School & Wet

Het onafhankelijke tijdschrift School & Wet is al bijna 100 jaar een instituut in de wereld van het onderwijsrecht. In School & Wet staat de praktijk van het onderwijsrecht centraal.

Inhoudsopgave laatste publicatie:

nummer 1

Column

Lerarentekort & LO; een extra risico?

Brechtje Paijmans

Rechtsbescherming, een recht!

Met de centralisering van de rechtsbescherming worden belangrijke waarden gediend. In deze bijdrage wordt de positie van de leerlingen en studenten toegelicht, met aandacht voor hun mogelijkheden van verweer tegen beslissingen inzake toelating, schorsing, verwijdering, tentamens en examens.

Prof.mr. P.J.J. Zoontjens

De genormaliseerde rechtspositie van ambtenaren in het openbaar onderwijs

Wat zijn de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor de werkgevers en de werknemers in de sector openbaar onderwijs en onderzoek?

Mr.drs. J.P. Dikker

De Wet voortgezet onderwijs 20xx: de Mammoetwet herschreven

In dit artikel worden de belangrijkste achtergronden van en principes achter het opnieuw inrichten en redigeren van de “Mammoetwet” beschreven.

Mr. R. Brussee 

 

Kroniek: Toetsing, beoordeling en examinering

Het onderwerp van de nieuwe kroniek richt zich op de vraag hoe in de jurisprudentie wordt omgegaan met toetsings- en beoordelingsbeslissingen met betrekking tot leerlingen en studenten.

Mr. B.P.L. Vorstermans

 

Jurisprudentie

Overzicht jurisprudentie

Uitspraken 1 t/m 26

 

Wetgeving

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.C.M. Janssen

nummer 2

Column

School en wet bestaat honderd jaar!

Willem Lindeboom

 

Honderd jaar School en Wet

Het thema van deze bijzondere jubileumaflevering is de positie van de docent. Wat voor de docent geldt, geldt ook voor ons mooie tijdschrift; er is de afgelopen honderd jaar veel veranderd, maar toch ook zoveel gelijk gebleven. Een blik op het decennium dat voor ons ligt, in de vaste overtuiging dat School en Wet nog zeker een eeuw onder ons zal zijn.

De redactie

 

Vakmanschap in het onderwijs

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht: een kans of een bedreiging voor de docent?

In dit artikel wordt de vraag gesteld of het arbeidsrecht in het algemeen en de onderwijsregelgeving in het bijzonder de individuele docent en zijn beroepsgenoten voldoende handvatten biedt om te werken aan het vakmanschap in het onderwijs.

Mr. J.P.L.C. Dijkgraaf

 

De platformisering van het klaslokaal:

De impact van platformen en data op de rol van de docent

Vebeterd inzicht in de impact van platformisering en dataficatie op onderwijspraktijken, de rol van de leerkracht in het bijzonder, is hard nodig en kan scholen en docenten ondersteunen in het meewegen van platformen in discussies over digitalisering vanuit waarden.

Dr. N. Kerssens

 

Privacy van de docent in het geding?

Privacy van de docent na de Luzac-uitspraak (2012)

De vraag die aan de orde komt is of een succesvol beroep kan worden gedaan op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, om te voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens openbaar gemaakt worden?

Mr. drs. S. Kruithof

 

Docent en social media: minder media, meer wijsheid gewenst

Uitlatingen of gedrag van een docent op het internet of social media kunnen tot gevolg hebben dat zijn of haar gezag en positie ter discussie komen te staan. Niet alleen beschadigt de docent daarmee zichzelf en de functie, maar mogelijk ook de reputatie van de onderwijsinstelling waar hij of zij werkzaam is.

Mr. A. Klaassen

 

Om een indruk te geven hoe School en Wet er in de beginperiode uitzag heeft de redactie een selectie gemaakt van enkele pagina’s uit de Jaargang 1925. U vindt deze pagina’s in het midden van het tijdschrift.

