Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 13 oktober

Op vrijdag 13 oktober 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Gespreksonderwerp deze keer is het recht op deskundige bijstand voor een geleding van de MR indien aan het inschakelen van een adviseur kosten zijn verbonden. Het recht op vergoeding, door het bevoegd gezag, van kosten van het raadplegen van een deskundige komt volgens artikel 28 lid 2 WMS toe aan de MR als geheel. De geledingen van de raad worden in dat lid 2 (en lid 6) niet genoemd. Over zaken die betrekking hebben op de gehele raad, zoals de agenda of scholing voor de leden van de MR, besluit de MR normaal gesproken bij meerderheid van stemmen. Tenzij er in het huishoudelijk reglement van de MR iets anders is bepaald.

Wat betekent dit indien een geleding een adviseur wil betrekken bij het gesprek in de MR, maar de rest van de MR wil dat niet? Gedacht kan worden aan de situatie waarbij de geleding een externe deskundige wenst in te schakelen in relatie tot een voorstel waarbij deze geleding een eigenstandig instemmingsrecht toekomt. Bijvoorbeeld ingeval van de schoolgids of het taakbeleid voor het personeel? Maar ook bij een fusie of het schoolplan kan er sprake zijn van een specifiek belang voor een geleding. En stel dat één geleding een deskundige wil inschakelen, omdat er ruzie is met de andere geledingen? 

Een aanverwante vraag betreft het uitnodigen van de adviseur van een geleding voor het bijwonen van de vergadering van de MR. Vergaderingen van de MR zijn in beginsel openbaar voor de achterban, maar dat geldt niet voor externe personen. Ook hier dient zich de vraag aan of een meerderheid van de leden van de raad de aanwezigheid (en spreken) van zo’n adviseur kan beletten?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats op 10 november en 8 december.

Inaugurele rede Pieter Huisman 15 september

Inaugurele rede Pieter Huisman

Het bestuur attendeert u op de inaugurele rede die Pieter Huisman op 15 september om 16.15 uur in de Aula van Tilburg University zal houden als bijzonder hoogleraar onderwijsrecht onder de titel:

‘Geregeld gedrag: Over regulering en juridisering van de pedagogische relatie`

In zijn oratie zal hij ingaan op de stelling dat de relatie tussen leerling/student en school/instelling in toenemende mate wordt gereguleerd en verjuridiseert als gevolg van de discussie over wat (on)wenselijk gedrag of uitlatingen zijn binnen de instelling en in het onderwijs. Vanuit motieven zoals het waarborgen van veiligheid, non-discriminatie en burgerschap hebben gedragingen of uitlatingen zowel binnen als buiten de school/instelling, consequenties voor het uitoefenen van het recht op onderwijs.

Grensoverschrijdend of intimiderend gedrag kan bijvoorbeeld leiden tot maatregelen, zoals verwijdering van de opleiding wanneer blijk is gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep waartoe de student wordt opgeleid (het zogenaamde iudicium abeundi). Jurisprudentie laat zien dat gedrag van ouders in extreme gevallen kan leiden tot verwijdering van de leerling, ook al heeft de leerling zelf geen aandeel in de verstoorde relatie. Een (politieke) uitlating van een student op twitter kan zich niet verhouden met de grondslag van de school of de gedragscode van de faculteit.

De regulering van gedrag gebeurt veelal door zelfregulering, in een leerlingstatuut, huis/orderegels en gedragscodes, de toetsing door klachtencommissies en commissies voor ongewenst/professioneel gedrag.

Hoe verhoudt zich deze regulering en toetsing met het recht op onderwijs, het (ook in toenemende mate geregelde) recht op maatwerk en de ontwikkeling naar ‘responsief onderwijsrecht’? Of grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de bescherming tegen discriminatie op basis van politieke gezindheid?

Normering en toetsing van gedragsvoorschriften in het onderwijs roepen aldus ook vragen op in de werking en toetsing van grondrechten en rechtsbeginselen zoals rechtszekerheid en kenbaarheid in zijn algemeenheid.

De oratie is een bouwsteen en doorkijkje naar het onderzoekprogramma voor de leerstoel, als onderdeel van het signatureplan Global Law and Governance van de Tilburg Law School, waarin ik actuele nationale en internationale (rechts)ontwikkelingen zal verbinden met de vraag wat dit betekent voor onderwijswetgeving en rechtspositie van actoren.

De oratie zal ook via livestream te volgen zijn.

Symposium 25 jaar LKC “Leren van klachten voor de kwaliteit van het onderwijs” 11 oktober

Dit jaar bestaat de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) 25 jaar. Reden voor de LKC en Onderwijsgeschillen om daar extra aandacht aan te besteden. Dit doen wij onder meer door het organiseren van een symposium.

U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier

Locatie en tijd: Het Huis Utrecht, Boorstraat 107, 3513 SE  UTRECHT – Inloop 14.30 uur en de start om 15.00 uur, afsluitend een drankje om 17.00 uur.

Voor wie interessant?

Dit symposium is voor iedere professional die zich bezighoudt met conflictoplossing en rechtsbescherming in het onderwijs. Voor geïnteresseerden van de scholen, die bij de LKC zijn aangesloten, houden wij uiteraard de beste plaatsen vrij! *

Tijdens het symposium laten we zien wat de bijdrage van de LKC aan de kwaliteit van het onderwijs is geweest in de afgelopen 25 jaar. En welke invloed maatschappelijke trends hebben gehad op de adviezen van de LKC. Theater en sprekers uit de praktijk bieden aan alle deelnemers van het symposium inspiratie en een uitnodiging om in gesprek te gaan met elkaar. Want wat moet de toekomst volgens u brengen om het klachtrecht in het onderwijs te versterken?

Het symposium “Leren van klachten voor de kwaliteit van het onderwijs” is kosteloos bij te wonen. Het definitieve programma wordt na de zomervakantie bekend, u kunt in ieder geval bijdragen verwachten van:

·         Sandra Schreuder (voorzitter LKC)

·         Lobke Vlaming (Ouders&Onderwijs) en

·         Luc Sluijsmans (rector DENISE en raadslid Onderwijsraad).  

Save the date: vrijdag 24 november 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht attendeert u op de ALV en het Najaarssymposium dat op VRIJDAG 24 NOVEMBER 2023 IN KASTEEL WOERDEN wordt georganiseerd (Kasteel 3, 3441 BZ  WOERDEN). Uitnodiging volgt.

Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 8 september

Op vrijdag 8 september 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Gespreksonderwerp deze keer is de wijziging van de WMS per 1 augustus als gevolg van de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (zie hierover ook op Infowms.nl). De wijzigingen in de WMS vloeien voort uit een amendement van Kamerlid Westerveld, o.a. met als doel het informatierecht van de MR te versterken. De vraag kan worden gesteld of dat doel met deze recente wijziging van de WMS wordt bereikt. 

Zie ook de column van Marco Frijlink hierover: https://voo.nl/nieuws/meer-informatieplicht-maar-minder-informatierecht  Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand. Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats op 13 oktober, 10 november en 8 december.