Op vrijdag 9 december 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer is ingebracht door Annemarie van Luik (trainer/adviseur bij AOb-Scholing): welke grenzen gelden t.a.v. een geheimhoudingsplicht? Onder welke voorwaarden kan het bevoegd gezag, of de MR, aan de leden van de MR geheimhouding opleggen? In de WOR is een inhoudelijke bepaling rond geheimhouding opgenomen, maar in de WMS staat alleen dat dit (art. 24 WMS: “in welke gevallen geheimhouding wordt betracht”) moet regelen in het reglement. Daartoe is in het landelijk modelreglement een artikel opgenomen (zie hieronder). Vraag is: hoe verhoudt het (kunnen) opleggen van geheimhouding zich tot de in artikel 7 lid 1 WMS beschreven taak van de MR om “naar vermogen openheid en onderling overleg in de school” te bevorderen? En in hoeverre is ook de Wet openbaarheid bestuur hier relevant? Ook heeft de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs in 2016 al eens een uitspraak (2016/036) gedaan waarbij het gaat om het (niet) verstrekken van informatie door de MR.

Modelreglement op Infowms.nl:

Artikel 23            Openbaarheid en geheimhouding

1.    De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen aangelegenheid of zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet.

2.    Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden van de MR in het geding is, kan de MR besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De MR besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.

3.    De leden van de MR zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de MR hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.

4.    Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.

5.    De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de MR, noch door beëindiging van de band van de betrokkene met de school.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan wederom telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2023 plaats op 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 9 juni, 14 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning