Presentaties VvO-Voorjaarssymposium beschikbaar

We kijken terug op een goed bezocht en geslaagd Voorjaarssymposium in Utrecht op 14 maart 2023. De presentaties van (het merendeel van) de workshops die tijdens het symposium zijn gegeven, kunt u hier inzien en/of downloaden:

Workshop B: Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs door Willem Lindeboom en Bas Vorstermans

Presentatie Willem Lindeboom en Bas Vorstermans

Presentatie Vertrouwensinspectie

Workshop C: De normering van academisch ondernemerschap door Ali Mohammad

Presentatie Ali Mohammad

Programma Werkgroep Leerrecht & Leerplicht 17 mei 2023

Woensdag 17 mei a.s. is het volgende moment voor een korte tussentijdse bespreking via teams. De bespreking start stipt om 16.00 uur tot 17.00 uur. Het is vijf minuten vooraf mogelijk om in te loggen, zodat alles tijdig klaar staat.

Het volgende onderwerp staat op de planning:

Kan een kind van 16 zelf bepalen welke richting het onderwijs zou moeten zijn.

Wellicht is er nog een actueel onderwerp dat bespreking verdient. Dan horen wij dat graag van je.

Het is fijn als je je uiterlijk dinsdag 16 mei aanmeldt voor deze bespreking. We versturen uiterlijk woensdagmorgen een uitnodiging met de link voor de sessie. Als er minder dan vijf deelnemers zijn, schuift de bijeenkomst door naar de volgende datum.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon

Inhoudsopgave School en Wet nr. 3 2023

Speciaal nummer ter nagedachtenis aan Dick Mentink

Prof.mr. P.J.J. Zoontjens

De betekenis van Dick Mentink voor het onderwijsrecht p/5

Als aparte discipline ontstond het onderwijsrecht gedurende de jaren tachtig op twee plaatsen, Rotterdam en Amsterdam. Maar mede door toedoen van Dick Mentink gaf Rotterdam later toch wel de doorslag. In het palet van levensbeschouwelijke stromingen die er in het onderwijs van zijn dagen waren, profileerde hij zich als de pleitbezorger voor het openbaar onderwijs. Zonder Dick Mentink zou het onderwijsrecht er niet zijn waar het nu is.

Prof.mr. P.W.A. Huisman

De samenwerkingsschool van Dick Mentink p/8

Deze bijdrage gaat in op de gedachtevorming van Dick Mentink over de samenwerkingsschool, een school waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs samenwerkt. Over ruim twee decennia heen heeft hij zich uitgelaten over de grondwettigheid van de samenwerkingsschool, vaak in relatie tot de positie van het openbaar onderwijs.

Mr. dr. J. Sperling

‘Richting’ en leerplicht: een stand van zaken p/14

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen van het richtingbegrip, in het bijzonder in art. 5 onder b Leerplichtwet, en de verhouding van dit begrip tot het ouderlijk keuzerecht in het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Er is veel discussie geweest over de betekenis van het begrip ‘richting’ in de onderwijswetgeving en Dick Mentink heeft daaraan zijn steentje bijgedragen.

Prof.dr. R. van Schoonhoven

Over roc’s, besturenfusies en identiteit p/21

Wie de Handelingen van de Tweede Kamer uit 1995 naslaat op de invoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs, kan niet om het rapport Mentink-Akkermans heen. Het rapport gaat over de vraag of en in hoeverre bij de door het toenmalige kabinet opgelegde vorming van roc’s, de godsdienstige of levensbeschouwelijke identiteit van scholen voor mbo overeind kan blijven.

Mr.dr. F.H.J.G. Brekelmans

Het beroep leraar: een uitvoerend beroep? p. 25

Centraal in deze bijdrage staat de leraar als professional. Na de bespreking van de drie lijnen in de besturingsfilosofie volgens Dick Mentink, de bestuurlijke lijn, de kwaliteitslijn en de pedagogische lijn, wordt stilgestaan bij een aantal wetten in het funderend onderwijs. De bijdrage wordt afgesloten met enkele bespiegelingen over het beroep leraar en het werken in teamverband.

