Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Onderwijsrecht, die langs digitale weg plaatsvindt op 26 november 2021 om 10.00 treft u hier de financiële stukken aan:

  1. Balans 31 december 2020
  2. Staat van baten en lasten 31 december 2020
  3. Verslag kascommissie VvO 2020
  4. Staat van baten en lasten 2021
  5. Begroting VvO 2022

Aangemelde leden kunnen via Zoom inloggen en digitaal deelnemen aan de ALV via een link die de leden per nieuwsbrief ontvangen hebben.