Inhoudsopgave van School en Wet nr. 5 2021

Stefan Philipsen

Responsief onderwijsrecht

Prof. dr. Renée van Schoonhoven

De verticale scholengemeenschap vmbo-mbo: jongleren met onderwijswetten

Een onderdeel van het wetsvoorstel Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is het mogelijk maken van de zogeheten verticale scholengemeenschap. Wat behelst echter die nieuwe figuur en hoe wordt daarbinnen – in voorkomende gevallen – de neutraliteit gewaarborgd van een openbare school voor voortgezet onderwijs?

Mr. J. van Emden

Recht op onbereikbaarheid: noodzakelijke paradigmaverschuiving of utopie?

De vermeende schadelijke effecten van de bereikbaarheid buiten werktijd worden besproken en er wordt gekeken naar de ontwikkelingen die op dit moment spelen op Europees, nationaal en (onderwijs) cao-niveau.

Mr. W.D. Berkhout en S.J. Hendriks LLB

Kroniek: Medezeggenschap 2019-2020

In deze kroniek wordt ingegaan op recente en aanstaande wijzigingen van de Wet medezeggenschap op scholen en vervolgens worden de relevante uitspraken op het vlak van medezeggenschap in de jaren 2019 en 2020 besproken.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 85 t/m 106

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Werkgroep medezeggenschapsrecht

Op vrijdag 8 oktober 2021 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Na bijna 1,5 jaar online deze keer weer een fysieke bijeenkomst op het AOb-hoofdkantoor, Jacobsstraat 22 te Utrecht. Aanvangstijd is 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

– Actuele ontwikkelingen (voorgenomen wetgeving of anderszins)

3. Casus: (geen) uitvoering bovenschools beleid (door Annemarie van Luik)

Het bestuur heeft met instemming van de PGMR beleid vastgesteld m.b.t. de functiemix (voor meer achtergrond: https://www.functiemix.nl/). Hierbij zijn afspraken gemaakt over aantallen per school. Eén van de scholen houdt zich niet aan deze afspraak. Dit wordt zichtbaar in het formatieplan: de aantallen wijken al jaren af van de bovenschools gemaakte afspraken. De directeur zegt over onvoldoende middelen te beschikken om te voldoen aan de aantallen zoals vastgesteld. De PMR kan zich niet vinden in het standpunt van de directeur en heeft in het verleden verzocht om een stappenplan te maken om dan tenminste uitzicht te hebben om toe te groeien naar de afgesproken functiemix. De directeur gaat niet in op dit verzoek. Vanaf het voorjaar 2021 heeft de PMR overleg gevoerd over het formatieplan. De PMR heeft besloten om niet in te stemmen met het formatieplan voor schooljaar 2021-2022.

Vragen:

 • Is in deze situatie het feitelijk beleid (i.c. het geen uitvoering geven aan het afgesproken beleid) instemmingsplichtig? Is er een mogelijkheid van een nalevingsgeschil?
 • Er is geen instemming op het formatieplan. De directeur vraagt de LCG-WMS niet om vervangende instemming: is dan het oude formatieplan van kracht? De PMR heeft geen belang bij verlenging van het huidige formatieplan.
 • Is uitblijven van actie van de directeur op te vatten als een besluit?
 • Op welke basis worden docenten ingezet in 2021-2022: het schooljaar is immers van start gegaan. Mogelijk wordt uitvoering gegeven aan een instemmingsplichtig besluit waarvoor geen instemming is verleend. Kan de Mr de nietigheid inroepen?
 • Kan de PGMR actie ondernemen omdat een deel van de afspraak niet nagekomen wordt.
 • Val je bij het ontbreken van instemming (zonder uitspraak in een instemmingsgeschil) altijd terug op staand beleid? Of impliceert een besluit van het bg om geen instemmingsgeschil aanhangig te maken, dus het formatieplan van het vorig schooljaar te continueren, eveneens een door de PMR aan te vechten besluit?
 • Gaat het hier om een zaak tussen schooldirectie en de PMR, of wat is de rol van het schoolbestuur/centrale directie hierin?
 • Wat zijn mogelijke vervolgacties?

