Beste leden van de VvO,

Deze coronatijden zijn vreemde tijden, en al vallen de gevolgen voor onze vereniging in het niet bij wat de coronacrisis teweeg brengt, het maakt ook dat ons eerste VvO-jaar er anders uitziet dan vooraf gedacht en gehoopt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen activiteiten worden georganiseerd.

Onze ALV op vrijdag 27 november 2020 zal digitaal worden gehouden. De uitnodiging voor de ALV, met alle praktische details, treft u hieronder aan.

De jaarvergadering en de bespreking van het preadvies zullen worden doorgeschoven naar volgend jaar, naar november 2021. Wij kunnen dan wel met de hele vereniging bij elkaar komen om het preadvies te bespreken. Op die manier krijgen de inspanningen van Willem Lindeboom (advocaat, Brussee Lindeboom Advocaten) Guus Heerma van Voss (staatsraad/lid van de Afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden) en Frans Brekelmans (Aob) de aandacht die zij verdienen. Het bestuur is hen dankbaar voor hun flexibiliteit. Het boekje met het preadvies zal voor de jaarvergadering van volgend jaar worden verspreid. Wij kunnen nu in ieder geval al uitkijken naar een preadvies volgend jaar over het onderwerp ‘Flexibele arbeidsverhoudingen in het onderwijs’.

Ook de uitreiking van de Mentink Award voor een debuterend auteur die zich heeft onderscheiden met een nieuwe en innovatieve publicatie op onderwijsrechtelijk terrein wordt verplaatst naar volgend jaar. Dat geeft tegelijkertijd iedereen die altijd al eens een nieuw en innovatief artikel wilde schrijven, de kans dat volgend jaar te doen en nog mee te dingen voor de Mentink Award!

In plaats van de jaarvergadering organiseert de VvO wel een digitale lezing op 27 november 2020. Meer informatie daarover vindt u in dit nieuwsbericht.

Het bestuur hoopt u bij een van de digitale bijeenkomsten te zien, en in het nieuwe jaar weer snel “in het echt” te ontmoeten!

Uitnodiging digitale ALV 27 november 2020 van 9.30 tot 10.30 uur

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een ALV te houden op vrijdag 27 november 2020 van 9.30 tot 10.30 uur. De ALV vindt digitaal plaats, via Zoom. Een link om deel te kunnen nemen wordt u later in een aparte e-mail toegezonden.

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling verslagen van de algemene leden vergadering van de VARO en de NVOR van 29 november 2019
4. Jaarverslag januari 2020 – november 2020
5. Financiële jaarstukken:
• Jaarrekening 2019 (NVOR Jaarrekening 2019, verslag kascommissie NVOR 2019, VARO Staat van baten en lasten 2019, verslag kascommissie VARO 2019)
Voorlopige balans per 25 oktober 2020
Begroting 2021
U wordt tot en met 25 november 2020 in de gelegenheid gesteld om elektronisch (via een e-mail aan penningmeester@vvonderwijsrecht.nl) aan de kascommissie vragen te stellen . De kascommissie is niet aanwezig bij de ALV en zal eventuele vragen schriftelijk beantwoorden.
6. Korte vooruitblik naar 2021
7. Rondvraag
8. Sluiting
U wordt tot 24 november 2020 in de gelegenheid gesteld om elektronisch (via een e-mail aan secretaris@vvonderwijsrecht.nl) vragen te stellen over de onderwerpen (uitgezonderd vragen aan de kascommissie) die in deze oproeping zijn vermeld. Uw vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord. De antwoorden zullen na afloop van de ALV aan alle leden ter beschikking worden gesteld.