WERKGROEP RECHTSPOSITIE ONDERWIJSPERSONEEL

De werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel houdt zich bezig met de aspecten van het arbeidsrecht die in de onderwijssector anders zijn geregeld dan onder het reguliere arbeidsrecht. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met aspecten van het arbeidsrecht die in de onderwijssector anders uitwerken dan daarbuiten.

Van oudsher neemt de onderwijssector in het arbeidsrecht een uitzonderingspositie in. Hoewel die uitzonderingspositie door de jaren heen op veel vlakken plaats heeft gemaakt voor een aansluiting bij het reguliere arbeidsrecht, zijn er nog tal van bijzonderheden die zich lenen voor bestudering en bespreking. De werkgroep stelt zich ten doel jaarlijks 2 a 3 onderhoudende bijeenkomsten te organiseren over een actueel onderwerp op (onder meer) de volgende vlakken:

 • opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer in het bijzonder onderwijs wegens strijd met de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de werkgever (artikel 7:671 lid 1 onder h BW);
 • autonomie van de onderwijswerknemer (en dan met name de docent) waar het gaat om beoordelingsbeslissingen, vrijheid van meningsuiting, het ontplooien van nevenwerkzaamheden en dergelijke;
 • de verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de overige benoemingsvereisten
 • de onderwijs-cao’s, met daarbinnen specifieke aandacht voor:
 • de commissies van beroep
 • de rechtspositie van de onbevoegde docent
 • de rechtspositie van de werknemer in tijdelijke dienst
 • de tijdelijke uitbreiding van de arbeidsovereenkomst van de arbeidsovereenkomst
 • vakantie- en andere verlofregelingen
 • bovenwettelijke cao-voorzieningen bij werkloosheid en ziektede positie van de statutair bestuurder in het onderwijs en de daarop betrekking hebbende cao’s;
 • de financiering van ontslaguitkeringen en ziekteuitkeringen na ontslag aan het bevoegd gezag;
 • de toepassing van de ontslaggronden uit het BW in onderwijssituaties
 • de beëindigingsovereenkomst.

 

De werkgroep wordt voorgezeten door mr. Willem Lindeboom (w.lindeboom@bl-advocaten.nl) en mr. Bas Vorstermans (b.vorstermans@cascadeadvocaten.nl).

Presentaties

Lunchbijeenkomst 12 mei 2022: Modernisering Participatiefonds

Download hier de presentatie:
Modernisering Participatiefonds

Lunchbijeenkomst 15 december 2022: Rechtspositie Onderwijsbestuurder

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.