Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 5 april

Op vrijdag 5 april 2024, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer betreft de inrichting van de medezeggenschap t.b.v. personeel dat werkzaam is voor meer dan één school. Bijvoorbeeld werknemers van een stafbureau, een facilitaire dienst, of een groep ambulant begeleiders die bovenschools wordt aangestuurd. Artikel 3 lid 6 WMS biedt de mogelijkheid om voor deze categorie werknemers een medezeggenschapsraad in te stellen welke (volledig) bestaat uit leden die uit en door dat personeel worden gekozen. Dat betreft een kan-bepaling. Vraag is: bij hoeveel werknemers is zo’n formele raad functioneel, en zijn er alternatieven?

De MvT bij de WMS noemt bijvoorbeeld als optie om medezeggenschap van personeel dat werkzaam is voor meer dan één school te regelen door toedeling van dat personeel aan een school. In dat geval is het personeel dus vertegenwoordigd door de medezeggenschapsraad van die school. Maar dit is vaak geen reële optie wanneer de schoolleiding niet gaat over de bedrijfsvoering m.b.t. zo’n staf- of facilitaire dienst.

Een vaak gestelde vraag is ook: hoe wordt het bovenschools personeel vertegenwoordigd in de GMR? Wanneer deze werknemers kiesgerechtigd zijn t.a.v. de medezeggenschapsraad van een specifieke school dan zijn zij op die manier ook vertegenwoordigd in de GMR. Maar als er toepassing is gegeven aan artikel 3 lid 6 WMS doet zich de vraag voor of deze medezeggenschapsraad ook een afvaardiging naar de GMR mag kiezen? En zo ja, op welke wijze de paritaire samenstelling van de GMR moet worden geborgd?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten van de werkgroep zijn in 2024 telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams): 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning

Inhoudsopgave School en Wet nr. 1 2024

ARTIKELEN

Mr. F. Sabet

Een Interbestuurlijk Toezichtkader: middel tegen segregatie in het onderwijs? / p.7

Begin 2023 is het zogeheten Interbestuurlijk Toezichtkader van kracht geworden. In dit artikel wordt verkend wat het interbestuurlijk toezicht in het onderwijs inhoudt, en welke doorwerking dat toezicht kan hebben op gemeenten en schoolbesturen. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van segregatie in het onderwijs.

KRONIEK

Mr. V. Kellenaar

Onderwijshuisvesting / p. 14

In dit katern wordt nader ingegaan op de ontwikkeling richting een wettelijk verplicht Integraal Huisvestingspan en Meerjarenonderhoudsplan, alsmede de verankering van het begrip ‘renovatie’ in de onderwijswetten en het leggen van de verantwoordelijkheid voor renovatie bij gemeenten.

Inhoudsopgave School en Wet nr. 6 2023

ARTIKELEN

Mr. R.M. de Bekker

De commissies van beroep: relatief onbekend in het onderwijsveld /p.7

Afgelopen voorjaar heeft het expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen een evaluatieonderzoek naar geschilbehandeling door de commissies van beroep in de onderwijspraktijk uitgebracht. De bevindingen en aangedragen verbeterpunten en denkrichtingen zijn aanleiding om dit rapport en de commissies van beroep nader onder de loep te nemen en waar mogelijk te komen met meer concrete oplossingsrichtingen.

Mr. O. Luiken

25 jaar klachtrecht in het onderwijs en LKC /p.19

In dit artikel ligt de focus op het doel van het klachtrecht en de verandering in werkwijze van en beoordeling door de LKC. Ook wordt ingegaan op de evaluatie van het klachtstelsel. Ter afsluiting wordt gekeken naar de toekomst; naar het participatierecht van de leerling bij de procedure van de LKC en het concept wetsvoorstel waarin het klachtrecht in het onderwijs wordt gewijzigd.

Mr. J. Streefkerk en mr. J.W. de Bruin

Beroepsmatig balanceren: de onderwijsbestuurder anno 2023 /p.29

Na enkele inleidende opmerkingen over de positie van de bestuurder als permanente balanceerkunstenaar wordt de invulling van de werkgeversrol jegens de bestuurder, door de raad van toezicht beschreven. Tevens komen arbeidsvoorwaardelijke vragen die voortvloeien uit de cao bestuurders funderend onderwijs en de Wet normering topinkomens aan bod.

