Op vrijdag 8 april 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer is ingebracht door Wim Verweij: Medezeggenschap en terugvorderen van bovenmatige reserves. Welke rol zou de medezeggenschap in het kader van zelfregulering kunnen en moeten spelen om te voorkomen dat geld op de plank blijft liggen en dat bekostiging teruggevorderd wordt?

De Minister heeft zijn voornemen om een terugvorderingsrecht wettelijk te verankeren gepaard doen gaan met een oproep aan de gang te gaan met het inzetten van bovenmatige reserves.

Verder is het van belang dat ook de raden van toezicht en de medezeggenschapsraden bijdragen aan het scherper begroten.

Op basis van de huidige stand van de WMS heeft de MR samengevat de volgende bevoegdheden:

– bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende (art. 6 lid 2 WMS)

– algemeen informatierecht (art. 8 WMS)

– adviesrecht bij de vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid (art. 9 lid 1b WMS).                             

De Minister is echter van mening dat dit niet voldoende is en schrijft:

De medezeggenschapsraden en de raden van toezicht moeten bij de afbouw van reserves een actieve rol spelen. Om die invloed te versterken werken we aan instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting in het funderend onderwijs, zoals dat nu al geldt voor mbo en ho.

Het coalitieakkoord Rutte IV zegt niets over dit instemmingsrecht, maar bevat wel:

We brengen scholen in positie door investeringen zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klas te laten gaan, volgens de systematiek van de werkdrukmiddelen. Scholen gaan zich beter verantwoorden over de inzet en effectiviteit van de middelen zonder de administratieve lastendruk te verhogen. We versterken de zeggenschap van schoolleiders en leraren evenals de betrokkenheid en inspraak van ouders en leerlingen.

Samengevat drie voornemens voor nieuwe wetgeving:

  1. Een terugvorderingsrecht voor OCW
  2. Een instemmingsrecht voor de MR
  3. De mogelijke uitwerking in wet- en regelgeving van de systematiek van de werkdrukmiddelen

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Ook de volgende bijeenkomsten dit jaar staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 nog plaats op: 13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november, en 9 december.