Werkgroep hoger onderwijs op 21 september 2020 om 14.50 uur 
via Teams


Vanwege de coronacrisis een online-bijeenkomst van de werkgroep hoger onderwijsrecht, over “Coronabeleid en juridische grondslagen in studiejaar 2020-2021”.

Maandag 21 september 2020 van 14.50 tot 17.00 uur via Teams.

Op de agenda staan o.a.: een bespreking van de stand van zaken en ontwikkelingen met het oog op zorgvuldig beleidsjuridisch advies en juridisch verantwoorde uitvoering van “Coronaregels en -beleid” in studiejaar 2020-2021. Bijv. zijn onderwerpen voor deze tour d’horizon: voortgang onderzoek, vooropleidingseisen, artikel 7.37c, toelating, studiebegeleiding, tentaminering, privacy, gezondheidszorg, bsa verlies geldigheidsduur, financiële zaken zoals profileringsfonds, collegegeldcompensatie en TOZO, inspanningsverplichtingen onderwijs, (buitenlandse) stage en examens, alternatieve nood-OERen, internationale studenten, openbaar vervoer, huisvesting, (gezelligheids)-verenigingen.

Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl.

Anders dan anders en omdat voor deze bijeenkomst geen ‘externe’ inleider/hoofdgast wordt uitgenodigd, vragen we om bij je aanmelding in één regel te specificeren welk corona-gerelateerd vraagstuk je aan de orde wilt stellen dat je in een paar zinnen toelicht tijdens de ronde tafel.
In beginsel is dit voorwaarde voor deelname (het geeft in ieder geval voorrang).

Deelnamebevestiging en de vergaderlink ontvangt u een week van tevoren van de gastheer: de Universiteit voor Humanistiek.                     

De online-vorm kent noodzakelijkerwijs een deelname-limiet. Wees prudent met aanmelden (stel uw deelname eerst zeker) en meld in nood meteen af, zodat uw plek wordt bezet door een collega op de reservelijst.

Werkgroep medezeggenschapsrecht en klachtrecht op
25 september 2020 via Teams


Vanwege de corona-crisis:
wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams).

Aanvangstijd is 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

Op de agenda staan o.a.:

De positie PMR bij wijziging grondslag, door Marcel Koning
Toelichting: de WMS-artikelen 13 lid 1 sub c en 14 lid 2 onder b regelen m.b.t. de grondslag van de school een instemmingsaangelegenheid voor de oudergeleding van de MR. Maar zou, mede gelet op de ingrijpende gevolgen van deze besluiten voor het personeel, deze bevoegdheid niet beter op zijn plaats bij de adviesbevoegdheden voor de hele MR? Waarbij dan een instemmingsbevoegdheid per geleding gegeven wordt met betrekking tot de regeling van de gevolgen voor de achterban van die geleding?

En:

Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)
De te behandelen uitspraken worden uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers (indien aangemeld) toegezonden. Verzoek aan de deelnemers is om deze uitspraken vooraf te lezen voor een inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

Najaarssymposium vrijdag 27 november 2020: save the date
  Het najaarssymposium van de VvO zal plaatsvinden op vrijdag 27 november 2020, in Kasteel Woerden. Willem Lindeboom (advocaat, Brussee Lindeboom Advocaten) is preadviseur, en Guus Heerma van Voss (staatsraad/lid van de Afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden) zal als referent optreden. Het onderwerp is ‘Flexibele arbeidsverhoudingen in het onderwijs’.