Uitnodiging werkgroep medezeggenschap op 19 maart 2021

Op vrijdag 19 maart 2021 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen onderwerpen. Het betreft een online-bijeenkomst (via Teams). Aanvangstijd is wederom 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

De voorlopige agenda:

1. Korte mededelingen

2. Het recht op medezeggenschap voor schooldirecteuren. En kan een schooldirecteur GMR-lid zijn?

Toelichting:

Een schooldirecteur kan geen lid zijn van de MR van zijn eigen school indien hij/zij gemandateerd optreedt in de rol van bevoegd gezag. Deze logische regel is vastgelegd in artikel 3 lid 8 WMS: Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad. Die regel geldt o.g.v. artikel 4 lid 4 WMS eveneens t.a.v. het lidmaatschap van de GMR. Maar geldt deze uitsluiting van het passief kiesrecht ook wanneer het schoolbestuur zelf het overleg voert met GMR? Of mag een schooldirecteur zich in die situatie wel in die raad gekozen worden?

Hoe zit het met het recht op medezeggenschap voor schooldirecteuren? Een schooldirecteur is immers tevens werknemer, net zoals ondersteunend personeel, en wordt in die hoedanigheid evengoed geraakt door wat er tussen de GMR en bestuur wordt afgesproken over het te voeren beleid. Anderzijds zijn schooldirecteuren vanuit hun functie vaak (maar zeker niet altijd) al rechtstreeks betrokken bij de formulering van dit beleid, en daarmee bij de voorgenomen besluiten die voor advies of instemming aan de GMR worden voorgelegd. 

Met deze sessie wordt beoogd antwoord te vinden op drie vragen: 1) behoort de schooldirecteur tot het ‘personeel’ als bedoeld in artikel 1 en artikel 3 (kiesrecht) WMS?; 2) is de uitsluiting van het passief kiesrecht t.a.v. de MR (o.g.v. artikel 3 lid 8 WMS) automatisch ook van toepassing op het lidmaatschap van de GMR?; en 3) op welke wijze kan de medezeggenschap voor schoolleiders het beste worden geborgd? De discussie zal worden ingeleid door Willem Hein Hogerzeil.

Korte pauze

3. Uitspraak LGC-WMS inzake een instemmingsgeschil over het ondersteuningsplan (door Willem Hein Hogerzeil)

Dit betreft de uitspraak van 22 december 2020:

•        LGCWMS 109378: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-vaststelling-van-het-ondersteuningsplan-2020-2024-het-bevoegd  

Verzoek aan de deelnemers is om deze uitspraak vooraf te lezen voor een inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst.

4. Rondje binnen de werkgroep: waar ben je bezig of loop je tegenaan?

Toelichting:

Tijdens dit rondje kunnen de deelnemers praktijkgevallen, dilemma’s en vragen binnen de werkgroep bespreken.

5. Rondvraag, en sluiting

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

De volgende bijeenkomsten van deze werkgroep vinden plaats elke tweede vrijdag van de maand (met uitzondering van augustus), van 16.00 uur tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten staan in 2021 nog gepland op: 9 april; 14 mei; 11 juni; 9 juli; 10 september; 12 november en 10 december. Voor 8 oktober 2021 staat er wederom een langere bijeenkomst gepland (14.00 tot 17.00 uur).

Planning werkgroep Bestuur en Management 2021

De werkgroep Bestuur en Management zal in 2021 drie online lunchbijeenkomsten organiseren: op 31 maart, 9 juni en 29 september van 12.00-13.30 uur.

Belangstellenden kunnen deze bijeenkomsten alvast in hun agenda reserveren.

Het programma voor 31 maart 2021 is:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.40 uur:   Welkom & actualiteiten, Nicole Niessen en Martijn Nolen

12.40 – 12.45 uur:   Pauze

12.45 – 13.30 uur:   Dissertatie De vaststelling en handhaving van deugdelijkheidseisen in het onderwijs, auteur en gastspreker Jacob de Boer (OCW), promotie aan Tilburg University op 5 maart 2021

Aanmelden voor de bijeenkomst van 31 maart kan door een e-mail te sturen aan beusecom@boelszanders.nl o.v.v. VvO-werkgroep B&M 31 maart 2021. Na aanmelding krijg je van ons een Teamsuitnodiging.

