Brechtje Paijmans

Corona, onderwijs en art. 3 IVKR

Mr. drs. J. van den Brink

Wat is het belang van “identiteit” in het Nederlands onderwijsrecht?

Welke rol speelt de ‘identiteit van de school’ op school? Is dat meer dan de sociale vaardigheidstraining en het bijbelverhaal? Of is identiteit – nu het tijdperk van verzuiling achter ons ligt – geen relevant begrip meer in het onderwijs en het onderwijsrecht?

Dr. G. Leertouwer, LLM BA
Het publieke belang en de semipublieke onderwijssector
Het onderwijs draagt vaak het etiket maatschappelijk of publiek belang. Belangrijke vraag is wat dat betekent voor de scholen die bij het verwezenlijken van dat belang betrokken zijn. Komt het publiek belang in de regelgeving voor het onderwijs voldoende uit de verf of zijn aanpassingen wenselijk?

Ir. G. van de Kamp

Zuinigheid met vlijt, of het geld over de balk?
Hoe samenwerkingsverbanden door de minister voor onderwijs worden aangezet tot versnelde besteding van ondersteuningsmiddelen.

Mr. V. Kellenaar

Kroniek: Onderwijshuisvesting

In de kroniek worden de veranderingen ten aanzien van de huisvesting van het primair en voorgezet onderwijs besproken en biedt recente jurisprudentie verduidelijking over enkele begrippen binnen de onderwijshuisvesting.

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 1 t/m 28

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf