Planning werkgroep Medezeggenschapsrecht 2021

De werkgroep Medezeggenschapsrecht zal in 2021 elke tweede vrijdag van de maand (met uitzondering van augustus) bij elkaar komen.

Op 19 maart en 8 oktober 2021 wordt de bijeenkomst gehouden tussen 14.00 en 17.00 uur. Indien de maatregelen het mogelijk maken vinden deze plaats op het AOb-hoofdkantoor in Utrecht.

Op onderstaande data vindt de bijeenkomst online tussen 16.00 en 17.00 uur plaats.

 • 8 januari 2021
 • 12 februari 2021
 • 9 april 2021
 • 14 mei 2021
 • 11 juni 2021
 • 9 juli 2021
 • 10 september 2021
 • 12 november 2021
 • 10 december 2021

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door.

Uitnodiging digitale lezingen 27 november

Ter gelegenheid van de jaarvergadering organiseert de Vereniging voor Onderwijsrecht een Zoom-webinar. Tijdens de webinar zullen actuele juridische vragen en ontwikkelingen worden besproken die samenhangen met de coronacrisis en de invloed van deze crisis op het onderwijs(recht).

Programma:
11.00 – 11.20 uur
Brechtje Paijmans – De veiligheid van docenten en het aansprakelijkheidsrecht

11.20 – 11.40 uur
Jacob de Boer – Coronamaatregelen in het onderwijs

11.40 – 12.00 uur
Sofie van Londen – Privacy en digitaal onderwijs

12.00 – 12.30 uur
Vragen en discussie

U kunt deelnemen via Zoom. VvO-leden hebben op vrijdag 20 november een email ontvangen met links voor de digitale lezingen. Indien u VvO-lid bent maar deze email niet heeft ontvangen, wordt u verzocht een email te sturen aan de secretaris via secretaris@vvonderwijsrecht.nl

Digitale ALV op 27 november 2020

Beste leden van de VvO,

Deze coronatijden zijn vreemde tijden, en al vallen de gevolgen voor onze vereniging in het niet bij wat de coronacrisis teweeg brengt, het maakt ook dat ons eerste VvO-jaar er anders uitziet dan vooraf gedacht en gehoopt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten worden georganiseerd.

Onze ALV op vrijdag 27 november 2020 zal digitaal worden gehouden. De uitnodiging voor de ALV, met alle praktische details, treft u hieronder aan.

De jaarvergadering en de bespreking van het preadvies zullen worden doorgeschoven naar volgend jaar, naar november 2021. Wij kunnen dan wel met de hele vereniging bij elkaar komen om het preadvies te bespreken. Op die manier krijgen de inspanningen van Willem Lindeboom (advocaat, Brussee Lindeboom Advocaten) Guus Heerma van Voss (staatsraad/lid van de Afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden) en Frans Brekelmans (Aob) de aandacht die zij verdienen. Het bestuur is hen dankbaar voor hun flexibiliteit. Het boekje met het preadvies zal voor de jaarvergadering van volgend jaar worden verspreid. Wij kunnen nu in ieder geval al uitkijken naar een preadvies volgend jaar over het onderwerp ‘Flexibele arbeidsverhoudingen in het onderwijs’.

Ook de uitreiking van de Mentink Award voor een debuterend auteur die zich heeft onderscheiden met een nieuwe en innovatieve publicatie op onderwijsrechtelijk terrein wordt verplaatst naar volgend jaar. Dat geeft tegelijkertijd iedereen die altijd al eens een nieuw en innovatief artikel wilde schrijven, de kans dat volgend jaar te doen en nog mee te dingen voor de Mentink Award!

In plaats van de jaarvergadering organiseert de VvO wel een digitale lezing op 27 november 2020. Meer informatie daarover vindt u in dit nieuwsbericht.

Het bestuur hoopt u bij een van de digitale bijeenkomsten te zien, en in het nieuwe jaar weer snel “in het echt” te ontmoeten!

Uitnodiging digitale ALV 27 november 2020 van 9.30 tot 10.30 uur

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een ALV te houden op vrijdag 27 november 2020 van 9.30 tot 10.30 uur. De ALV vindt digitaal plaats, via Zoom. Een link om deel te kunnen nemen wordt u later in een aparte e-mail toegezonden.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslagen van de algemene leden vergadering van de VARO en de NVOR van 29 november 2019
4. Jaarverslag januari 2020 – november 2020
5. Financiële jaarstukken:
• Jaarrekening 2019 (NVOR Jaarrekening 2019, verslag kascommissie NVOR 2019, VARO Staat van baten en lasten 2019, verslag kascommissie VARO 2019)
Voorlopige balans per 25 oktober 2020
Begroting 2021
U wordt tot en met 25 november 2020 in de gelegenheid gesteld om elektronisch (via een e-mail aan penningmeester@vvonderwijsrecht.nl) aan de kascommissie vragen te stellen . De kascommissie is niet aanwezig bij de ALV en zal eventuele vragen schriftelijk beantwoorden.
6. Korte vooruitblik naar 2021
7. Rondvraag
8. Sluiting
U wordt tot 24 november 2020 in de gelegenheid gesteld om elektronisch (via een e-mail aan secretaris@vvonderwijsrecht.nl) vragen te stellen over de onderwerpen (uitgezonderd vragen aan de kascommissie) die in deze oproeping zijn vermeld. Uw vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord. De antwoorden zullen na afloop van de ALV aan alle leden ter beschikking worden gesteld.

Uitnodiging werkgroep medezeggenschap op 13 november 2020

Op vrijdag 13 november 2020 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep

medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen
onderwerpen. Vanwege de corona-crisis wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams).
Aanvangstijd is wederom 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

De voorlopige agenda:

2. Korte mededelingen

– Voortgang lijst (technische) gebreken en verbeterpunten WMS.

Toelichting: medio 2019 heeft de werkgroep medezeggenschapsrecht en klachtrecht van de NVOR
(nu de Vereniging voor Onderwijsrecht) besloten te komen tot verbetervoorstellen richting OCW m.b.t.
diverse (technische) gebreken in de WMS. Aangevuld met meer inhoudelijke verbeterpunten. Op 25
september is deze lijst in de werkgroep per onderdeel besproken. De uitkomsten hiervan zijn in de lijst
(bijlage) verwerkt. Verder is besloten om, voordat de voorstellen naar OCW worden verzonden na te
gaan of deze tevens steun kunnen krijgen van de landelijke organisaties.

3. Rondje binnen de werkgroep: waar ben je bezig of loop je tegenaan?

Toelichting: tijdens dit rondje kunnen de deelnemers praktijkgevallen, dilemma’s en vragen binnen de
werkgroep bespreken.

4. Vertegenwoordiging personeel stafbureau / bovenschoolse (centrale) dienst in de GMR

Toelichting: voor de medezeggenschap bij de wat grotere stafbureaus (van bijvoorbeeld > 25
personen) wordt vaak toepassing gegeven aan artikel 3 lid 6. Ook OR-achtige constructies komen
voor. Stafbureaus hebben meestal geen kwaliteitszetel in de GMR. Wel zit vaak een toehoorder vanuit
die raad bij de vergaderingen van de GMR. In de praktijk levert dit onduidelijkheden op als het gaat
om personele onderwerpen.

Korte pauze

5. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)

Verzoek aan de deelnemers is om de hieronder genoemde uitspraken vooraf te lezen voor een
inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst. Deze uitspraken stonden eerder geagendeerd voor de
bijeenkomst van 25 september maar zijn toen vanwege tijdsgebrek niet behandeld.
– OK 19 augustus 2020 ECLI:NL:GHAMS:2020:2295: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/beschikking-ondernemingskamer-inzake-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-lcg-wms-108846-0
– LCGWMS 108846 (wat is het nut van een ten overvloede overweging?): https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/nalevingsverzoek-van-de-oudergeleding-van-de-mr-over-vergoeden-kosten-rechtsbijstand
– OK 9 april 2020 ECLI:GHAMS:2020:1089: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1089
– LGCWMS 108866: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/advies-en-nalevingsgeschil-over-begroting-niet-ontvankelijk-de-mr-heeft-geen-adviesrecht
Zie ook: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/beschikking-ondernemingskamer-inzake-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-lcg-wms-108866-een  

6. Rondvraag, en sluiting
Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers
gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan
kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

 

 

Inhoudsopgave School en Wet nr. 5, oktober 2020

Column

Toekomstbestendig artikel 23: het individu in de (school)gemeenschap

Stefan Philipsen

Wie betaalt, bepaalt? De worsteling tussen bekostiging en ouderbijdragen

De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel tot wijziging van de onderwijswetten rondom de vrijwillige ouderbijdrage aangenomen. Wat houdt deze wetswijziging in en wat betekent dit voor de wijze waarop bekostigde onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs in de toekomst nog hun niet-bekostigde activiteiten kunnen organiseren en financieren?

Mr. B.P.L. Vorstermans en mr. J. Streefkerk

De maatschappelijke waarde van het diploma in crisistijden

De leerlingen van het VMBO Maastricht ontvingen destijds geen diploma toen bleek dat het schoolexamen onvoldoende was gevolgd. Bij het toekennen van diploma’s zou de maatschappelijke waarde van het diploma ter discussie komen te staan. Een argument waar de minister dit schooljaar vanwege de coronapandemie schijnbaar niet zoveel zorgen over heeft.

Mr. H.A.A. Berendsen en mr. M.H. van Roekel

Ontbinding arbeidsovereenkomst op de i-grond: geen vliegende start

Met de Wet arbeidsmarkt in balans, een aanvulling op de Wet werk en zekerheid, is de zogenoemde cumulatie-ontslaggrond (i-grond) geïntroduceerd. Uit de tot op heden gepubliceerde uitspraken blijkt dat kantonrechters niet snel een ontbindingsverzoek op de i-grond toewijzen.

Mr. dr. F.H.J.G. Brekelmans en mr. dr. E. van Vliet

Jurisprudentie Onderwijsrecht

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 104 t/m 126

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Wetgeving

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.C.M. Janssen

Nieuwsbrief VvO

Werkgroep hoger onderwijs op 21 september 2020 om 14.50 uur 
via Teams


Vanwege de coronacrisis een online-bijeenkomst van de werkgroep hoger onderwijsrecht, over “Coronabeleid en juridische grondslagen in studiejaar 2020-2021”.

Maandag 21 september 2020 van 14.50 tot 17.00 uur via Teams.

Op de agenda staan o.a.: een bespreking van de stand van zaken en ontwikkelingen met het oog op zorgvuldig beleidsjuridisch advies en juridisch verantwoorde uitvoering van “Coronaregels en -beleid” in studiejaar 2020-2021. Bijv. zijn onderwerpen voor deze tour d’horizon: voortgang onderzoek, vooropleidingseisen, artikel 7.37c, toelating, studiebegeleiding, tentaminering, privacy, gezondheidszorg, bsa verlies geldigheidsduur, financiële zaken zoals profileringsfonds, collegegeldcompensatie en TOZO, inspanningsverplichtingen onderwijs, (buitenlandse) stage en examens, alternatieve nood-OERen, internationale studenten, openbaar vervoer, huisvesting, (gezelligheids)-verenigingen.

Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl.

Anders dan anders en omdat voor deze bijeenkomst geen ‘externe’ inleider/hoofdgast wordt uitgenodigd, vragen we om bij je aanmelding in één regel te specificeren welk corona-gerelateerd vraagstuk je aan de orde wilt stellen dat je in een paar zinnen toelicht tijdens de ronde tafel.
In beginsel is dit voorwaarde voor deelname (het geeft in ieder geval voorrang).

Deelnamebevestiging en de vergaderlink ontvangt u een week van tevoren van de gastheer: de Universiteit voor Humanistiek.                     