We hopen vele belangstellenden te mogen verwelkomen.

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

Nicole Niessen en Martijn Nolen

Online ronde tafel Werkgroep Hogeronderwijsrecht ‘BSA-lunch’ op dinsdag 9 maart 2021 12.45 – 14.00

Onder de titel ‘(bindend) studieadvies: nu straks en in de toekomst’ organiseert de Werkgroep Hogeronderwijsrecht een discussiebijeenkomst via MS -teams.

Het studieadvies was onomstreden totdat het een “bindend” studieadvies werd. De laatste tijd zijn de nodige onderzoeken gedaan naar effect en effectiviteit. De coronatijd heeft instellingsbeleid op zijn kop gezet met allerlei uitvoeringsmodaliteiten en coulanceregelingen en ook in de politiek is de discussie heropend (er zijn zometeen verkiezingen nietwaar). Tijd dus voor een goed gesprek over standen van zaken, aanpak, voornemens, legaliteit en legitimiteit. Over het nu, het straks en het daarna.

Literatuur: WHW-pocket, editie 2021, pg. 186-191, 289 en 380/381

Bijzondere procedure voor aanmelding en deelnamebevestiging:
Deze 22e Werkgroep Hogeronderwijsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht moet helaas nog online en gaat daarom een lunchbijeenkomst zijn. Eigen lunch en koffie meenemen en …. deze groep bestaat dit jaar 10 jaar, dus ook taart !
In de aangepaste opzet is anders dan anders voor deze bijeenkomst geen externe inleider / hoofdgast uitgenodigd. Daarom vragen we om bij aanmelding in 1-2 zinnen te specificeren welk bsa-gerelateerd vraagstuk je specifiek aan de orde wilt stellen (en heel kort toelicht tijdens de ronde tafel). In beginsel is dit de conditie; het geeft in ieder geval voorrang bij eventueel nodig loting voor deelname.
Deelnamebevestiging in de vorm van vergaderlink ontvang je kort tevoren van de gastheer: TriasNet Consultants. Echter: deze online-vorm kent een deelname-limiet van 20 personen (zonodig na loting waarover de uitslag niet wordt gecorrespondeerd). Laat je daardoor niet weerhouden om aan te melden, desnoods doen we ‘m 2x, maar wees dus prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door een collega op de reservelijst. Zoals altijd is dit een open uitnodiging, is VvO-lidmaatschap niet vereist en zijn er ook voor niet-leden geen kosten aan deelname verbonden
Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl

AGENDA 22e VvO-werkgroep Hogeronderwijsrecht: Online Ronde Tafel ‘(B)SA’
12:40 – Inloggen
12:45 – 12:50 Introductie van de voorzitter van de werkgroep Hogeronderwijsrecht
12:50 – 13:00 Tour de Table en inventarisatie subonderwerpen
13:00 – 14:00 Table Ronde

Planning werkgroep Medezeggenschapsrecht 2021

De werkgroep Medezeggenschapsrecht zal in 2021 elke tweede vrijdag van de maand (met uitzondering van augustus) bij elkaar komen.

Op 19 maart en 8 oktober 2021 wordt de bijeenkomst gehouden tussen 14.00 en 17.00 uur. Indien de maatregelen het mogelijk maken vinden deze plaats op het AOb-hoofdkantoor in Utrecht.

Op onderstaande data vindt de bijeenkomst online tussen 16.00 en 17.00 uur plaats.

  • 8 januari 2021
  • 12 februari 2021
  • 9 april 2021
  • 14 mei 2021
  • 11 juni 2021
  • 9 juli 2021
  • 10 september 2021
  • 12 november 2021
  • 10 december 2021

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door.

Uitnodiging digitale lezingen 27 november

Ter gelegenheid van de jaarvergadering organiseert de Vereniging voor Onderwijsrecht een Zoom-webinar. Tijdens de webinar zullen actuele juridische vragen en ontwikkelingen worden besproken die samenhangen met de coronacrisis en de invloed van deze crisis op het onderwijs(recht).

