Nieuwsbrief VvO

Werkgroep hoger onderwijs op 21 september 2020 om 14.50 uur 
via Teams


Vanwege de coronacrisis een online-bijeenkomst van de werkgroep hoger onderwijsrecht, over “Coronabeleid en juridische grondslagen in studiejaar 2020-2021”.

Maandag 21 september 2020 van 14.50 tot 17.00 uur via Teams.

Op de agenda staan o.a.: een bespreking van de stand van zaken en ontwikkelingen met het oog op zorgvuldig beleidsjuridisch advies en juridisch verantwoorde uitvoering van “Coronaregels en -beleid” in studiejaar 2020-2021. Bijv. zijn onderwerpen voor deze tour d’horizon: voortgang onderzoek, vooropleidingseisen, artikel 7.37c, toelating, studiebegeleiding, tentaminering, privacy, gezondheidszorg, bsa verlies geldigheidsduur, financiële zaken zoals profileringsfonds, collegegeldcompensatie en TOZO, inspanningsverplichtingen onderwijs, (buitenlandse) stage en examens, alternatieve nood-OERen, internationale studenten, openbaar vervoer, huisvesting, (gezelligheids)-verenigingen.

Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl.

Anders dan anders en omdat voor deze bijeenkomst geen ‘externe’ inleider/hoofdgast wordt uitgenodigd, vragen we om bij je aanmelding in één regel te specificeren welk corona-gerelateerd vraagstuk je aan de orde wilt stellen dat je in een paar zinnen toelicht tijdens de ronde tafel.
In beginsel is dit voorwaarde voor deelname (het geeft in ieder geval voorrang).

Deelnamebevestiging en de vergaderlink ontvangt u een week van tevoren van de gastheer: de Universiteit voor Humanistiek.                     

De online-vorm kent noodzakelijkerwijs een deelname-limiet. Wees prudent met aanmelden (stel uw deelname eerst zeker) en meld in nood meteen af, zodat uw plek wordt bezet door een collega op de reservelijst.

Werkgroep medezeggenschapsrecht en klachtrecht op
25 september 2020 via Teams


Vanwege de corona-crisis:
wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams).

Aanvangstijd is 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

Op de agenda staan o.a.:

De positie PMR bij wijziging grondslag, door Marcel Koning
Toelichting: de WMS-artikelen 13 lid 1 sub c en 14 lid 2 onder b regelen m.b.t. de grondslag van de school een instemmingsaangelegenheid voor de oudergeleding van de MR. Maar zou, mede gelet op de ingrijpende gevolgen van deze besluiten voor het personeel, deze bevoegdheid niet beter op zijn plaats bij de adviesbevoegdheden voor de hele MR? Waarbij dan een instemmingsbevoegdheid per geleding gegeven wordt met betrekking tot de regeling van de gevolgen voor de achterban van die geleding?

En:

Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)
De te behandelen uitspraken worden uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers (indien aangemeld) toegezonden. Verzoek aan de deelnemers is om deze uitspraken vooraf te lezen voor een inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

Najaarssymposium vrijdag 27 november 2020: save the date
  Het najaarssymposium van de VvO zal plaatsvinden op vrijdag 27 november 2020, in Kasteel Woerden. Willem Lindeboom (advocaat, Brussee Lindeboom Advocaten) is preadviseur, en Guus Heerma van Voss (staatsraad/lid van de Afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden) zal als referent optreden. Het onderwerp is ‘Flexibele arbeidsverhoudingen in het onderwijs’.

In deze nieuwsbrief: Reminder: Uitnodiging NVOR/VARO Voorjaarssymposium donderdag 29 maart 2018

Uitnodiging NVOR/ VARO Voorjaarssymposium
Donderdag 29 maart 2018

 

Velen van u hebben zich al aangemeld voor het NVOR/ VARO Voorjaarssymposium. Maar er zijn nog plaatsen beschikbaar! Wij nodigen degenen die zich nog niet hebben aangemeld, graag uit voor het voorjaarssymposium, dat de VvO en VARO op donderdagmiddag 29 maart 2018 samen organiseren.

In vier workshops komen uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het onderwijsrecht aan bod. Alle deelnemers kunnen aan twee van de vier workshops deelnemen. Het symposium wordt afgesloten met een borrel. Voor leden van de VvO en VARO zijn aan deelname aan het symposium geen kosten verbonden. U bent van harte uitgenodigd!

 
Programma
13.30 – 14.00 uur   ontvangst en inloop
14.00 uur                opening
14.15 – 15.15 uur   workshops ronde 1
15.15 – 15.45 uur   pauze
15.45 – 16.45 uur   workshops ronde 2
16.45 uur                afsluiting en borrel
18.00 uur                einde programma

Workshops ronde 1 

Workshop A: Leerrechten, door Paul Zoontjens 
Paul Zoontjens, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft, samen met Pieter Huisman, het rapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving uitgebracht. In deze workshop staat hij nader bij leerrechten stil.