 

School en Wet nummer 3

Colum

Hoe ver gaan ouders?
Suzanne van Thoor 

Richtingvrije planning 2.0 revisited;

De voortgang van wetsvoorstel ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’
De wijzigingen in het voorliggende wetsvoorstel ten opzichte van het concept-wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ worden besproken. Ook wordt daarin bezien of daarmee de opgeworpen bezwaren en bedenkingen zijn weggenomen.
Mr. J.A. Keijser

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG
Na een voortvarende start hapert bij onderwijsinstellingen de implementatie van de AVG. Welke  onderwerpen in een implementatietraject worden als lastig ervaren? Enkele handreikingen voor een pragmatische aanpak.
Mr. I.A. Hoen

De onderwijsovereenkomst in het onderwijs
In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal bevindingen uit het proefschrift van de auteur getiteld: ‘Onderwijsovereenkomst. Contractenrechtelijke leerstukken toegepast op de rechtsverhouding tussen school, leerling en ouders in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs’. Met deze bevindingen in gedachten wordt de blik ook kort gericht op het eventuele schrappen van de onderwijsovereenkomst in het mbo.
Mr. S. Voskamp

Inspectierapporten getoetst
Eén van de eerste uitspraken in kort geding, waarin drie schoolbesturen de voorzieningenrechter raadplegen, wordt besproken. De rechter toetst of de Inspectie in het kader van haar controlerende taak binnen haar beoordelingsvrijheid is gebleven en/of een juiste uitleg heeft gegeven aan de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften.
Mr. Th.F.M.A. Penders

Jurisprudentie
Overzicht Jurisprudentie
Uitspraken 88 t/m 105

Wetgeving
Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo
Mr.M.C.M. Janssen

School en Wet nummer 2

Column
Mobieltjes uit de klas
Willem Lindeboom

Deskundigenadviezen en de LBT
De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring stelt steeds verdergaande eisen aan de deskundigenadviezen die aan de toelaatbaarheidsverklaring ten grondslag worden gelegd. Zijn deze eisen altijd terecht?
Mr. R.P.J. Hendrikx

Leerlingen demonstreren voor klimaat: kwestie van burgerschap, gewichtige omstandigheid of grondrecht?
Is deelname aan een betoging door leerlingen te beschouwen als een onderwijsactiviteit, is er sprake van ongeoorloofd verzuim zoals de geuzennaam ’klimaatspijbelaars’ doet vermoeden of is verlof mogelijk of zelfs een recht?
Mr. N. Kensdell en M. van de Koppel

Het duale bestel – niet uitgehold, wel ingepolderd
Deze bijdrage is een reactie op “De garantie van voldoende openbaar voortgezet onderwijs: Hoe krimp het duale bestel uitholt” van mr. dr. S. Philipsen, verschenen in School en Wet 2018 nummer 4.
Mr. J. Streefkerk

Naschrift: De uitholling van het duale bestel nader bezien
Mr. S. Philipsen

Jurisprudentie
Overzicht jurisprudentie
Uitspraken 39 t/m 65

Wetgeving
Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo
Mr. M.C.M. Janssen

School en Wet nummer 1

Column
Foutje, (toch geen) discriminatie?
Brechtje Paijmans

Loyaliteit aan de richting: kledingeisen en de aanstellingsvrijheid van het bijzonder onderwijs
Het College voor de Rechten van de Mens paste het nieuwe AWGB toetsingskader toe in een casus
inzake een islamitische docente die vanwege haar geloof een hoofddoek droeg en als invalleerkracht
geweigerd werd op een protestants-christelijke school.
Mr. S. Philipsen

Het bindend studieadvies in het mbo: voorwaarden, dilemma’s en onduidelijkheden
In deze bijdrage worden de voorwaarden nader bekeken waaronder een onderwijsovereenkomst van
een student van een meerjarige mbo-opleiding, ten gevolge van een negatief bindend studieadvies,
ontbonden kan worden.
Mr. I. Pustjens

Kroniek: Medezeggenschap 2016-2018
In deze vervolgkroniek worden uitspraken uit 2016 tot en met 2018 van de Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS en de beschikkingen van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof
Amsterdam uit dezelfde periode besproken. Daarbij worden ook uitspraken van kantonrechters
opgenomen waarbij een ondernemingsraad in het mbo betrokken was.
Mr. André Joosten en Mr. Jasper de Waard

Jurisprudentie
Overzicht jurisprudentie
Uitspraken 1 t/m 21

 