Programma:
11.00 – 11.20 uur
Brechtje Paijmans – De veiligheid van docenten en het aansprakelijkheidsrecht

11.20 – 11.40 uur
Jacob de Boer – Coronamaatregelen in het onderwijs

11.40 – 12.00 uur
Sofie van Londen – Privacy en digitaal onderwijs

12.00 – 12.30 uur
Vragen en discussie

U kunt deelnemen via Zoom. VvO-leden hebben op vrijdag 20 november een email ontvangen met links voor de digitale lezingen. Indien u VvO-lid bent maar deze email niet heeft ontvangen, wordt u verzocht een email te sturen aan de secretaris via secretaris@vvonderwijsrecht.nl

Digitale ALV op 27 november 2020

Beste leden van de VvO,

Deze coronatijden zijn vreemde tijden, en al vallen de gevolgen voor onze vereniging in het niet bij wat de coronacrisis teweeg brengt, het maakt ook dat ons eerste VvO-jaar er anders uitziet dan vooraf gedacht en gehoopt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten worden georganiseerd.

Onze ALV op vrijdag 27 november 2020 zal digitaal worden gehouden. De uitnodiging voor de ALV, met alle praktische details, treft u hieronder aan.

De jaarvergadering en de bespreking van het preadvies zullen worden doorgeschoven naar volgend jaar, naar november 2021. Wij kunnen dan wel met de hele vereniging bij elkaar komen om het preadvies te bespreken. Op die manier krijgen de inspanningen van Willem Lindeboom (advocaat, Brussee Lindeboom Advocaten) Guus Heerma van Voss (staatsraad/lid van de Afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden) en Frans Brekelmans (Aob) de aandacht die zij verdienen. Het bestuur is hen dankbaar voor hun flexibiliteit. Het boekje met het preadvies zal voor de jaarvergadering van volgend jaar worden verspreid. Wij kunnen nu in ieder geval al uitkijken naar een preadvies volgend jaar over het onderwerp ‘Flexibele arbeidsverhoudingen in het onderwijs’.

Ook de uitreiking van de Mentink Award voor een debuterend auteur die zich heeft onderscheiden met een nieuwe en innovatieve publicatie op onderwijsrechtelijk terrein wordt verplaatst naar volgend jaar. Dat geeft tegelijkertijd iedereen die altijd al eens een nieuw en innovatief artikel wilde schrijven, de kans dat volgend jaar te doen en nog mee te dingen voor de Mentink Award!

In plaats van de jaarvergadering organiseert de VvO wel een digitale lezing op 27 november 2020. Meer informatie daarover vindt u in dit nieuwsbericht.

Het bestuur hoopt u bij een van de digitale bijeenkomsten te zien, en in het nieuwe jaar weer snel “in het echt” te ontmoeten!

Uitnodiging digitale ALV 27 november 2020 van 9.30 tot 10.30 uur

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een ALV te houden op vrijdag 27 november 2020 van 9.30 tot 10.30 uur. De ALV vindt digitaal plaats, via Zoom. Een link om deel te kunnen nemen wordt u later in een aparte e-mail toegezonden.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslagen van de algemene leden vergadering van de VARO en de NVOR van 29 november 2019
4. Jaarverslag januari 2020 – november 2020
5. Financiële jaarstukken:
• Jaarrekening 2019 (NVOR Jaarrekening 2019, verslag kascommissie NVOR 2019, VARO Staat van baten en lasten 2019, verslag kascommissie VARO 2019)
Voorlopige balans per 25 oktober 2020
Begroting 2021
U wordt tot en met 25 november 2020 in de gelegenheid gesteld om elektronisch (via een e-mail aan penningmeester@vvonderwijsrecht.nl) aan de kascommissie vragen te stellen . De kascommissie is niet aanwezig bij de ALV en zal eventuele vragen schriftelijk beantwoorden.
6. Korte vooruitblik naar 2021
7. Rondvraag
8. Sluiting
U wordt tot 24 november 2020 in de gelegenheid gesteld om elektronisch (via een e-mail aan secretaris@vvonderwijsrecht.nl) vragen te stellen over de onderwerpen (uitgezonderd vragen aan de kascommissie) die in deze oproeping zijn vermeld. Uw vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord. De antwoorden zullen na afloop van de ALV aan alle leden ter beschikking worden gesteld.