De online-vorm kent noodzakelijkerwijs een deelname-limiet. Wees prudent met aanmelden (stel uw deelname eerst zeker) en meld in nood meteen af, zodat uw plek wordt bezet door een collega op de reservelijst.

Werkgroep medezeggenschapsrecht en klachtrecht op
25 september 2020 via Teams


Vanwege de corona-crisis:
wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams).

Aanvangstijd is 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

Op de agenda staan o.a.:

De positie PMR bij wijziging grondslag, door Marcel Koning
Toelichting: de WMS-artikelen 13 lid 1 sub c en 14 lid 2 onder b regelen m.b.t. de grondslag van de school een instemmingsaangelegenheid voor de oudergeleding van de MR. Maar zou, mede gelet op de ingrijpende gevolgen van deze besluiten voor het personeel, deze bevoegdheid niet beter op zijn plaats bij de adviesbevoegdheden voor de hele MR? Waarbij dan een instemmingsbevoegdheid per geleding gegeven wordt met betrekking tot de regeling van de gevolgen voor de achterban van die geleding?

En:

Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)
De te behandelen uitspraken worden uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers (indien aangemeld) toegezonden. Verzoek aan de deelnemers is om deze uitspraken vooraf te lezen voor een inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

Najaarssymposium vrijdag 27 november 2020: save the date
  Het najaarssymposium van de VvO zal plaatsvinden op vrijdag 27 november 2020, in Kasteel Woerden. Willem Lindeboom (advocaat, Brussee Lindeboom Advocaten) is preadviseur, en Guus Heerma van Voss (staatsraad/lid van de Afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden) zal als referent optreden. Het onderwerp is ‘Flexibele arbeidsverhoudingen in het onderwijs’.

Fusie NVOR en VARO een feit

14 april 2020 zijn de statuten gepasseerd en is de fusie tussen de NVOR en de VARO een feit. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Onderwijsrecht, afgekort VvO.

Fusie NVOR-VARO

FUSIE tussen de NVOR en de VARO

Op vrijdag 29 november 2019 hebben de leden van de VvO en de VARO tijdens een speciale Algemene Ledenvergadering besloten de krachten te bundelen.

Binnenkort formaliseert het bestuur het fusiebesluit en gaan we samen door als Vereniging voor Onderwijsrecht (de VvO).

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Jannetje Bootsma                           voorzitter

Elise Visser                                         secretaris

Arzu Yandere                                    penningmeester

Tom Barkhuysen

Wilco Brussee

Jacques Dijkgraaf

Iris Hoen

Stefan Philipsen

Ben Vermeulen

Bas Vorstermans

Het bestuur zal zich in het eerste kwartaal van 2020 niet alleen richten op de praktische zaken die met zo’n fusie samenhangen. Het zal ook starten met de voorbereiding van de leerzame en verdiepende activiteiten die het in 2020 aan de leden wil aanbieden. Tevens zal het bestuur aandacht schenken aan het bevorderen van de ledenparticipatie.

Jaarvergadering NVOR 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VvO 29 november 2019

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een ALV te houden op


VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019
VAN 10.15 – 11.15 UUR
IN HET KASTEEL in WOERDEN (Kasteel 3 te Woerden)


Het gaat om een bijzondere ALV. In deze ALV vragen wij de leden om in te stemmen met de fusie met de VARO. De VARO houdt haar ALV voor de NVOR. Als beide ALV’s instemmen, kunnen wij vanaf 11.15 uur een feestelijke koffie naar aanleiding van de fusie drinken, en is de volgende ALV één van onze gezamenlijke vereniging de VvO.

AGENDA
1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 24 september 2019

4. Jaarverslag november 2018 – november 2019

5. Financiële jaarstukken:

 • Voorlopige balans per 18 oktober 2019, balans per 31 december 2018
 • Begroting 2018, exploitatie 2018
 • Begroting 2019 en voorlopige exploitatie 2019 per 18 oktober 2019

 Bij dit agendapunt zal ook de kascommissie verslag doen van haar bevindingen.
Download de jaarstukken

6. Fusie NVOR en VARO.
Op de ALV zullen wij u vragen in te stemmen met de fusie. Op de website van de VvO vindt u bij de stukken ten behoeve van de ALV de concept tekst van de statuten van de VvO, zoals deze in de vorige ALV, waarin ingestemd werd met het fusievoornemen, is goedgekeurd. Iedereen die nu lid is van de NVOR (en de VARO) is na de fusie automatisch lid van de VvO.

7. Samenstelling bestuur.
Omdat bij dit programma-onderdeel vooruit wordt gelopen op de nieuwe vereniging, zal dit onderdeel samen met de VARO-leden worden behandeld.

Het voorstel tot fusie van de NVOR en de VARO hield in dat het eerste bestuur van de VvO bestaat uit een combinatie van huidige bestuursleden van de NVOR en de VARO, waarbij de samenstelling dan wordt: Jacques Dijkgraaf, Elise Visser, Iris Hoen, Arzu Yandere, Wilco Brussee, Bas Vorstermans, Jannetje Bootsma, Tom Barkhuysen en Ben Vermeulen.

Miek Laemers, Pieter Huisman en Floor Wijnands nemen op het moment van de fusie afscheid van het bestuur.

Het bestuur vraagt u om in te stemmen met de benoeming van Jannetje Bootsma in de functie van voorzitter, Arzu Yandere in de benoeming van penningmeester en Elise Visser in de functie van secretaris in het bestuur van de VvO, onder de opschortende voorwaarde dat deze benoeming pas effect krijgt als de fusieakte is verleden.

Het bestuur vraagt u om in te stemmen met de benoeming van de heer Stefan Philipsen tot nieuw bestuurslid van de VvO, onder de opschortende voorwaarde dat deze benoeming pas effect krijgt als de fusieakte is verleden.

Stefan Philipsen is universitair docent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. In 2017 promoveerde hij op een proefschrift over de vrijheid van schoolstichting. Sindsdien publiceert hij regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op de bescherming van grondrechten in het onderwijs en artikel 23 Grondwet in het bijzonder. Hij verzorgt zowel in het initieel als het post-initieel onderwijs cursussen onderwijsrecht. Stefan is lid van het Nederlands centrum voor onderwijsrecht en maakt deel uit van de redactie van het juridische tijdschrift School en Wet.

De besturen van de NVOR en de VARO zijn blij dat Stefan deel wil uitmaken van het nieuwe bestuur van de VvO.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Namens het bestuur van de NVOR,

Mr. J. Bootsma, secretaris

Uitnodiging najaarssymposium 2019

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) nodigt u hierbij uit voor het het najaarssymposium op

VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019
VAN 11.30 – 17.00 UUR
IN HET KASTEEL in WOERDEN (Kasteel 3 in Woerden)

 “Bevoegdheids- en bekwaamheidseisen in het licht van het lerarentekort”

Op 29 november 2019 vindt het laatste symposium van de NVOR, dat al vooruitloopt op de nieuwe Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) waarin de NVOR en de VARO samen opgaan, plaats. Het onderwerp is de huidige en toekomstige regeling van bevoegdheid/bekwaamheid van leraren in het licht van het lerarentekort. Welke oplossingen worden aangedragen om het lerarentekort het hoofd te bieden, welke juridische dimensies zitten aan die oplossingen, welke veranderingen in wetgeving zijn nodig om het tekort aan leraren op te vullen? Actueel aanknopingspunt is het advies van de Onderwijsraad (Ruim baan voor leraren). Beoogd wordt dat advies te (laten) voorzien van meer juridische doordenking.
Preadviseurs/sprekers mr. dr. Frans Brekelmans en mr. Marianne van Es hebben het preadvies voor hun rekening genomen en zullen dat toelichten. Onderzoekster dr. Rosanne Tromp (postdoc Regeldruk-onderzoek aan de VU) zal ingaan op de betekenis en de totstandkoming van de Wet BIO en optreden als co-referent. Mr. Wilco Brussee (advocaat in Den Haag) zal eveneens optreden als co-referent.