School en Wet nummer 3

Colum

Hoe ver gaan ouders?
Suzanne van Thoor 

Richtingvrije planning 2.0 revisited;

De voortgang van wetsvoorstel ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’
De wijzigingen in het voorliggende wetsvoorstel ten opzichte van het concept-wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ worden besproken. Ook wordt daarin bezien of daarmee de opgeworpen bezwaren en bedenkingen zijn weggenomen.
Mr. J.A. Keijser

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG
Na een voortvarende start hapert bij onderwijsinstellingen de implementatie van de AVG. Welke  onderwerpen in een implementatietraject worden als lastig ervaren? Enkele handreikingen voor een pragmatische aanpak.
Mr. I.A. Hoen

De onderwijsovereenkomst in het onderwijs
In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal bevindingen uit het proefschrift van de auteur getiteld: ‘Onderwijsovereenkomst. Contractenrechtelijke leerstukken toegepast op de rechtsverhouding tussen school, leerling en ouders in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs’. Met deze bevindingen in gedachten wordt de blik ook kort gericht op het eventuele schrappen van de onderwijsovereenkomst in het mbo.
Mr. S. Voskamp

Inspectierapporten getoetst
Eén van de eerste uitspraken in kort geding, waarin drie schoolbesturen de voorzieningenrechter raadplegen, wordt besproken. De rechter toetst of de Inspectie in het kader van haar controlerende taak binnen haar beoordelingsvrijheid is gebleven en/of een juiste uitleg heeft gegeven aan de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften.
Mr. Th.F.M.A. Penders

Jurisprudentie
Overzicht Jurisprudentie
Uitspraken 88 t/m 105

Wetgeving
Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo
Mr.M.C.M. Janssen

School en Wet nummer 2

Column
Mobieltjes uit de klas
Willem Lindeboom

Deskundigenadviezen en de LBT
De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring stelt steeds verdergaande eisen aan de deskundigenadviezen die aan de toelaatbaarheidsverklaring ten grondslag worden gelegd. Zijn deze eisen altijd terecht?
Mr. R.P.J. Hendrikx

Leerlingen demonstreren voor klimaat: kwestie van burgerschap, gewichtige omstandigheid of grondrecht?
Is deelname aan een betoging door leerlingen te beschouwen als een onderwijsactiviteit, is er sprake van ongeoorloofd verzuim zoals de geuzennaam ’klimaatspijbelaars’ doet vermoeden of is verlof mogelijk of zelfs een recht?
Mr. N. Kensdell en M. van de Koppel

Het duale bestel – niet uitgehold, wel ingepolderd
Deze bijdrage is een reactie op “De garantie van voldoende openbaar voortgezet onderwijs: Hoe krimp het duale bestel uitholt” van mr. dr. S. Philipsen, verschenen in School en Wet 2018 nummer 4.
Mr. J. Streefkerk

Naschrift: De uitholling van het duale bestel nader bezien
Mr. S. Philipsen

Jurisprudentie
Overzicht jurisprudentie
Uitspraken 39 t/m 65

Wetgeving
Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo
Mr. M.C.M. Janssen

School en Wet nummer 1

Column
Foutje, (toch geen) discriminatie?
Brechtje Paijmans

Loyaliteit aan de richting: kledingeisen en de aanstellingsvrijheid van het bijzonder onderwijs
Het College voor de Rechten van de Mens paste het nieuwe AWGB toetsingskader toe in een casus
inzake een islamitische docente die vanwege haar geloof een hoofddoek droeg en als invalleerkracht
geweigerd werd op een protestants-christelijke school.
Mr. S. Philipsen

Het bindend studieadvies in het mbo: voorwaarden, dilemma’s en onduidelijkheden
In deze bijdrage worden de voorwaarden nader bekeken waaronder een onderwijsovereenkomst van
een student van een meerjarige mbo-opleiding, ten gevolge van een negatief bindend studieadvies,
ontbonden kan worden.
Mr. I. Pustjens

Kroniek: Medezeggenschap 2016-2018
In deze vervolgkroniek worden uitspraken uit 2016 tot en met 2018 van de Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS en de beschikkingen van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof
Amsterdam uit dezelfde periode besproken. Daarbij worden ook uitspraken van kantonrechters
opgenomen waarbij een ondernemingsraad in het mbo betrokken was.
Mr. André Joosten en Mr. Jasper de Waard

Jurisprudentie
Overzicht jurisprudentie
Uitspraken 1 t/m 21

NTOR

Het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) stelt zichzelf ten doel om op wetenschappelijk verantwoorde wijze aandacht te schenken aan de ontwikkelingen op het terrein van het onderwijsrecht en onderwijsbeleid.