Prof.mr. M.T.A.B. Laemers

De Wet meer ruimte voor nieuwe scholen en de positie van scholen voor openbaar onderwijs p/32

Een van de projecten waarin de auteur mocht samenwerken met Dick Mentink was het onderzoek naar Vrijheid van stichting. Een belangrijke factor bij schoolstichting was toentertijd de belangstelling voor een bepaalde richting, die vooral werd opgevat als godsdienst of levensbeschouwing. In hoeverre zijn of worden de ideeën en standpunten uit dit onderzoek thans, zo’n tien jaar na publicatie gerealiseerd?

Mr. S. Philipsen

Naar een toekomstbestendige interpretatie van artikel 23 Grondwet p/38

Dick Mentink stond mede aan de basis van de vorming van het onderwijsrecht tot zelfstandige academische discipline en werkte vervolgens met groot enthousiasme en met veel energie aan de verdere uitbouw en het voortbestaan van die discipline. Dick Mentink heeft veel en over allerhande aspecten van art. 23 gepubliceerd en heeft hiermee een beslissende richting gegeven aan de interpretatie van, en de theorievorming over, art. 23 Gw.

Inhoudsopgave School en Wet nr. 2 2023

ARTIKELEN

Mr. W. Lindeboom

Het wankele evenwicht rond de Geschillencommissie Passend Onderwijs / p. 7

De rechtsbescherming met betrekking tot beslissingen van een schoolbestuur inzake toelating en verwijdering in het po en vo is de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Dit met name door de introductie van de (tijdelijke) commissie voor geschillen die op verzoek van ouders kan oordelen over dergelijke beslissingen. Is de huidige regelgeving wel voldoende doordacht?

Mr. A. Dekkers

Kroniek: Arbeidsrecht in het onderwijs /p.10

Na het verschijnen van de vorige kroniek Arbeidsrecht in het onderwijs in april 2020 hebben zich binnen het onderwijs ontwikkelingen in het arbeidsrecht voorgedaan waarvan een aantal in deze kroniek aan bod zal komen. In deze kroniek worden onder andere de veranderingen bij het Vervangingsfonds en Participatiefonds op hoofdlijnen besproken.

Mr. L.H. von Meijenfeldt           

Kroniek: School en privacy / p.18

De ontwikkelingen op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens binnen het onderwijs worden beschreven. Het gaat dan onder meer over beleidsvoornemens vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, oordelen van de Autoriteit persoonsgegevens over naleving van privacyregelgeving en uitspraken van de rechter. Deze kroniek beslaat de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

JURISPRUDENTIE

             Overzicht jurisprudentie po, vo en mbo / p. 26

             Mr. E.C. Appels-de Groot

             Mr. P.H.M. Kanters

             Mr.dr. J. Sperling

WETGEVING

65-67     Stand van zaken wetgeving po, vo en mbo /p.37

             Mr. M.A. van de Lustgraaf

Agendastukken ALV 14 april

Zoals eerder aangekondigd vindt voorafgaand aan het voorjaarsymposium op 14 april een extra ingelaste ALV plaats in verband met de samenstelling van het bestuur.

Voor de goede orde wordt de agenda van deze ALV nogmaals op onze website geplaatst:

Agenda ALV

1.            Opening

2.            Mededelingen

3.            Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 25 november 2022

4.            Samenstelling bestuur

In april 2023 loopt de benoemingstermijn van Tom Barkhuysen af.  Tom is beschikbaar voor een nieuwe termijn. Voorgesteld wordt Tom te herbenoemen voor een nieuwe termijn.

5.            Rondvraag

6.            Sluiting

Ten behoeve van agendapunt 3 treft u hier het concept-verslag van de ALV d.d. 25 november 2022.