KRONIEK

Mr. dr. J. Sperling

Kroniek Leerplichtwet/ p.37

Dit is de eerste kroniek over de Leerplichtwet 1969, hierin worden recente wetgeving, wetgevingsvoorstellen en rechtspraak besproken. De Leerplichtwet 1969 vormt een van de belangrijkste fundamenten van het onderwijsrecht. Het legt het verband tussen de voornaamste betrokkenen in het onderwijs: minderjarigen, hun ouders, de overheid en scholen. Minderjarigen hebben recht op onderwijs en hun ouders hebben de verantwoordelijkheid om dit recht te waarborgen.

Programma werkgroep medezeggenschapsrecht 9 februari

Op vrijdag 9 februari 2024, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft een korte online-bijeenkomst (via Teams). 

Joke Sperling (per 1 februari 2024 niet langer lid van de LCG WMS) zal deze bijeenkomst spreken over de toegankelijkheid tot de LCG WMS. Aan welke voorwaarden moet een verzoek voldoen voordat de LCG WMS aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil toekomt? Joke wil graag horen van de leden van de werkgroep of zij vinden dat de toegankelijkheid kan verbeteren, en zo ja, hoe? Moet bijvoorbeeld de geschillenregeling een meer algemene regeling worden zonder onderscheid naar artikelen 32, 33, 34 en 35 WMS (zie artikel 36 lid 2 WOR) of moet het interpretatiegeschil weer worden ingevoerd?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten van de werkgroep zijn in 2024 telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. april en augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams): 8 maart, 5 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.

Voorjaarssymposium vrijdag 12 april

Op 12 april 2024 vindt weer het voorjaarssymposium van de Vereniging voor Onderwijsrecht plaats.

Aanmelden voor het Voorjaarssymposium (vrijdag 12 april vanaf 14.30 uur) in het Quinton House (Nieuwgracht 60, 3512 LT Utrecht) kan via de website. Wij verzoeken u bij aanmelding twee van de drie mogelijke workshops te selecteren.

Workshop A: De (on)mogelijkheden voor uitschrijving van studenten in het hoger onderwijs

Anders dan in de wetgeving voor het funderend onderwijs kent de Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) geen verwijderingsprocedure voor studenten. Hogescholen en universiteiten hebben een beperkt wettelijk kader om de inschrijving van studenten te beëindigen. Margot de Jong-Noordermeer (jurist aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC) en Marjoleine van Leerdam (jurist aan de TU Delft) bespreken aan de hand van hun praktijkervaringen de wijze waarop het wettelijk kader van de WHW wordt toegepast bij het beëindigen van de inschrijving en de uitdagingen en dilemma’s die daarmee gepaard gaan. Ook de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS over dit onderwerp zal worden besproken. Onder meer komt aan bod: de tijdelijke en definitieve uitschrijving op grond van artikel 7.57H WHW (overlast) en 7.42a WHW (Iudicium Abeundi bij ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening). Aandachtspunten die daarbij aan de orde komen is welk gedrag uitschrijving kan rechtvaardigen, de mogelijkheid om op te treden als het gedrag zich afspeelt buiten de onderwijsinstelling, het belang van het opstellen van een gedragscode en welke overige maatregelen opgelegd kunnen worden zoals een gebouwverbod en het beperken van het aantal tentamenkansen.

Workshop B: Maakt het wetsvoorstel Vrij en Veilig onderwijs het onderwijs veiliger?

Achien Gröllers (bestuurssecretaris van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) en Denise LePair (secretaris bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs) bespreken in deze workshop het wetsvoorstel ‘Vrij en veilig onderwijs’. Dit wetsvoorstel bevat zes nieuwe verplichtingen voor scholen in het funderend onderwijs, mbo en het hoger onderwijs. De verplichtingen zien onder andere toe op registratie- en meldingsverplichtingen van onveilige situaties, het hebben van een interne en externe vertrouwenspersoon en de aansluiting bij een landelijke klachtencommissie en de plicht om aanbevelingen van deze commissie op te volgen tenzij sprake is van zwaarwegende redenen om dat niet te doen. Ook bevat het wetsvoorstel een uitbreiding van de aangifteplicht van seksueel misbruik naar meerderjarigen, die ook van toepassing zal zijn in het hoger onderwijs en het mbo. Achien en Desirée geven aan of het wetsvoorstel een verbetering oplevert van de huidige gang van zaken. ten slotte gaan zij in op de actualiteiten en ontwikkelingen in de jurisprudentie in de klachtenbehandeling in het bijzonder onderwijs.  

Workshop C:  De werkgeversrol van de RvT in de nieuwe cao bestuurders funderend onderwijs

Eric Rietkerk, bestuurslid van de VvOB en Inge Haan, partner van ScoliX en docent bij de TOI-NVTK-academie praten de leden van de VvO in deze workshop bij over de invulling van de werkgeversrol van de RvT, mede in het licht van het nieuwe remuneratiebeleid in de CAO Bestuurders funderend onderwijs 2023. Omdat de in de cao opgenomen handreiking veel ruimte biedt aan de raad van toezicht, lijkt veel mogelijk. Tegelijkertijd kan juist de ruimte in de handreiking ook tot meningsverschillen leiden tussen bestuurders en hun raden van toezicht  over wat een correcte toepassing is.  Eric Rietkerk en Inge Haan zullen hun inzichten en eerste ervaringen met de cao met u delen. De workshop wordt geleid door Bas Vorstermans en Willem Lindeboom van de werkgroep rechtspositie onderwijspersoneel.

ALV en najaarsymposium 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht nodigt de leden uit voor het het najaarsymposium op VRIJDAG 24 NOVEMBER 2023 VAN 13.30 – 17.00 UUR IN HET KASTEEL in WOERDEN (Kasteel 3 in Woerden)

Om 13.30 uur – aansluitend aan de jaarvergadering en na de lunch start het symposium met als thema ‘Rechtsbeginselen in het onderwijsrecht’.

Het thema wordt ingegeven door de algemene tendens dat ‘rechtsbeginselen’ in het recht aan belang winnen ten opzichte van ‘regels’. Dit is te merken in rechtspraak maar ook in de ontwikkeling dat verdragsbepalingen vaker van een open uitleg worden voorzien, waarbij de daarbij gemaakte afwegingen steunen op beginselen. De tendens zet zich de komende tijd ongetwijfeld door in rechtsrelaties in het onderwijs, reden waarom aan vier pre-adviseurs is gevraagd om een eerste verkenning te doen naar dragende beginselen in het onderwijs(recht). Daarbij hanteren zij het recente overzichtswerk van prof. mr. dr. G.H. Addink, Algemene beginselen van bestuursrecht, als vertrekpunt.

De pre-adviseurs zijn:

Prof. mr. drs. Ben Vermeulen: introductie op het thema met aanduiding van plaats en functie van rechtsbeginselen in het algemeen en aansluitend toespitsing op het onderwijsrecht

Mr. dr. Martijn Nolen: verkenning van de rechtsbeginselen die van betekenis zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen bestuurder, schoolleider en onderwijzend personeel in het funderend onderwijs

Prof. mr. Paul Zoontjens: verkenning van de centrale beginselen bij het toezicht door de Inspectie van het onderwijs: verdienen deze codificatie in de Wet op het onderwijstoezicht?

Prof. dr. Renée van Schoonhoven: verkenning van het belang van het effectiviteitsbeginsel bij goed onderwijsbestuur: verdient dit beginsel een duidelijker positie in onderwijswetgeving?

De auteurs zullen hun bijdragen presenteren tijdens het najaarssymposium. Het bestuur is verheugd om u mede te delen dat prof. mr.dr. G.H. Addink zelf als coreferent zal deelnemen aan het symposium. Het bestuur kijkt uit naar het debat tussen de preadviseurs, de coreferent en de aanwezige leden.

Het concept-preadvies wordt voorafgaand aan het symposium digitaal verstuurd. Na het symposium wordt het preadvies vervolmaakt en in boekvorm nagezonden. 

Aanmelding op voorhand is verplicht. Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn geen kosten verbonden. De bijdrage aan de kosten van de lunch is € 30,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via https://vvonderwijsrecht.nl/product-categorie/evenementen/.

De agenda van de jaarvergadering treft u hieronder aan.

Programma najaarssymposium met voorafgaand ALV

11.30:                Inloop  

11.45                 ALV                   

12.15                 Jaarrede  door Prof. dr. Renée van Schoonhoven

12.30                 Lunch 

13.30:                Introducties op het preadvies door de pre-adviseurs

                          incl. ruimte voor informatieve vragen na elke introductie

15.00                Pauze met koffie/thee

15.15       Debat met de coreferent en leden over het preadvies

16.30     borrel

AGENDA JAARVERGADERING 11.45 uur

1.          Opening

2.          Mededelingen

3.          Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 14 april 2023

4.          Jaarverslag van de voorzitter en verslag van de secretaris

5.          Financiële jaarstukken:

Bij dit agendapunt zal ook de kascommissie verslag doen van haar bevindingen. De ALV wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

6.          Samenstelling bestuur

Voor Stefan Philipsen geldt dat zijn termijn afloopt in november van dit jaar. Voorgesteld wordt om hem te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar.  Indien leden andere kandidaten willen laten voordragen dan hiervoor genoemd, kunnen leden dit voorafgaand aan de ledenvergadering bij het bestuur kenbaar maken.

7.          Rondvraag

8.          Sluiting