Inhoudsopgave laatste publicatie:

Jaargang 30, nummer 4 – december 2018

Redactioneel
Pieter Huisman / 3

Column
Studentenwelzijn / 4
Arno Overmars

Artikelen:

De medezeggenschapsketen in passend onderwijs / 5
René Flippo

Meer ruimte voor nieuwe scholen: waarschuwingen van overzee / 13
Sietske Waslander

Drie kanttekeningen bij het ex ante toezicht in Meer ruimte voor nieuwe scholen / 27
S. Philipsen

Jurisprudentie / 35
Giel Stoepker
Marcel Dekker

Stand van wetgeving /54
Trudy Spaans

Informatief / 57
Miek Laemers

Jaargang 30, nummer 3 – september 2018

Redactioneel / 3
Arno Overmars

Column
Strijd om studiepunten / 4
Miek Laemers

Artikelen:

Heeft de onderwijsovereenkomst in het mbo toekomst? / 5
Annelies Baas, Mirjam Kooistra, Menno ven de Koppel, Renée van Schoonhoven en Els Wegdam

Beoordelingsbeslissingen in het bekostigd hoger onderwijs / 14
J.S. Buiting

Artikel 7.10, lid 4 WHW: onbeperkt houdbaar?
Ad Schreijenberg

Jurisprudentie / 33
Jean-Marie Dubbelaar

Stand van wetgeving / 43
Trudy Spaans

Informatief / 46
Miek Laemers

Jaargang 30, nummer 2 – juni 2018

Redactioneel / 65
Paul Zoontjens

Column
Zelfredzaamheid / 66
Sietske Waslander

Artikelen:

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en de (beperkte?) houdbaarheid van het speciaal onderwijs / 67
Marjoleine van Leerdam

Op maat gesneden toetsing voor iedere leerling? / 80
Gerda Redmeijer

Jurisprudentie / 89
Marcel Dekker

Stand van de wetgeving / 99

Informatief / 102
Miek Laemers

Jaargang 29, nummer 2 – 2017

Themanummer: Openbaar onderwijs en de positie van de gemeente

Redactioneel
Miek Laemers

Column: Regulering en regeldruk: lessen uit vergelijkingen
Martijn Nolen

Het toelatingsrecht en de onderwijskundige inrichtingsvrijheid in het mbo: een voorwerp van aanhoudende spanning
Bart Lathouwers en Renée van Schoonhoven

Van registratie naar (her)gebruik van diplomagegevens
Arno Overmars

Bronnen van regeldruk in het primair onderwijs
Wim Timmer

Jurisprudentie
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Joke Sperling en Trudy Spaans

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 29, nummer 1 – 2017

Themanummer: Openbaar onderwijs en de positie van de gemeente

Redactioneel
Pieter Huisman en René Flippo

Column: Hoezo vrijheid van onderwijs
Dick Mentink

De gemeente en ‘haar’ openbaar onderwijs
Janine Eshuis en Ronald Bloemers

Past gemeentelijk toezicht op zelfstandig openbaar onderwijs nog in deze tijd?
René Flippo

“Geef gemeenten het instrumentarium om een serieuze onderwijspartner te zijn”
Interview met Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg Rotterdam
René Flippo

De Lokaal Educatieve Agenda
Frank Studulski

Jurisprudentie
Jean-Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Joke Sperling en Trudy Spaans

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 28, nummer 4 – 2016

Themanummer: Teams

Redactioneel
Edith Hooge en Sietske Waslander

Column: Teams: top of treurnis?
Sietske Waslander

Sturen op teams in het mbo: via statuut, wet of professionals?
Renée van Schoonhoven

Teams en het onderwijsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs
Anneke Westerhuis en José van den Berg