Workshop B: Aansprakelijkheid van scholen voor ongevallen en gymongevallen door Brechtje Paijmans 
Op een school rust een civielrechtelijke zorgplicht voor de gezondheid en de veiligheid van haar leerlingen (niet te verwarren met de zorgplicht in het kader van passend onderwijs). Het enkele feit dat een leerling op school schade lijdt, brengt echter niet mee dat de school daarvoor automatisch aansprakelijk is. Een school is (wel) aansprakelijk als zij onzorgvuldig heeft gehandeld. In deze presentatie zoomt Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur, in op de zorgplicht van scholen bij (de voorkoming van) ongevallen en gymongevallen.

Workshop C: Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs door Willem Lindeboom
Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, neemt ons in deze workshop mee door het wetsvoorstel.

Workshops ronde 2

Workshop A: Leerrechten, door Paul Zoontjens 
Paul Zoontjens, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft, samen met Pieter Huisman, het rapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving uitgebracht. In deze workshop staat hij nader bij leerrechten stil.

Workshop C: Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs door Willem Lindeboom
Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, neemt ons in deze workshop mee door het wetsvoorstel.

Workshop D: Komt het nog goed met het passend onderwijs? door Harry Nijkamp
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs liggen (nog steeds) onder vuur. Er zijn thuiszitters, de verantwoording van besteding van middelen is onvoldoende volgens de Rekenkamer. De vereveningssystematiek leidt bij een aantal samenwerkingsverbanden tot spanningen tussen schoolbesturen. Inmiddels staat in het Regeerakkoord dat er onafhankelijk toezicht moet komen op de samenwerkingsverbanden en dat de doorzettingsmacht geregeld moet worden. Harry Nijkamp, adviseur bij Nijkamp Consult, gaat in deze workshop in op bestuurlijke problemen rond passend onderwijs en verkent mogelijke oplossingen.

Aanmelden

Uw aanmelding, onder vermelding van uw voorkeur voor twee workshops (één workshop per ronde), kunt u sturen naar:

voorjaarssymposium@pelsrijcken.nl

U ontvangt geen bevestiging. Wij gaan er simpelweg graag vanuit dat u komt.

Locatie
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaten en notarissen
New Babylon (naast Den Haag Centraal Station)
Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag, tel. 070 515 30 00

Routebeschrijving op www.pelsrijcken.nl

We zien u graag op donderdag 29 maart 2018!

Tweede druk Basisboek onderwijsrecht

Tweede geheel herziene druk van het Basisboek onderwijsrecht verschenen

Een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs

Inhoud:

  • Voorwoord en inleiding
  • Inleiding: onderwijsrecht en de belangrijkste wetten voor het onderwijs
  • Bestuur, kwaliteit, toezicht en handhaving
  • Medezeggenschap en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
  • De rechtspositie van het personeel
  • De rechtspositie van ouders
  • Toelating, schorsing, verwijdering en beoordeling ven leerlingen
  • Zorgplicht en aansprakelijkheid
  • Passend onderwijs en gelijke behandeling op grond van handicap

 


Redactie

Prof. mr.P.W.A. Huisman

mmv

mr. dr. F.H.J.G. Brekelmans
mr. J.P.L.C. Dijkgraaf
mr. M. van Es
mr. dr. B.M. Paijmans
mr. R. Sarneel
mr. B. Vorstermans

 

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap en wat is ‘passend onderwijs’? In het onderwijs is in toenemende mate behoefte aan specialisten die beschikken over actuele kennis over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Dit boek is een algemene, compacte en praktijkgerichte inleiding op het onderwijsrecht voor juristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, die meer willen weten over de juridische kaders in het primair en voortgezet onderwijs.

Naast een beknopt overzicht van de belangrijkste onderwijswetten (WPO en WVO) en de rechtspositie van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad, worden thema’s behandeld zoals de toelating en de verwijdering van leerlingen, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen en de verplichtingen bij leerlingen met een handicap of ondersteuningsbehoefte. Mede aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en klachten- of geschillencommissies wordt duidelijk gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs.

Het boek is tevens bedoeld als studiehandboek voor studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) die het (inleidend) vak onderwijsrecht volgen.

 

Onder meer te verkrijgen via SDU:  http://bit.ly/2xpFUUw

Bijeenkomst Bestuur en Management 12 oktober a.s. vervalt

Omdat het nieuwe kabinet nog even op zich laat wachten vervalt de bijeenkomst van de werkgroep Bestuur en Management van 12 oktober a.s.

Beste leden van de werkgroep Bestuur en Management en andere belangstellenden,

De geplande bijeenkomst op 12 oktober a.s. zal niet doorgaan. Ons idee was om de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet onder de loep te nemen. Dat nieuwe kabinet laat nog even op zich wachten. Niettemin gaan wij ervan uit dat het nu niet lang meer zal duren. Jullie krijgen van ons zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor een bijeenkomst vóór de jaarwisseling!

Hartelijke groet,

 Nicole Niessen

Martijn Nolen

Judith Wintgens-van Luijn