek van de werkdrukmiddelen. Ook kiest het nieuwe kabinet voor het vergroten van kansengelijkheid door te investeren in kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en een rijke schooldag alsmede het bevorderen van doorstroom en differentiatie, waaronder het geven van ruimte voor een maatwerkdiploma. In verband hiermee is kabinet Rutte-IV tevens voornemens om de kwaliteit van lerarenopleidingen en de professionalisering van leraren te bevorderen, te komen tot werkdrukverlaging en één cao voor het funderend onderwijs alsook de positie en kwaliteit van schoolleiders te versterken.

Wij hebben Geert de Wit (lid RvB van Stichting Kinderopvanggroep in Tilburg) en Marten Elkerbout (voorzitter CvB van Stichting Spaarnesant voor openbaar (specialistisch) onderwijs in Haarlem) bereid gevonden om ons mee te nemen in hun visies op de kabinetsplannen voor het funderend onderwijs en de kinderopvang. Zij zullen onder meer ingaan op de vraag wat onderwijs en kinderopvang voor elkaar kunnen betekenen en welke verbeteringen in beleid en wetgeving zij in deze regeerperiode nodig achten.

Zoals gebruikelijk zal er na hun inleidingen gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en discussie.

Het programma is als volgt:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.20 uur:   Welkom en toelichting coalitieakkoord

12.20 – 12.50 uur:   Inleiding Geert de Wit en Marten Elkerbout

12.50 – 13.30 uur:   Vragen en discussie

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 2 februari 2022. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij hopen weer op veel belangstelling!

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

Martijn Nolen en Nicole Niessen

Presentaties najaarssymposium 2021 beschikbaar

De presentaties van (twee van) de preadviseurs van het preadvies ‘Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs’ zijn nu beschikbaar op onze website. De presentatie van Guus Heerma van Vos treft u hier aan. De presentatie van Willem Lindeboom treft u hier aan. Voor de volledigheid treft u hier het preadvies ‘Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs’ zelf aan.

Programma Werkgroep medezeggenschapsrecht 14 januari

Op vrijdag 14 januari 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer is een vraag die tijdens de laatste bijeenkomst van 10 december naar voren kwam. Namelijk op welke manier een MR condities kan verbinden aan een ‘positief advies’, of aan een instemmingsreactie? Een ‘ja, mits’ dus. Want vaak gaat een MR onder voorwaarden wel akkoord met een voorgenomen besluit. En afspraken hierover maken is meestal geen probleem. Maar de werkelijkheid laat zien dat er vaak achteraf discussie ontstaat over de vraag of het bevoegd gezag aan dergelijke voorwaarden uitvoering heeft gegeven. Kan de MR in zo’n situatie de LGCWMS vragen om een oordeel of het bevoegd gezag aan de in het advies beschreven voorwaarden heeft voldaan? Is er hierbij een verschil tussen adviesrecht en een instemmingsrecht? En is een ‘nee, tenzij’, misschien een betere oplossing?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Ook kunnen via dit emailadres onderwerpen m.b.t. medezeggenschap voor de volgende bijeenkomsten in 2022 worden aangemeld.

Programma Online Lunchtafel Werkgroep Hogeronderwijsrecht 20 januari

RECHTSPOSITIE VAN STUDENTEN
(en de zelfreflecties van de ABRvS)


Discussiebijeenkomst donderdag 20 januari 2022 van 12:00 tot 13.30 uur via MS-TEAMS

