Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht nodigt de leden uit voor het het najaarsymposium op VRIJDAG 24 NOVEMBER 2023 VAN 13.30 – 17.00 UUR IN HET KASTEEL in WOERDEN (Kasteel 3 in Woerden)

Om 13.30 uur – aansluitend aan de jaarvergadering en na de lunch start het symposium met als thema ‘Rechtsbeginselen in het onderwijsrecht’.

Het thema wordt ingegeven door de algemene tendens dat ‘rechtsbeginselen’ in het recht aan belang winnen ten opzichte van ‘regels’. Dit is te merken in rechtspraak maar ook in de ontwikkeling dat verdragsbepalingen vaker van een open uitleg worden voorzien, waarbij de daarbij gemaakte afwegingen steunen op beginselen. De tendens zet zich de komende tijd ongetwijfeld door in rechtsrelaties in het onderwijs, reden waarom aan vier pre-adviseurs is gevraagd om een eerste verkenning te doen naar dragende beginselen in het onderwijs(recht). Daarbij hanteren zij het recente overzichtswerk van prof. mr. dr. G.H. Addink, Algemene beginselen van bestuursrecht, als vertrekpunt.

De pre-adviseurs zijn:

Prof. mr. drs. Ben Vermeulen: introductie op het thema met aanduiding van plaats en functie van rechtsbeginselen in het algemeen en aansluitend toespitsing op het onderwijsrecht

Mr. dr. Martijn Nolen: verkenning van de rechtsbeginselen die van betekenis zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen bestuurder, schoolleider en onderwijzend personeel in het funderend onderwijs

Prof. mr. Paul Zoontjens: verkenning van de centrale beginselen bij het toezicht door de Inspectie van het onderwijs: verdienen deze codificatie in de Wet op het onderwijstoezicht?

Prof. dr. Renée van Schoonhoven: verkenning van het belang van het effectiviteitsbeginsel bij goed onderwijsbestuur: verdient dit beginsel een duidelijker positie in onderwijswetgeving?

De auteurs zullen hun bijdragen presenteren tijdens het najaarssymposium. Het bestuur is verheugd om u mede te delen dat prof. mr.dr. G.H. Addink zelf als coreferent zal deelnemen aan het symposium. Het bestuur kijkt uit naar het debat tussen de preadviseurs, de coreferent en de aanwezige leden.

Het concept-preadvies wordt voorafgaand aan het symposium digitaal verstuurd. Na het symposium wordt het preadvies vervolmaakt en in boekvorm nagezonden. 

Aanmelding op voorhand is verplicht. Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn geen kosten verbonden. De bijdrage aan de kosten van de lunch is € 30,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via https://vvonderwijsrecht.nl/product-categorie/evenementen/.

De agenda van de jaarvergadering treft u hieronder aan.

Programma najaarssymposium met voorafgaand ALV

11.30:                Inloop  

11.45                 ALV                   

12.15                 Jaarrede  door Prof. dr. Renée van Schoonhoven

12.30                 Lunch 

13.30:                Introducties op het preadvies door de pre-adviseurs

                          incl. ruimte voor informatieve vragen na elke introductie

15.00                Pauze met koffie/thee

15.15       Debat met de coreferent en leden over het preadvies

16.30     borrel

AGENDA JAARVERGADERING 11.45 uur

1.          Opening

2.          Mededelingen

3.          Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 14 april 2023

4.          Jaarverslag van de voorzitter en verslag van de secretaris

5.          Financiële jaarstukken:

Bij dit agendapunt zal ook de kascommissie verslag doen van haar bevindingen. De ALV wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

6.          Samenstelling bestuur

Voor Stefan Philipsen geldt dat zijn termijn afloopt in november van dit jaar. Voorgesteld wordt om hem te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar.  Indien leden andere kandidaten willen laten voordragen dan hiervoor genoemd, kunnen leden dit voorafgaand aan de ledenvergadering bij het bestuur kenbaar maken.

7.          Rondvraag

8.          Sluiting