Het (onbenutte) potentieel van mbo-teams
Patricia Brouwer, José Hermanussen en Carlos van Kan

Kwaliteitscultuur en teams in het hoger onderwijs
Bianca Leest en Ardi Mommers

Mijlpaal: Professionele onderwijsteams, gemakkelijker gezegd dan gedaan
Coen Free

Jurisprudentie
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Joke Sperling en Trudy Spaans

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 28, nummer 3 – 2016

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Gesubsidieerd bijzonder onderwijs weer onder vuur
Miek Laemers

Naar duidelijkere rechtsbescherming in het duale bestel
Jacob de Boer en Paul Zoontjens

Cao’s en medezeggenschap
Reinier Mudde

Jurisprudentie
Jean Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Hessel Nentjes en Joke Sperling

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 28, nummer 2 – 2016

Themanummer

Bestuurlijk-juridische lijnen van het toekomstig onderwijsbestel

Redactioneel
Pieter Huisman en Frans de Vijlder

Column: We leren te weinig!
Leonard Geluk

Naar heteronoom onderwijsbestuur en diffuse governancewetgeving; over netwerken, matroesjka’s en de moraal
Pieter Huisman

De betekenis van opzet en karakter van het wetsvoorstel Modernisering Wet voortgezet onderwijs
Martijn Nolen

Wetsvoorstel ‘Lerarenregister,’ professionals governance en professionele standaard
Frans Brekelmans en Marianne van Es

Het recht op maatwerk, en wat daar op volgt
Renée van Schoonhoven

Jurisprudentie
Marcel Dekker
Hansko Broeksteeg
Willem Beijk

Stand van wetgeving
Hessel Nentjens en Joke Sperling

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 28, nummer 1 – 2016

Redactioneel
Pieter Huisman

Column: Schoolleiders
Sietske Waslander

Passend onderwijs, een kleine twee jaar verder
Claire van Nispen en Paul Zoontjens

Hebben verticale schoolbesturen voordelen?
Jos Verkroost

Jurisprudentie
Jean Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Hessel Nentjes en Joke Sperling

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 27, nummer 4 – 2015

Themanummer: Maatwerk in het onderwijs

Maatwerk in het onderwijs: inleiding op het themanummer
Sietske Waslander

Mijlpaal


De onderwijsmachine als belofte voor individuele instructie (1960s)
Hilda Amsing

Perspectieven

Individualisering bij de gratie van één norm
Bram Mellink

Motivatietheorieën met impact op het standaard curriculum
Rob Martens

Onderwijs als verbindingspunt van gemeenschapsvorming
Edith Hooge

Beleid

Gepersonaliseerd leren geïmplementeerd: de casus Kunskapsskolan
Cissy Pater

De achterkant van autonomie: maatwerk, sturing en ongelijkheid
Herman van de Wefhorst

Beleid voor maatwerk in het onderwijs
Miek Laemers

Recht

Maatwerk in het onderwijs: de (on)mogelijkheden binnen het huidige wettelijke kader
Karin Westerbeek en Anita de Jong

Recht op onderwijs als vertrekpunt van wetgeving nieuwe stijl
Paul Zoontjens en Pieter Huisman

Jurisprudentie
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Hessel Nentjes en Joke Sperling

Jaargang 27 nummer 3 – 2015

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Thuisonderwijs: van thuislezer tot thuiszitter?
Joke Sperling

De betekenis en borging van diploma’s
Paul Zoontjens

Het recht op onderwijs aan kinderen zonder papieren
Çačla Bakirhan

Jurisprudentie
Jean-Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Hessel Nentjes en Joke Sperling

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 27 nummer 2 – 2015

Redactioneel
Cissy Pater

Column: NCLB.NL
Paul Zoontjens

Hogeschool verstrekt onrechtmatig graden: is de student de dupe?
Arno Overmars en Jolanda van den Bosch

Recente ontwikkelingen in het hoger onderwijs ten aanzien van de rechtspositie van studenten
Marianne van Hees-Zandbergen

Jurisprudentie
Marcel Dekker

Stand van de wetgeving
Hessel Nentjes en Joke Sperling

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 27 nummer 1 – 2015

Redactioneel
Sietske Waslander

Column: Heel Holland rekent
Miek Laemers

Overleg tussen onderwijs en jeugdzorg: goed geregeld?
Miek Laemers en Renée van Schoonhoven