Chatham House Rule geldt

Er is voor de student aan universiteiten en hogescholen maar één ingang naar rechtsbescherming, in
de WHW “Toegankelijke Faciliteit” genoemd. Daarna kan de student nogal wat verschillende kanten
op (worden geleid). Hoe zit dat?
Er is nog een aanleiding. Het is ongeveer zeker dat in 2022 het College van beroep voor het Hoger
Onderwijs (CBHO) ook formeel wordt ingeschoven in de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Daarmee ontvalt één van de weinige bijzondere rechters en dat lijkt uit het oogpunt van
rechtsgelijkheid fijn. Maar er is de nogal wat te doen over de rechtsbescherming die de hoogste
bestuursrechter heeft geboden, in toeslagenkwesties maar niet alleen daarin.
Daarom vinden wij het belangrijk om eens te bespiegelen wat in de praktijk gebeurt en wat – gezien
ook het regeerakkoord – straks misschien kan worden verwacht van kabinet Rutte IV. Het lijkt een goed
moment om dit alles eens onder de loep te nemen. Tijd dus voor een goed gesprek over het nu, het
straks en het daarna van de rechtsbescherming van studenten.

Deze 23e Werkgroep Hogeronderwijsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht gaat weer online en
zal het opnieuw een lunchbijeenkomst zijn. Eigen lunch en koffie meenemen. In de aangepaste opzet
ook goed om je te vragen om bij aanmelding in 1-2 zinnen te specificeren welk sub-vraagstuk je
specifiek aan de orde wilt stellen (en evt kort toelicht tijdens de ronde tafel). In beginsel is de bedoeling;
het geeft in ieder geval voorrang bij eventueel nodige loting voor deelname.
Deelnamebevestiging met vergaderlink ontvang je kort tevoren. Echter: er is een deelname-limiet
van 25 personen (zonodig na loting). Laat je daardoor niet weerhouden om aan te melden (evt.
herhalen we), maar wees svp prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door
een collega op de reservelijst. Zoals altijd is dit een open uitnodiging, is VvO-lidmaatschap niet vereist
en zijn er ook voor niet-leden geen kosten aan deelname verbonden.
Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via de organisator: info@triasnet.nl

Literatuur:

Zelfreflectie ABRvS

WHW pocketeditie 2022, para 5.7.14 t/m 19 en Hfst7 Titel 4

AGENDA 23e VvO-Werkgroep Hogeronderwijsrecht: Online LunchTafel Rechtspositie Student

11:50 Inloggen
12:00 – 12:10 Introductie van de voorzitter, mr. Peter Kwikkers Rechtsbescherming of Ordehandhaving?
12:10 – 12:25 Inleiding mr. Wouter Pors, Partner Bird & Bird Rechtsbescherming in de Rechtspraktijk
12:25 – 13:30 Table Ronde

Inhoudsopgave van School en Wet nr. 6 2021

Column

Meer ruimte voor grenzen

Willem Lindeboom

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten op Aruba

‘Awor si!, diploma den mi man’

De auteurs vergelijken het Arubaans en Nederlands onderwijsrecht, met name de overeenkomsten en verschillen tussen de leerplichtwetgeving. Zij doen een aantal voorstellen om het voortijdig schoolverlaten op Aruba tegen te gaan.

Mr. S. Sambo en mr. dr. J. Sperling

Hoogbegaafdheid als handicap

Het College voor de rechten van de mens oordeelde over de vraag of hoogbegaafdheid heeft te gelden als een handicap in de zin van de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte. Een toelichting waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de verhouding tussen de WGBH/CZ en het VN-verdrag handicap.

S. Philipsen

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 107 t/m

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf

Programma Werkgroep medezeggenschapsrecht 10 december

Op vrijdag 10 december 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Gespreksonderwerp is een casus die is ingebracht door Willem Hein Hogerzeil. De uitspraak van de LGC (10726) treft u hier aan.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.

Ook voor 2022 staan de bijeenkomsten telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 plaats op: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november, en 9 december.

