Tweede geheel herziene druk van het Basisboek onderwijsrecht verschenen

Een inleiding op de onderwijswet- en regelgeving in primair en voortgezet onderwijs

Inhoud:

  • Voorwoord en inleiding
  • Inleiding: onderwijsrecht en de belangrijkste wetten voor het onderwijs
  • Bestuur, kwaliteit, toezicht en handhaving
  • Medezeggenschap en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)
  • De rechtspositie van het personeel
  • De rechtspositie van ouders
  • Toelating, schorsing, verwijdering en beoordeling ven leerlingen
  • Zorgplicht en aansprakelijkheid
  • Passend onderwijs en gelijke behandeling op grond van handicap

 


Redactie

Prof. mr.P.W.A. Huisman

mmv

mr. dr. F.H.J.G. Brekelmans
mr. J.P.L.C. Dijkgraaf
mr. M. van Es
mr. dr. B.M. Paijmans
mr. R. Sarneel
mr. B. Vorstermans

 

Het onderwijsrecht is een dynamisch rechtsgebied. De rechten en plichten van betrokkenen in het onderwijs zijn in uitgebreide, complexe en steeds veranderende regels vastgelegd. Wat is de rechtspositie van docenten, leerlingen en ouders? Hoe zit het met medezeggenschap en wat is ‘passend onderwijs’? In het onderwijs is in toenemende mate behoefte aan specialisten die beschikken over actuele kennis over de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Dit boek is een algemene, compacte en praktijkgerichte inleiding op het onderwijsrecht voor juristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, die meer willen weten over de juridische kaders in het primair en voortgezet onderwijs.

Naast een beknopt overzicht van de belangrijkste onderwijswetten (WPO en WVO) en de rechtspositie van leerlingen, ouders, docenten, bestuur en medezeggenschapsraad, worden thema’s behandeld zoals de toelating en de verwijdering van leerlingen, de mate van aansprakelijkheid van onderwijsinstellingen en de verplichtingen bij leerlingen met een handicap of ondersteuningsbehoefte. Mede aan de hand van oordelen uit de rechtspraak en klachten- of geschillencommissies wordt duidelijk gemaakt hoe invulling wordt gegeven aan het recht op onderwijs.

Het boek is tevens bedoeld als studiehandboek voor studenten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) die het (inleidend) vak onderwijsrecht volgen.

 

Onder meer te verkrijgen via SDU:  http://bit.ly/2xpFUUw