Handhaving van de Leerplichtwet. Tijd voor een nieuwe koers?
Ilona Bierkens

Lokale overlegverplichtingen: een bestandsopname van artikel 167a WPO
Floor van der Zel

Mijlpaal: Old committees never die, they just fade away
Willem Lindeboom

Jurisprudentie
Jean Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Hessel Nentjes en Joke Sperling

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 26 nummer 1 – 2014

Redactioneel
Edith Hooge

Column: Versterking van de medezeggenschap, of hoe goed ons democratische stelsel soms kan werken
Joke Sperling

Kansrijk toelatingsbeleid
Barbara van wijk, Régina Petit en Anneke Westerhuis

Niet bevoegd tot het verlenen van academische graden?
Arno Overmars

Jurisprudentie: Terugvordering door Vervangingsfonds
Jean-Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Ron Davids en Hessel Nentjens

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 26 nummer 2 – 2014

Redactioneel
Pieter Huisman

Column: Ouders als onderwijspartners in Heusden
Joke Sperling

Bekostiging en sancties: een pleidooi voor meer Awb-conforme onderwijswetgeving
Jacob de Boer, Lex Michiels, Willemien den Ouden en Paul Zoontjens

Niet bevoegd tot het verlenen van academische graden?
Arno Overmars

Jurisprudentie: Prestatiebekostiging
Hansko Broeksteeg

Jurisprudentie: Opnames met een verborgen camera op school gemaakt mogen niet worden uitgezonden
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Ron Davids en Hessel Nentjens

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 26 nummer 3 – 2014

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Over maatwerk en massale teleurstelling
Sietske Waslander

Verlengde kwalificatieplicht, van wens tot wettelijke bepaling?
Gerard Bruin

Mijlpalen: Het Leidse Talentenproject
Jules Peschar

Boekbespreking: Practical Wisdom. The Right Way to Do the Right Thing
Edith Hooge

Jurisprudentie
Jean-Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Ron Davids en Hessel Nentjes

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 26 nummer 4 – 2014

Redactioneel
Joke Sperling

Column: Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs vragen om supergovernance
Edith Hooge

Passend onderwijs en gelijke behandeling
Ellen van der Ende en Olga Luiken

De payrollconstructie in het onderwijs: huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen
Timo Arts

Dr. Chiropracticus. Titels en Graden en het Strafrecht
Peter Kwikkers

Jurisprudentie
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Ron Davids en Hessel Nentjes

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 25 nummer 1 -2013

Redactioneel
Miek Laemers

Column: Everyday Occurrences
Miek Laemers

Instellingen voor hoger onderwijs op de markt
Ali Mohammed

De vrijheid van stichting in het licht van artikel 2 Eerste Protocol EVRM
Stefan Philipsen

Bachelor en master: twee zelfstandige opleidingen?
P. Gurler en J. de Wit

Jaargang 25 nummer 2 – 2013

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Verlangd onderwijs op islamitische grondslag
Frans de Vijlder

Mijlpalen: Het rapport van de commissie Dijsselbloem: vijf jaar later
Ria Bronneman-Helmers 

Sanctionering in het onderwijs
Lex Michiels en Niels Noorlander

De bekostiging en subsidiëring van onderwijsinstellingen
Machteld Claessens

Jurisprudentie:
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Ron Davids en Hessel Nentjes

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 25 – nummer 3 -2013

Redactioneel
Pieter Huisman 

Column: Grondwettelijke systematiek
Joke Sperling

Mijlpalen: Goed onderwijsbestuur: dominee steeds meer strateeg-ondernemer
Jan Donner

Goed bestuur in het onderwijs; legitimiteit bestuurlijke autonomie ter discussie
Martijn Nolen

Het bonte palet van rechtsbescherming in het onderwijs
Hilde Mertens en Joke Sperling 

Jaargang 25 nummer 4 – 2013

Redactioneel
Frans de Vijlder

Column: Excellente scholen
Paul Zoontjens

Beperkte bevoegdheden van de medezeggenschapsraad, een bron van frustraties
Kees Jansen