Uitnodiging werkgroep medezeggenschap op 13 november 2020

Op vrijdag 13 november 2020 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep

medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen
onderwerpen. Vanwege de corona-crisis wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams).
Aanvangstijd is wederom 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

De voorlopige agenda:

2. Korte mededelingen

– Voortgang lijst (technische) gebreken en verbeterpunten WMS.

Toelichting: medio 2019 heeft de werkgroep medezeggenschapsrecht en klachtrecht van de NVOR
(nu de Vereniging voor Onderwijsrecht) besloten te komen tot verbetervoorstellen richting OCW m.b.t.
diverse (technische) gebreken in de WMS. Aangevuld met meer inhoudelijke verbeterpunten. Op 25
september is deze lijst in de werkgroep per onderdeel besproken. De uitkomsten hiervan zijn in de lijst
(bijlage) verwerkt. Verder is besloten om, voordat de voorstellen naar OCW worden verzonden na te
gaan of deze tevens steun kunnen krijgen van de landelijke organisaties.

3. Rondje binnen de werkgroep: waar ben je bezig of loop je tegenaan?

Toelichting: tijdens dit rondje kunnen de deelnemers praktijkgevallen, dilemma’s en vragen binnen de
werkgroep bespreken.

4. Vertegenwoordiging personeel stafbureau / bovenschoolse (centrale) dienst in de GMR

Toelichting: voor de medezeggenschap bij de wat grotere stafbureaus (van bijvoorbeeld > 25
personen) wordt vaak toepassing gegeven aan artikel 3 lid 6. Ook OR-achtige constructies komen
voor. Stafbureaus hebben meestal geen kwaliteitszetel in de GMR. Wel zit vaak een toehoorder vanuit
die raad bij de vergaderingen van de GMR. In de praktijk levert dit onduidelijkheden op als het gaat
om personele onderwerpen.

Korte pauze

5. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)

Verzoek aan de deelnemers is om de hieronder genoemde uitspraken vooraf te lezen voor een
inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst. Deze uitspraken stonden eerder geagendeerd voor de
bijeenkomst van 25 september maar zijn toen vanwege tijdsgebrek niet behandeld.
– OK 19 augustus 2020 ECLI:NL:GHAMS:2020:2295: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/beschikking-ondernemingskamer-inzake-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-lcg-wms-108846-0
– LCGWMS 108846 (wat is het nut van een ten overvloede overweging?): https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/nalevingsverzoek-van-de-oudergeleding-van-de-mr-over-vergoeden-kosten-rechtsbijstand
– OK 9 april 2020 ECLI:GHAMS:2020:1089: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1089
– LGCWMS 108866: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/advies-en-nalevingsgeschil-over-begroting-niet-ontvankelijk-de-mr-heeft-geen-adviesrecht
Zie ook: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/beschikking-ondernemingskamer-inzake-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-lcg-wms-108866-een  

6. Rondvraag, en sluiting
Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers
gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan
kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

 

 

Inhoudsopgave School en Wet nr. 5, oktober 2020

Column

Toekomstbestendig artikel 23: het individu in de (school)gemeenschap

Stefan Philipsen

Wie betaalt, bepaalt? De worsteling tussen bekostiging en ouderbijdragen

De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel tot wijziging van de onderwijswetten rondom de vrijwillige ouderbijdrage aangenomen. Wat houdt deze wetswijziging in en wat betekent dit voor de wijze waarop bekostigde onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs in de toekomst nog hun niet-bekostigde activiteiten kunnen organiseren en financieren?

Mr. B.P.L. Vorstermans en mr. J. Streefkerk

De maatschappelijke waarde van het diploma in crisistijden

De leerlingen van het VMBO Maastricht ontvingen destijds geen diploma toen bleek dat het schoolexamen onvoldoende was gevolgd. Bij het toekennen van diploma’s zou de maatschappelijke waarde van het diploma ter discussie komen te staan. Een argument waar de minister dit schooljaar vanwege de coronapandemie schijnbaar niet zoveel zorgen over heeft.