Wijziging algemene ledenvergadering en najaarssymposium 2021

De laatste coronaontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering en het najaarssymposium anders in te richten. Hoewel een bijeenkomst met coronatoegangsbewijzen niet verboden is , voelde het voor het bestuur na de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken en het aantal contacten terug te brengen toch niet goed om een jaarvergadering met 100 aanwezige leden doorgang te laten vinden. Het bestuur heeft daarom met pijn in het hart besloten om de jaarvergadering grotendeels digitaal te laten plaatsvinden. Mocht u zich nog niet hebben aangemeld dan wordt u vriendelijk gevraagd u alsnog voor deze digitale jaarvergadering op voorhand aan te melden via de aanmeldpagina.
Om een soepel verloop van de digitale jaarvergadering te garanderen zullen de pre-adviseurs en enkele bestuursleden wel in het Kasteel Woerden aanwezig zijn. Vanuit het Kasteel Woerden verzorgt het bestuur – via Zoom – digitaal eerst de ALV en vervolgens de jaarvergadering met de behandeling van het preadvies. Aangemelde leden kunnen via Zoom inloggen en digitaal deelnemen aan de ALV en het najaarssymposium via links die de leden per nieuwsbrief ontvangen hebben.

Leden kunnen via de chat of via de microfoon vragen stellen. Het bestuur hoopt dat de leden mooie vragen hebben voor de pre-adviseurs en dat wij digitaal een boeiend debat kunnen voeren. Leden worden opgeroepen de vragen op voorhand toe te sturen aan secretaris@vvonderwijsrecht.nl

Het digitale preadvies treft u hier aan. Het boekje zal waarschijnlijk net na de jaarvergadering worden verzonden en worden bezorgd op uw thuis- of kantooradres.

Voor de digitale bijeenkomst wordt hetzelfde programma en dezelfde tijden aangehouden. De koffie, lunch en borrel komen met de digitale uitvoering van het programma helaas te vervallen. Leden die zich hebben aangemeld voor de lunch en hiervoor hebben betaald, krijgen deze betaling teruggestort.

Programma najaarssymposium met voorafgaand ALV
10.00 – 10.15 uur: Inloop
10.15 – 11.15 uur: ALV
11.15 – 11.30 uur: Pauze
11.30 – 12.30 uur: Eerste deel symposium
11.30 – 12.30 uur: Toelichting op het preadvies en eerste vragen over het preadvies
12.30 – 14.00 uur: Pauze
14.00 – 16.30 uur: Tweede deel symposium

Financiële stukken ALV 26 november

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Onderwijsrecht, die langs digitale weg plaatsvindt op 26 november 2021 om 10.00 treft u hier de financiële stukken aan:

 1. Balans 31 december 2020
 2. Staat van baten en lasten 31 december 2020
 3. Verslag kascommissie VvO 2020
 4. Staat van baten en lasten 2021
 5. Begroting VvO 2022

Aangemelde leden kunnen via Zoom inloggen en digitaal deelnemen aan de ALV via een link die de leden per nieuwsbrief ontvangen hebben.

Programma Werkgroep Bestuur en Management 3 november

Op 3 november a.s. organiseert de werkgroep Bestuur en Management van de Vereniging voor Onderwijsrecht een online bijeenkomst met als thema:

Grenzen stellen, ruimte laten: artikel 23 Grondwet in het licht van de democratische rechtsstaat

Op 5 oktober jl. bracht de Onderwijsraad een advies uit met deze titel, https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2021/10/05/grenzen-stellen-ruimte-laten. Dit biedt ons een goede en gedegen aanleiding om over artikel 23 Grondwet met elkaar van gedachten te wisselen.

De overheid moet de grenzen aan vrijheid van onderwijs duidelijker aangeven en scherper handhaven, adviseert de Onderwijsraad. Baken helder af wat in het onderwijs moet, wat mag en wat niet mag als het gaat om de vrijheid van onderwijs. En neem daarbij de democratische rechtsstaat als normatief kader. Volgens de Onderwijsraad is (waarden)pluriformiteit belangrijk in ons onderwijsbestel om tegemoet te kunnen komen aan rechten en voorkeuren van ouders en kinderen. Daarbij hoort voor scholen een substantiële groene zone om vanuit een eigen identiteit / overtuiging het onderwijs te verzorgen. In het advies wordt de buitengrens afgebakend door het principe van non-discriminatie, het verbod van indoctrinatie en de verantwoordelijkheid van scholen voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de jongeren die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