Het ononderbroken ontwikkelingsproces beschouwd
Wim Timmer

Rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs inzake toetsen en beoordelen
Ellen Kloet

Jurisprudentie:
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Ron Davids en Hessel Nentjes

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 24 – nummer 4 – 2012

Redactioneel
Frans de Vijlder

Column: Anders omgaan met de leerplicht
Paul Zoontjens

De betekenis van de vrijheid van richting in het onderwijsrecht
Joris Groen

De evaluatie van de WMS: niet de wetgever, maar de Ondernemingskamer maakt de WMS doeltreffender en effectiever
Joke Sperling

Jurisprudentie: Slaag-/zakregeling? Gezakt!
Marcel Dekker

Jurisprudentie: Zaak 75/11 Commissie/Oostenrijk [2012]
Alexander Hoogenboom

Stand van wetgeving
Ron Davids en Hessel Nentjes

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 24 – nummer 2 – 2012

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Controversiële zaken
Edith Hooge

Mijlpalen: Organiseer voor Opbrengst
Jo Ritzen

Het Nijmeegse antisegregatiebeleid voor het primair onderwijs: een implementatiestudie
Fatiha Alitou en Michiel S. de Vries

Conflictoplossing bij medezeggenschap: beter langs informele weg?
Renée van Schoonhoven

Jurisprudentie
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Ron Davids en Hessel Nentjes

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 24 – nummer 1 – 2012

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Sturen op onderwijskwaliteit
Edith Hooge

Kostenregeling in de WMS kan beter
Joke Sperling en Willem Hein Hogerzeil

Gaat passend onderwijs werken?
Sjak Rutten en IJsbrand Jepma

Jurisprudentie
Jean-Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Ron Davids / Hessel Nentjens

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 23 – nummer 4 – 2011

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Goed bestuur beroepsonderwijs
Gastcolumnist Renée van Schoonhoven

Eindrapport vrijheid van stichting

  • Samenvatting van het rapport van 
    P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, D. Mentink en
    P.J.J. Zoontjens
  • Standpunt van de Besturenraad
  • Commentaar van de Bond KBO en Bond KBVO
  • Advies van de Commissie Onderwijsbestel
  • Nawoord van de auteurs

Onderwijssegregatie vanuit maatschappelijk perspectief
Marleen Lammers MSc en Hans Teegelbeckers

Jurisprudentie
Marcel Dekker

Stand van wetgeving
Ron Davids / Hessel Nentjens

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 23 – nummer 3 – 2011

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Leve ons binaire stelsel!
Paul Zoontjens

Nu belonen en selecteren, straks betere leraren?
Ib Waterreus

Kiezen moet! Wat te doen met de contractactiviteiten?
Marlies Honingh en Maren Thomsen

Tussen centralisatie en decentralisatie in het onderwijs
Niels Noorlander

Jurisprudentie
Jean Marie Dubelaar

Stand van wetgeving
Ron Davids / Hessel Nentjens

Informatief
Miek Laemers

Jaargang 23 – nummer 2 – 2011

Redactioneel
Paul Zoontjens

Column: Knoeren
Miek Laemers

Onderwijskeuzevrijheid: pluriform verkeersplein of éénrichtingsverkeer?
Joke Sperling

De verhouding tussen de onderwijswetgeving en de subsidietitel van de Awb
Wim Tijbosch

Jurisprudentie
Marcel Dekker

Stand van de wetgeving
Ron Davids / Hessel Nentjes

Informatief
Miek Laemers

Jaarboek onderwijsrecht 2006-2010

De toekomst van het onderwijsrecht.
Analyses en desiderata
Commissie nationaal plan toekomst onderwijswetenschappen

Nationale ontwikkelingen in het hoger onderwijs
prof. mr.  P.J.J. Zoontjens

Ontwikkelingen rondom het constitutionele onderwijsrecht
prof. mr. dr. D. Mentink en mr.dr. J. Sperling

Goed onderwijsbestuur: stand van zaken en vooruitblik
prof. mr. dr. P.W.A. Huisman en mr. dr. C.W. Noorlander

Meer recht op onderwijs … of toch niet?
mr. dr. Th. Storimans en mr.  dr. J. Sperling LLM

Onderwijs onder toezicht
prof. mr. M.T.A.B. Laemers

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.