Inhoudsopgave School en Wet nr. 2, april 2021

COLUMN

Of je een emmer leeggooit

Willem Lindeboom

ARTIKELEN

Dr. N. Rijke

Een voortdurende schoolstrijd

Maatschappelijke en politieke discussies over het curriculum en de schoolcultuur, toelatingsbeleid van leerlingen en benoemingsbeleid van personeel, raken de positie van orthodox-protestantse scholen. Relevant voor genoemde discussies zijn de identiteitsverklaringen van scholen die recent onderwerp van maatschappelijk en politiek debat waren.

Mr. J.S. Buiting

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen: verbetering voor de overgang van po naar vo?

In 2019 zijn het schooladvies en de eindtoets geëvalueerd. Dit is voor de regering aanleiding om het stelsel van het schooladvies en de eindtoets te wijzigen. Leidt deze wijziging tot een verbetering in de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs?

Chris Kuiper en Susanne Höfte

Coronatijd… Onderwijs op afstand: beviel het en mocht het?

Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties is de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is. In deze bijdrage wordt gekeken naar de gevolgen van het gegeven afstandsonderwijs vanuit de praktijk, de focus is die van speciaal onderwijs.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 23 t/m 43

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

WETGEVING   

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf

Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht 9 april

Op vrijdag 9 april 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Thema voor deze bijeenkomst:

Tijdens deze komende bijeenkomst verzorgt Gabi Stouthart (Sprengers Advocaten) een inleiding over het adviesrecht van een MR in het kader van artikel 11 onder h van de WMS, adviesrecht over een voorgenomen besluit tot ontslag dan wel benoeming van een schoolleider. Zij zal onder andere stilstaan bij de vraag wanneer er sprake is van dat adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot aanstelling en ontslag. Valt daar bijvoorbeeld ook onder een interim directeur? En is er tevens sprake van ontslag bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden? Hierbij worden tevens de uitspraken van de Landelijke Commissie Geschillen WMS meegenomen, en de relevante arbeidsrechtelijke jurisprudentie. Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.

Planning werkgroep Leerrecht en Leerplicht 2021

De werkgroep Leerrecht en Leerplicht heeft de data voor de bijeenkomsten in 2021 vastgesteld. De bijeenkomsten zijn maandelijks ingepland waarbij ongeveer om de drie maanden een langere bijeenkomst gepland staat. De korte bijeenkomsten zijn digitaal. De langere bijeenkomsten zijn, afhankelijk van de corona maatregelen, digitaal of op locatie.

De korte bijeenkomsten worden gevuld met de actualiteiten van dat moment of door leden van de werkgroep ingebrachte punten. In de driemaandelijkse bijeenkomsten, die drie uur duren, zal een onderwerp uitvoeriger behandeld kunnen worden. Als er voorstellen zijn voor onderwerpen dan horen we dat graag.

De planning voor 2021 is als volgt:

5 maart 2021                16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

2 april 2021                  16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

7 mei 2021                   14.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal of op locatie

4 juni 2021                   16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

2 juli 2021                     16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

17 september 2021       14.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal of op locatie

8 oktober 2021             16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

8 november 2021          16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

17 december 2021        16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

Aanmelden voor de maillijst van de werkgroep kan via werkgroepleerrecht@vvonderwijsrecht.nl. Het aanmelden voor de bijeenkomsten kan door een reply te sturen op de uitnodiging die via email wordt verzonden. Tijdige aanmelding wordt zeer op prijs gesteld, bij minder dan vijf deelnemers zal een geplande bijeenkomst niet doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Uitnodiging oratie prof. dr. R. van Schoonhoven “Het recht van de school” op 12 maart

Op vrijdagmiddag 12 maart 2021, aanvang 15.45 uur houdt prof. dr. R. van Schoonhoven haar oratie vanwege de gesponsorde SBLO-leerstoel Onderwijsrecht. De oratie met als titel Het recht van de school zal in verband met de strenge corona-richtlijnen van dit moment geheel ONLINE plaatsvinden. Dat betekent dat deze is te bekijken / beluisteren via het YouTube Kanaal VU Beadle’s Office: https://www.youtube.com/channel/UCnN8TaVYe83472ewz9CH9HA Er komt nadien ook nog een pdf-versie beschikbaar.

Lezing Paul Zoontjes op 6 mei over examinering in het onderwijs

Op 6 mei 2021 geeft Paul Zoontjes een lezing over het onderwerp examinering in het onderwijs. Op 1 december jl. verscheen het boek ‘Tussen toets en bestuur’ van Paul Zoontjes en Henk van Berkel over de positie van de examencommissie in het hoger onderwijs. Een mooie aanleiding om Paul Zoontjes te vragen om voor de leden van de VvO over examinering een lezing te geven. Paul Zoontjes was tot mei 2019 hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University. De laatste acht jaar van zijn dienstverband was hij voorzitter van de examencommissie van Tilburg Law School.