Korte pauze

4. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Sprengers Advocaten)

5. Rondvraag en sluiting

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast. De bijeenkomsten van deze werkgroep vinden plaats op elke tweede vrijdag van de maand. In 2021 vinden nog twee kortebijeenkomsten (van 16.00 uur tot 17.00 uur, online via Teams) plaats op: 12 november en 10 december.

Jaarvergadering en najaarssymposium 26 november

De ALV van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) vindt dit jaar plaats op:

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
VAN 10.15 – 11.15 UUR IN HET KASTEEL VAN WOERDEN (Kasteel 3 te Woerden)
De diverse verslagen en stukken kunnen t.z.t worden gedownload vanaf deze website.

Aansluitend op de ALV vindt om 11.30 uur het najaarssymposium plaats met als thema:

Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs
Over dit thema is een preadvies opgesteld door drie auteurs, Guus Heerma van Voss, Willem Lindeboom en Frans Brekelmans. De centrale vraag van het preadvies is op welke wijze flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs in de toekomst dienen te worden benaderd. Die vraag is voor de theorie en de praktijk van het onderwijsrecht van groot belang. Om te komen tot beantwoording van deze vraagstelling van het preadvies wordt eerst de opkomst van flexibele arbeidsrelaties in het arbeidsrecht besproken, waarbij aandacht wordt geschonken aan de redenen voor een toenemend gebruik en de vraag in hoeverre deze redenen ook in de onderwijssector gelden. Vervolgens zijn getalsmatige gegevens verzameld om een indruk te krijgen van de mate van gebruik van de verschillende flexibele arbeidsrelaties in de verschillende sectoren van het onderwijs. Daarna wordt een korte historie gegeven van de decentrale arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, waarna aan de hand van de cao-teksten de juridische aspecten van de voor het onderwijs belangrijkste flexibele arbeidsrelaties, te weten deeltijdarbeid, arbeid voor bepaalde tijd, oproepwerk, uitzendwerk en payrollwerk. Deze bespreking dient onder meer om de problemen rond deze vormen van arbeid te analyseren. Tot slot keert het preadvies terug naar de centrale vraag van dit preadvies en daarmee op de toekomst van flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs.

De auteurs zullen hun preadvies presenteren tijdens het najaarssymposium. Er is zoals gebruikelijk ook dit jaar ruimte voor debat en het uitwisselen van gedachten.

Het preadvies zal traditiegetrouw in boekvorm aan de leden worden verzonden. Omdat het boekje waarschijnlijk niet voor de jaarvergadering gereed is, wordt het preadvies vooraf voor de zekerheid – een week voor de jaarvergadering omstreeks 19 november 2021 – alvast in digitale vorm verzonden. Het preadvies zal te zijner tijd ook op de website van de VvO worden gepubliceerd.

Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn dit jaar geen kosten verbonden. De bijdrage aan de kosten van de lunch is € 10,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via
https://vvonderwijsrecht.nl/product-categorie/evenementen/

Digitale lunchbijeenkomst 28 oktober 2021

Op 28 oktober 2021 van 12.00 tot 13.30 uur zal Gijsbert Leertouwer de laatste lunchlezing van 2021 verzorgen. Gijsbert promoveerde begin dit jaar aan de VU op het proefschrift ‘Democratische legitimiteit in het onderwijsbestuur’.

De Coronatijd geeft stof tot nadenken over democratische legitimiteit. In het funderend onderwijs kwamen school en gezin ineens heel dicht bij elkaar. Dat besturen zonder bestuurders niet gaat, was wel duidelijk maar de ouders bleken tijdens de crisis eveneens meer dan ooit onmisbaar. Ook na de crisis is de vraag wie nu eigenlijk beslissen moet over de grote zak geld voor het herstelbeleid. Hoe staat het eigenlijk met democratische legitimiteit in de wetgeving? De bestuurlijke afstemming met de verschillende geledingen kon ook eventjes niet meer volgens het boekje. In hoeverre zijn structurele alternatieven nodig en mogelijk?

VvO-leden hebben in de nieuwsbrief van 30 september 2021 de link naar de zoom-meeting ontvangen.

Digitale en fysieke ledenbijeenkomsten

Kort na de fusie van de NVOR en de VvO op 1 januari 2020 sloeg de Coronapandemie toe. In 2020 en voor een groot deel van 2021 kon de nieuwe VvO daarom slechts digitaal het contact onderhouden met de leden. Daar is op een geweldige wijze invulling aan gegeven dankzij de werkgroepen, tal van externe sprekers en enthousiaste bestuursleden. De in allerijl bedachte digitale lunchbijeenkomsten zijn een groot succes gebleken. De interesse was groot. De inhoud van de bijeenkomsten werd zeer gewaardeerd. De deelname was boven verwachting hoog. Veel meer leden dan voorheen konden door de digitale opzet deelnemen aan de bijeenkomsten. Ook de werkgroepen bleven met hun leden goed in contact door de digitale bijeenkomsten.

Digitaal contact vervangt echter het echte contact niet. Daarom is het fijn dat op 25 september 2021 de 1,5 metermaatregel is vervallen en weer fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd waarop wij elkaar weer kunnen ontmoeten. Besloten is daarom om de volgende jaarvergadering op 24 november 2021 weer traditiegetrouw in het Kasteel van Woerden te laten plaatsvinden. Het bestuur kijkt uit naar deze dag en hoopt veel van jullie daar weer te zien.

Ledenadministratie

Eerder heeft het bestuur de leden al bericht dat het bestuur de ledenadministratie graag wil automatiseren en wil verbinden met een ledenportal op de website. Dit heeft veel voordelen. Niet alleen kunnen leden dan zelf hun gegevens wijzigen op de website, ook kunnen leden zich in de toekomst via de website aanmelden voor bijeenkomsten van de VvO. Ook de verzending en inning van de contributies zou met een geautomatiseerd ledenbestand eenvoudiger moeten worden. Het bestuur heeft een keuze gemaakt voor de softwarepakketten MMS (MyMemberSoftware), een door verenigingen veel gebruikt softwarepakket en Conscribo voor de financiële administratie. Licenties zijn inmiddels aangeschaft. Het bestuur krijgt hulp bij de inrichting van het ledenportal op de website.

Programma Werkgroep medezeggenschapsrecht 9 juli

Op vrijdag 9 juli 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een korte online-bijeenkomst(via Teams) van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Voor deze korte bespreking van de werkgroep zijn drie bespreekpunten binnengekomen van Dik Berkhout. Hij zou graag de volgende vraagpunten bespreken:

 1. Mag een schooldirecteur inzake een sluitings- of fusietraject bij het voorlichten van de ouders over een voorgenomen besluit namens de school spreken, of mag dat dat alleen als de medezeggenschapsraad reeds heeft geadviseerd en het bevoegd gezag een definitief besluit nam?

In beginsel mag een bestuurder/schooldirecteur namens de school spreken. Een MR mag dat niet, maar beperkt zijn standpuntbepaling als het goed is in principe tot interne adviezen en beslissingen en het contact met de achterban van de MR. De (geledingen van de) MR heeft/hebben de verplichting om zijn achterban in te lichten. Daarnaast moeten ouders geraadpleegd worden over een voorgenomen besluit tot sluiting. Het zou derhalve onjuist zijn om een schoolbestuur het recht om de ouders over een voorgenomen besluit tot sluiting te informeren, te ontzeggen. Een schoolbestuur mag daarbij niet vooruitlopen op nog niet vastgesteld beleid, maar moet ook ouders informeren over belangrijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een voorstel om een school te sluiten.