Mr. H.A.A. Berendsen en mr. M.H. van Roekel

Ontbinding arbeidsovereenkomst op de i-grond: geen vliegende start

Met de Wet arbeidsmarkt in balans, een aanvulling op de Wet werk en zekerheid, is de zogenoemde cumulatie-ontslaggrond (i-grond) geïntroduceerd. Uit de tot op heden gepubliceerde uitspraken blijkt dat kantonrechters niet snel een ontbindingsverzoek op de i-grond toewijzen.

Mr. dr. F.H.J.G. Brekelmans en mr. dr. E. van Vliet

Jurisprudentie Onderwijsrecht

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 104 t/m 126

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Wetgeving

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.C.M. Janssen

Nieuwsbrief VvO

Werkgroep hoger onderwijs op 21 september 2020 om 14.50 uur 
via Teams


Vanwege de coronacrisis een online-bijeenkomst van de werkgroep hoger onderwijsrecht, over “Coronabeleid en juridische grondslagen in studiejaar 2020-2021”.

Maandag 21 september 2020 van 14.50 tot 17.00 uur via Teams.

Op de agenda staan o.a.: een bespreking van de stand van zaken en ontwikkelingen met het oog op zorgvuldig beleidsjuridisch advies en juridisch verantwoorde uitvoering van “Coronaregels en -beleid” in studiejaar 2020-2021. Bijv. zijn onderwerpen voor deze tour d’horizon: voortgang onderzoek, vooropleidingseisen, artikel 7.37c, toelating, studiebegeleiding, tentaminering, privacy, gezondheidszorg, bsa verlies geldigheidsduur, financiële zaken zoals profileringsfonds, collegegeldcompensatie en TOZO, inspanningsverplichtingen onderwijs, (buitenlandse) stage en examens, alternatieve nood-OERen, internationale studenten, openbaar vervoer, huisvesting, (gezelligheids)-verenigingen.

Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl.

Anders dan anders en omdat voor deze bijeenkomst geen ‘externe’ inleider/hoofdgast wordt uitgenodigd, vragen we om bij je aanmelding in één regel te specificeren welk corona-gerelateerd vraagstuk je aan de orde wilt stellen dat je in een paar zinnen toelicht tijdens de ronde tafel.
In beginsel is dit voorwaarde voor deelname (het geeft in ieder geval voorrang).

Deelnamebevestiging en de vergaderlink ontvangt u een week van tevoren van de gastheer: de Universiteit voor Humanistiek.                     

De online-vorm kent noodzakelijkerwijs een deelname-limiet. Wees prudent met aanmelden (stel uw deelname eerst zeker) en meld in nood meteen af, zodat uw plek wordt bezet door een collega op de reservelijst.

Werkgroep medezeggenschapsrecht en klachtrecht op
25 september 2020 via Teams


Vanwege de corona-crisis:
wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams).

Aanvangstijd is 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

Op de agenda staan o.a.:

De positie PMR bij wijziging grondslag, door Marcel Koning
Toelichting: de WMS-artikelen 13 lid 1 sub c en 14 lid 2 onder b regelen m.b.t. de grondslag van de school een instemmingsaangelegenheid voor de oudergeleding van de MR. Maar zou, mede gelet op de ingrijpende gevolgen van deze besluiten voor het personeel, deze bevoegdheid niet beter op zijn plaats bij de adviesbevoegdheden voor de hele MR? Waarbij dan een instemmingsbevoegdheid per geleding gegeven wordt met betrekking tot de regeling van de gevolgen voor de achterban van die geleding?

En:

Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)
De te behandelen uitspraken worden uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers (indien aangemeld) toegezonden. Verzoek aan de deelnemers is om deze uitspraken vooraf te lezen voor een inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

Najaarssymposium vrijdag 27 november 2020: save the date
  Het najaarssymposium van de VvO zal plaatsvinden op vrijdag 27 november 2020, in Kasteel Woerden. Willem Lindeboom (advocaat, Brussee Lindeboom Advocaten) is preadviseur, en Guus Heerma van Voss (staatsraad/lid van de Afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden) zal als referent optreden. Het onderwerp is ‘Flexibele arbeidsverhoudingen in het onderwijs’.

Fusie NVOR en VARO een feit

14 april 2020 zijn de statuten gepasseerd en is de fusie tussen de NVOR en de VARO een feit. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Onderwijsrecht, afgekort VvO.