Mededelingen van het bestuur

Op de achtergrond wordt door het bestuur hard gewerkt om de ledenadministratie van de NVOR en de VvO te integreren en verder te professionaliseren. Onderzocht wordt of het mogelijk is de toegang door en tot leden via de website te vergemakkelijken, zodat gemakkelijker content op de website kan worden geplaatst en leden op hun beurt via de website gegevens kunnen doorgeven en laten verwerken. Doel is om een professionele ledenadministratie te voeren die niet overmatig veel tijd vraagt van het vrijwilligersbestuur.

Tot op heden werd de nieuwsbrief op verzoek ook verstuurd aan niet-leden. Omdat de nieuwsbrief gericht is op verenigingsactiviteiten die uitsluitend open staan voor leden is besloten de nieuwsbrief niet meer aan niet-leden te verzenden.

Bestuursleden hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de werkgroepvoorzitters over de invulling van de rol van de werkgroepen binnen de vereniging. Deze gesprekken worden binnenkort voortgezet. Werkgroepvoorzitters ontvangen daarvoor een uitnodiging van het bestuur.

Uitnodiging digitale lunchbijeenkomst 4 maart 2021

Op donderdag 4 maart 2021 organiseert de Vereniging voor Onderwijsrecht haar 2e lunchbijeenkomst van dit jaar.

Spreker : Niels Rijke

Onderwerp : Identiteitsgebonden benoemings- en toelatingsbeleid op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland

Tijdstip : 12.00 – 13.30 uur

De lezing van Niels Rijke zal gaan over identiteitsgebonden benoemings- en toelatingsbeleid op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland. Hij zal in zijn presentatie onder andere ingaan op het debat dat recent in de Tweede Kamer plaatsvond over identiteitsverklaringen die een aantal reformatorische scholen aan ouders vraagt te ondertekenen. Daarin wordt onder meer gevraagd om onderschrijving van Bijbelse leerstellingen die gebaseerd zijn op de tien geboden en onder andere uitdrukking geven aan opvattingen over seksualiteit. Wie de verklaring niet ondertekent, wordt niet toegelaten.

Guido Terpstra zal het onderwerp belichten vanuit het perspectief van de Awgb en daarbij in het bijzonder ingaan op de strekking van de Awgb zoals deze wet luidt na de wijziging uit 2015.

Kees Jansen zal als referent optreden.

Niels Rijke is in november 2019 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar het identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten. (u vindt zijn proefschrift hier: https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/386506/2-rijkeeenvoortdurendeschoolstrijdproefschriftdef.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Guido Terpstra, is docent staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt aan een proefschrift over de betekenis van het gelijkheidsbeginsel in de multiculturele samenleving. 

Kees Jansen is als jurist verbonden aan Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

U kunt deelnemen via Zoom. VvO-leden hebben op vrijdag 19 februari 2021 een email ontvangen met links voor de digitale lezingen. Indien u VvO-lid bent maar deze email niet heeft ontvangen, wordt u verzocht een email te sturen aan de secretaris via secretaris@vvonderwijsrecht.nl

Uitnodiging werkgroep medezeggenschap op 19 maart 2021

Op vrijdag 19 maart 2021 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen onderwerpen. Het betreft een online-bijeenkomst (via Teams). Aanvangstijd is wederom 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

De voorlopige agenda:

1. Korte mededelingen

2. Het recht op medezeggenschap voor schooldirecteuren. En kan een schooldirecteur GMR-lid zijn?

Toelichting:

Een schooldirecteur kan geen lid zijn van de MR van zijn eigen school indien hij/zij gemandateerd optreedt in de rol van bevoegd gezag. Deze logische regel is vastgelegd in artikel 3 lid 8 WMS: Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad. Die regel geldt o.g.v. artikel 4 lid 4 WMS eveneens t.a.v. het lidmaatschap van de GMR. Maar geldt deze uitsluiting van het passief kiesrecht ook wanneer het schoolbestuur zelf het overleg voert met GMR? Of mag een schooldirecteur zich in die situatie wel in die raad gekozen worden?

Hoe zit het met het recht op medezeggenschap voor schooldirecteuren? Een schooldirecteur is immers tevens werknemer, net zoals ondersteunend personeel, en wordt in die hoedanigheid evengoed geraakt door wat er tussen de GMR en bestuur wordt afgesproken over het te voeren beleid. Anderzijds zijn schooldirecteuren vanuit hun functie vaak (maar zeker niet altijd) al rechtstreeks betrokken bij de formulering van dit beleid, en daarmee bij de voorgenomen besluiten die voor advies of instemming aan de GMR worden voorgelegd. 

Met deze sessie wordt beoogd antwoord te vinden op drie vragen: 1) behoort de schooldirecteur tot het ‘personeel’ als bedoeld in artikel 1 en artikel 3 (kiesrecht) WMS?; 2) is de uitsluiting van het passief kiesrecht t.a.v. de MR (o.g.v. artikel 3 lid 8 WMS) automatisch ook van toepassing op het lidmaatschap van de GMR?; en 3) op welke wijze kan de medezeggenschap voor schoolleiders het beste worden geborgd? De discussie zal worden ingeleid door Willem Hein Hogerzeil.

Korte pauze

3. Uitspraak LGC-WMS inzake een instemmingsgeschil over het ondersteuningsplan (door Willem Hein Hogerzeil)

Dit betreft de uitspraak van 22 december 2020:

•        LGCWMS 109378: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-vaststelling-van-het-ondersteuningsplan-2020-2024-het-bevoegd  

Verzoek aan de deelnemers is om deze uitspraak vooraf te lezen voor een inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst.

4. Rondje binnen de werkgroep: waar ben je bezig of loop je tegenaan?

Toelichting:

Tijdens dit rondje kunnen de deelnemers praktijkgevallen, dilemma’s en vragen binnen de werkgroep bespreken.

5. Rondvraag, en sluiting

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

De volgende bijeenkomsten van deze werkgroep vinden plaats elke tweede vrijdag van de maand (met uitzondering van augustus), van 16.00 uur tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten staan in 2021 nog gepland op: 9 april; 14 mei; 11 juni; 9 juli; 10 september; 12 november en 10 december. Voor 8 oktober 2021 staat er wederom een langere bijeenkomst gepland (14.00 tot 17.00 uur).

Planning werkgroep Bestuur en Management 2021

De werkgroep Bestuur en Management zal in 2021 drie online lunchbijeenkomsten organiseren: op 31 maart, 9 juni en 29 september van 12.00-13.30 uur.

Belangstellenden kunnen deze bijeenkomsten alvast in hun agenda reserveren.

Het programma voor 31 maart 2021 is:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.40 uur:   Welkom & actualiteiten, Nicole Niessen en Martijn Nolen

12.40 – 12.45 uur:   Pauze

12.45 – 13.30 uur:   Dissertatie De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs, auteur en gastspreker Jacob de Boer (OCW), promotie aan Tilburg University op 5 maart 2021

Aanmelden voor de bijeenkomst van 31 maart kan door een e-mail te sturen aan beusecom@boelszanders.nl o.v.v. VvO-werkgroep B&M 31 maart 2021. Na aanmelding krijg je van ons een Teamsuitnodiging.

We hopen vele belangstellenden te mogen verwelkomen.

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

Nicole Niessen en Martijn Nolen

Online ronde tafel Werkgroep Hogeronderwijsrecht ‘BSA-lunch’ op dinsdag 9 maart 2021 12.45 – 14.00

Onder de titel ‘(bindend) studieadvies: nu straks en in de toekomst’ organiseert de Werkgroep Hogeronderwijsrecht een discussiebijeenkomst via MS -teams.

Het studieadvies was onomstreden totdat het een “bindend” studieadvies werd. De laatste tijd zijn de nodige onderzoeken gedaan naar effect en effectiviteit. De coronatijd heeft instellingsbeleid op zijn kop gezet met allerlei uitvoeringsmodaliteiten en coulanceregelingen en ook in de politiek is de discussie heropend (er zijn zometeen verkiezingen nietwaar). Tijd dus voor een goed gesprek over standen van zaken, aanpak, voornemens, legaliteit en legitimiteit. Over het nu, het straks en het daarna.

Literatuur: WHW-pocket, editie 2021, pg. 186-191, 289 en 380/381

Bijzondere procedure voor aanmelding en deelnamebevestiging:
Deze 22e Werkgroep Hogeronderwijsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht moet helaas nog online en gaat daarom een lunchbijeenkomst zijn. Eigen lunch en koffie meenemen en …. deze groep bestaat dit jaar 10 jaar, dus ook taart !
In de aangepaste opzet is anders dan anders voor deze bijeenkomst geen externe inleider / hoofdgast uitgenodigd. Daarom vragen we om bij aanmelding in 1-2 zinnen te specificeren welk bsa-gerelateerd vraagstuk je specifiek aan de orde wilt stellen (en heel kort toelicht tijdens de ronde tafel). In beginsel is dit de conditie; het geeft in ieder geval voorrang bij eventueel nodig loting voor deelname.
Deelnamebevestiging in de vorm van vergaderlink ontvang je kort tevoren van de gastheer: TriasNet Consultants. Echter: deze online-vorm kent een deelname-limiet van 20 personen (zonodig na loting waarover de uitslag niet wordt gecorrespondeerd). Laat je daardoor niet weerhouden om aan te melden, desnoods doen we ‘m 2x, maar wees dus prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door een collega op de reservelijst. Zoals altijd is dit een open uitnodiging, is VvO-lidmaatschap niet vereist en zijn er ook voor niet-leden geen kosten aan deelname verbonden
Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl

AGENDA 22e VvO-werkgroep Hogeronderwijsrecht: Online Ronde Tafel ‘(B)SA’
12:40 – Inloggen
12:45 – 12:50 Introductie van de voorzitter van de werkgroep Hogeronderwijsrecht
12:50 – 13:00 Tour de Table en inventarisatie subonderwerpen
13:00 – 14:00 Table Ronde