Hoe verhouden zich deze twee uitgangspunten tot elkaar in het genoemde geval? En mag de bestuurder of schooldirecteur in zo’n geval namens ‘de school’ spreken? Mijns inziens is dat niet het geval.

 1. Mag een bestuurder bij een overname van de school als alternatief voor sluiting de eis stellen dat het personeel mee over gaat? Ik ben niet zo thuis in de regels omtrent overgang van onderneming. Misschien dat leden van de werkgroep hierover vooraf literatuursuggesties kunnen geven.
 1. Mag een bestuurder in een traject voor een overname van de school als alternatief voor sluiting een zodanig scherp tijdspad hanteren dat de overnemende partij zich onder druk gezet voelt? In casu: begin juni eisen dat de school per 1 augustus daarna overgenomen wordt, terwijl het voorgenomen besluit medio december voor de MR als een donderslag bij heldere hemel kwam.

De toetsingsnorm is dan naar mijn inschatting de vraag of een bestuurder de school in redelijkheid op 1 augustus 2021 kan sluiten, als hij weet dat een ander bestuur de school per 1 augustus 2022 wil overnemen. Maar wellicht zijn er nog meer haken en ogen, of aanknopingspunten om hierover een eerste standpunt te bepalen.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.

Programma Werkgroep Bestuur en Management 9 juni

Voor het webinar van de VvO-werkgroep Bestuur en Management op woensdag 9 juni 2021 is dit het programma:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.15 uur:   Welkom

12.15 – 12.45 uur:   Gerechtshof Amsterdam 2 maart 2021 (ECLI:NL:GHAMS:2021:582) inzake ontslag directeur-bestuurder Haga Lyceum: enkele overwegingen

Judith Wintgens-van Luijn, advocaat ondernemingsrecht bij Boels Zanders

12.45 – 13.30 uur:   Nationaal Programma Onderwijs en medezeggenschap

Cécile de Vos, directeur-bestuurder Stichting Onderwijsgeschillen Beide sprekers zullen een inleiding van circa 15 minuten verzorgen, aansluitend is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Geïnteresseerden kunnen zich voor dit webinar aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 9 juni 2021. Na aanmelding krijg je een Teamsuitnodiging voor het webinar en documentatie ter voorbereiding.

Inhoudsopgave School en Wet nr. 3 mei 2021

COLUMN

Profielscherts

Renée van Schoonhoven

ARTIKELEN

Kenniskring Onderwijsrecht Beroepsonderwijs

Rechtsbescherming mbo-student: besluit of beslissing, dat is de vraag

Het wetsvoorstel Verbetering rechtsbescherming van mbo-studenten legt een evenwichtig pakket aan veranderingen neer, waarmee rechtsverhoudingen in deze onderwijssector meer gelijk worden getrokken aan die in andere onderwijssectoren sinds jaar en dag gebruikelijk zijn.

Mr. G.T.  Terpstra

Identiteitsbeleid in het bijzonder onderwijs: grenzen en bewegingsruimte

Wat mag er staan in ‘identiteitsverklaringen’ die ouders moeten ondertekenen voor toelating van hun kinderen op reformatorische scholen? En hoe dient de overheid om te gaan met vermeend anti-integratief onderwijs op een islamitische school?

Mr. J. Streefkerk

Kroniek: Klachtrecht in het funderend onderwijs

Deze kroniek gaat mede in op de ontwikkeling van het klachtrecht, naast uiteraard het vertrouwde overzicht van uitspraken uit de afgelopen jaren. Ook de nieuwe WVO bevat enkele noemenswaardige elementen. Aanleiding om het klachtrecht te herwaarderen als onderdeel van de autonome positie van een school.

Mr. P.H.M. Kanters en Mr. W. Lindeboom

Kroniek: Gelijke behandeling 2018-2020

In de kroniek worden alle relevante oordelen van het College voor de Rechten van de Mens uit de verslagperiode behandeld en voorzien van een uitgebreid – of minder uitgebreid – commentaar.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 43 t/m 62

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters