Discussiebijeenkomst over segregatie in het onderwijs en de AVG op 17 juni

Op 17 juni 2022 van 10.00 tot 11.30 uur vindt via Teams een discussiebijeenkomst plaats over segregatie in het onderwijs en de AVG. De discussiebijeenkomst wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Gemengde Scholen en de werkgroep aanmeldings- en toelatingsbeleid van de Vereniging voor Onderwijsrecht.

Segregatie in het onderwijs neemt toe: leerlingen zitten steeds vaker in ‘bubbels van gelijkgestemden’ en ontmoeten daarom steeds minder leerlingen met andere achtergronden. Dat is een zorgelijke ontwikkeling volgens de inspectie, de minister en veel anderen in het onderwijsveld.

Het blijkt niet gemakkelijk om iets aan dit probleem te doen. Wie gemengde scholen wil bevorderen stuit onder meer op juridische vragen. Mag je ouders vragen naar hun opleiding als je de samenstelling van de leerlingpopulatie wilt aanpassen, of is dat in strijd met de AVG?

Dat is een vraag waar onderwijsjuristen verschillend over denken. En een vraag waarover meer duidelijkheid gewenst is omdat segregatie een urgente kwestie is. Daarom organiseren het Kenniscentrum Gemengde Scholen en de werkgroep aanmeldings- en toelatingsbeleid van de Vereniging voor Onderwijsrecht er een digitale discussiebijeenkomst over.

We schreven er ook een achtergrondnotitie over: ‘Segregatie in het onderwijs tegengaan en de AVG: een puzzel voor onderwijsjuristen’. Die kun je hier downloaden.

De volgende onderwijsjuristen leveren een bijdrage aan de bijeenkomst:
– Iris Hoen, bestuurslid van de Vereniging voor Onderwijsrecht en advocaat in onderwijszaken.
– Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit.
– een jurist van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De discussie staat onder leiding van Jeroen Peters, de onderwijsjurist van het Kenniscentrum Gemengde Scholen en voorzitter van de werkgroep aanmeldings- en toelatingsbeleid van de Vereniging voor Onderwijsrecht.

Opgeven voor de discussiebijeenkomst kan bij Jeroen Peters: jeroen@jeroenpetersconsultancy.com

Korte terugblik eerste bijeenkomst Werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel

Op 12 mei 2022 organiseerde de nieuwe VvO-werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel zijn eerste digitale werkgroepbijeenkomst met als thema de Modernisering van het Participatiefonds per 1 augustus 2022. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met een boeiende discussie tussen actieve deelnemers en de inleiders, Cindy Smeets en Joeri Huffmeijer van het Participatiefonds. De presentatie van Cindy en Joeri treft u hier aan.

Voorjaarssymposium 2022

Op woensdagmiddag 20 april 2022 organiseerde de Vereniging voor Onderwijsrecht haar eerste Voorjaarssymposium bij Kanaal30 in Utrecht. Ruim 70 leden bezochten het symposium, waar vier workshops over actuele thema’s werden aangeboden. Het symposium werd afgesloten met een borrel die gedeeltelijk vanwege het mooie weer buiten plaats vond. Het was fijn om zoveel
leden weer te zien na de lange Coronatijd waarin slechts digitale bijeenkomsten mogelijk waren. De door de sprekers gegeven presentaties kunt u hier nalezen:

Rechtsbescherming MBO-student

Aard en doorwerking van sturingsrelaties

Loten in Amsterdam, lessen en vraagtekens

Programma Werkgroep Leerrecht en leerplicht 3 juni

Vrijdag 3 juni a.s. is het volgende moment voor een korte tussentijdse bespreking via Zoom: 3 juni a.s. vanaf stipt 16.00 uur tot hooguit 17.00 uur. Het is vijf minuten vooraf mogelijk om in te loggen, zodat alles tijdig klaar staat.

Recent heeft de GPO een advies uitgebracht waarbij Elsa van de Loo namens ouders een verzoekschrift had ingediend. Elsa heeft in deze zaak een zeer uitgebreid verzoekschrift ingediend met de vraag om expliciete toetsing aan de wgbh/cz. Deze toetsing heeft in de motivering van het advies niet plaatsgevonden. Om die reden willen we het advies tijdens de werkgroep bespreken.

https://www.onderwijsgeschillen.nl/sites/default/files/2022019372%20anoniem%20advies.pdf

Het is fijn als je je uiterlijk dinsdag 31 mei aanmeldt voor deze bespreking. Aanmelden kan via het emailadres werkgroepleerrecht@vvonderwijsrecht.nl. Wij versturen woensdag 1 juni aan de personen die zich hebben aangemeld de uitnodiging voor de sessie met daarbij de volgende stukken te voorbereiding:

– verzoekschrift anoniem
– verweerschrift anoniem
– korte reactie op verweerschrift
– advies GPO anoniem

Wellicht is er nog een actueel onderwerp dat bespreking verdient. Dan horen wij dat graag van je. Als er minder dan vijf deelnemers zijn, schuift de bijeenkomst door naar de volgende datum.

Met vriendelijke groet,

Ook namens Dik Berkhout,

Mayken de Roon

Inhoudsopgave School en Wet nr. 3 2022

Suzanne van Thoor

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook op scholen!

Mr. W. Lindeboom

Enkele aspecten van flexibele arbeidsrelaties in het po, vo en mbo

Het preadvies van de Vereniging voor Onderwijsrecht gaat in op de vraag welke flexibele arbeidsrelaties zich in het arbeidsrecht voordoen, over de toepassing ervan in de onderscheiden onderwijssectoren en op de manier waarop flexibele arbeidsrelaties in de verschillende onderwijs-cao’s zijn geregeld en op de rechtspraak daarover.

Mr. M. Claessens

Burgerschap als onderdeel van een bredere ontwikkeling tot waarborging van de democratische rechtsstaat in het onderwijs

Over het advies ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad en het coalitieakkoord van kabinet Rutte-IV. De twee documenten hebben gemeenschappelijk dat daarin nadrukkelijk aandacht aan burgerschap in het onderwijs wordt gegeven, bezien in een bredere wens tot waarborging van de democratische rechtsstaat in het onderwijs.

Mr. I.A. Hoen

Wel of geen samenvoeging van scholen?

In een serie uitspraken vanaf december 2019 tot en met maart 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangegeven hoe het in de WPO opgenomen begrip samenvoeging moet worden uitgelegd. Deze uitleg heeft mogelijk grote gevolgen voor de samenvoegingsbekostiging in de toekomst.

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 55 t/m 82

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters