1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 26 november 2021

4. Jaarverslag en verslag van de secretaris

5. Financiële jaarstukken:
Balans 31-12-2021;
Staat van baten en lasten per 31 december 2021
Staat van baten en lasten per 8 november 2022
Begroting 2023
Bij dit agendapunt zal ook de kascommissie verslag doen van haar bevindingen. De ALV wordt gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

6. Samenstelling bestuur
Met spijt heeft het bestuur kennis genomen van het besluit van Jannetje Bootsma met onmiddellijke ingang terug te treden als voorzitter en bestuurslid vanwege gezondheidsredenen.


Het bestuur wil graag Arzu Yandere, nu penningmeester, voordragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Het bestuur draagt Wilco Brussee, bestuurslid, voor als nieuwe penningmeester.


Voor de volgende bestuursleden geldt dat hun termijn afloopt in april 2023, drie jaar na oprichting van de VvO: Ben Vermeulen, Bas Vorstermans, Arzu Yandere, Wilco Brussee, en Iris Hoen. Voorgesteld wordt om de kandidaten te herbenoemen voor een tweede termijn en deze in te laten gaan in november 2022 in plaats van april 2023. Daarmee wordt gerealiseerd dat de benoemingstermijnen van alle bestuursleden aanvangen en eindigen in november, steeds op een ALV.

Ten slotte wil het bestuur Niels Rijke voordragen als nieuw bestuurslid. Niels Rijke is wetgevingsadviseur bij de raad van State. In 2019 promoveerde Niels op zijn onderzoek naar de relatie tussen identiteitsgebonden benoemingsbeleid van orthodox-protestantse scholen en mensenrechten. Het bestuur is blij dat Niels wil toetreden tot het bestuur.
Indien leden andere kandidaten willen laten voordragen dan hiervoor genoemd, kunnen leden dit voorafgaand aan de ledenvergadering bij het bestuur kenbaar maken.

7. Rondvraag

8. Sluiting