ARTIKELEN

Mr. W. Lindeboom

Het wankele evenwicht rond de Geschillencommissie Passend Onderwijs / p. 7

De rechtsbescherming met betrekking tot beslissingen van een schoolbestuur inzake toelating en verwijdering in het po en vo is de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Dit met name door de introductie van de (tijdelijke) commissie voor geschillen die op verzoek van ouders kan oordelen over dergelijke beslissingen. Is de huidige regelgeving wel voldoende doordacht?

Mr. A. Dekkers

Kroniek: Arbeidsrecht in het onderwijs /p.10

Na het verschijnen van de vorige kroniek Arbeidsrecht in het onderwijs in april 2020 hebben zich binnen het onderwijs ontwikkelingen in het arbeidsrecht voorgedaan waarvan een aantal in deze kroniek aan bod zal komen. In deze kroniek worden onder andere de veranderingen bij het Vervangingsfonds en Participatiefonds op hoofdlijnen besproken.

Mr. L.H. von Meijenfeldt           

Kroniek: School en privacy / p.18

De ontwikkelingen op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens binnen het onderwijs worden beschreven. Het gaat dan onder meer over beleidsvoornemens vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, oordelen van de Autoriteit persoonsgegevens over naleving van privacyregelgeving en uitspraken van de rechter. Deze kroniek beslaat de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.

JURISPRUDENTIE

             Overzicht jurisprudentie po, vo en mbo / p. 26

             Mr. E.C. Appels-de Groot

             Mr. P.H.M. Kanters

             Mr.dr. J. Sperling

WETGEVING

65-67     Stand van zaken wetgeving po, vo en mbo /p.37

             Mr. M.A. van de Lustgraaf