We hebben Raymond Kubben, senior raadsadviseur bij de Onderwijsraad (https://www.onderwijsraad.nl/over-ons/medewerkers/medewerkers/raymond-kubben) en als zodanig nauw betrokken geweest bij het advies, bereid gevonden om een inleiding over dit thema te verzorgen. Zoals gebruikelijk zal er na deze inleiding gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Het programma is als volgt:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.15 uur:   Welkom

12.15 – 12.45 uur:   Presentatie Raymond Kubben

12.45 – 13.30 uur:   Vragen en discussie

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 3 november 2021. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij hopen weer op veel belangstelling!

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

Martijn Nolen en Nicole Niessen

Programma Werkgroep medezeggenschapsrecht 12 november

Helaas kon de bijeenkomst die voor 8 oktober 2021 was gepland geen doorgang vinden. Maar er bestaat de mogelijk tot herkansing op vrijdag 12 november 2021 van 16.00 tot 17.00 uur. Dan staat de volgende bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams). Gespreksonderwerp is dan de casus die is ingebracht door Annemarie van Luik (AOb-Scholing) waarbij het gaat om (geen) uitvoering van vastgesteld bovenschools beleid.

Een korte beschrijving van deze casus en een aantal vragen voor de discussie:

Het bestuur heeft met instemming van de PGMR beleid vastgesteld m.b.t. de functiemix (voor meer achtergrond: https://www.functiemix.nl/). Hierbij zijn afspraken gemaakt over aantallen per school. Eén van de scholen houdt zich niet aan deze afspraak. Dit wordt zichtbaar in het formatieplan: de aantallen wijken al jaren af van de bovenschools gemaakte afspraken. De directeur zegt over onvoldoende middelen te beschikken om te voldoen aan de aantallen zoals vastgesteld. De PMR kan zich niet vinden in het standpunt van de directeur en heeft in het verleden verzocht om een stappenplan te maken om dan tenminste uitzicht te hebben om toe te groeien naar de afgesproken functiemix. De directeur gaat niet in op dit verzoek. Vanaf het voorjaar 2021 heeft de PMR overleg gevoerd over het formatieplan. De PMR heeft besloten om niet in te stemmen met het formatieplan voor schooljaar 2021-2022.

Vragen:

 • Is in deze situatie het feitelijk beleid (i.c. het geen uitvoering geven aan het afgesproken beleid) instemmingsplichtig? Is er een mogelijkheid van een nalevingsgeschil?
 • Er is geen instemming op het formatieplan. De directeur vraagt de LCG-WMS niet om vervangende instemming: is dan het oude formatieplan van kracht? De PMR heeft geen belang bij verlenging van het huidige formatieplan.
 • Is uitblijven van actie van de directeur op te vatten als een besluit?
 • Op welke basis worden docenten ingezet in 2021-2022: het schooljaar is immers van start gegaan. Mogelijk wordt uitvoering gegeven aan een instemmingsplichtig besluit waarvoor geen instemming is verleend. Kan de Mr de nietigheid inroepen?
 • Kan de PGMR actie ondernemen omdat een deel van de afspraak niet nagekomen wordt.
 • Val je bij het ontbreken van instemming (zonder uitspraak in een instemmingsgeschil) altijd terug op staand beleid? Of impliceert een besluit van het bg om geen instemmingsgeschil aanhangig te maken, dus het formatieplan van het vorig schooljaar te continueren, eveneens een door de PMR aan te vechten besluit?
 • Gaat het hier om een zaak tussen schooldirectie en de PMR, of wat is de rol van het schoolbestuur/centrale directie hierin?
 • Wat zijn mogelijke vervolgacties?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Voor 2021 staat er ook op 10 december nog een bijeenkomst van de werkgroep gepland, eveneens van 16.00 uur tot 17.00 uur, en online via Teams. Een planning voor 2022 volgt later.