Op vrijdag 13 november 2020 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep

medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen
onderwerpen. Vanwege de corona-crisis wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams).
Aanvangstijd is wederom 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

De voorlopige agenda:

2. Korte mededelingen

– Voortgang lijst (technische) gebreken en verbeterpunten WMS.

Toelichting: medio 2019 heeft de werkgroep medezeggenschapsrecht en klachtrecht van de NVOR
(nu de Vereniging voor Onderwijsrecht) besloten te komen tot verbetervoorstellen richting OCW m.b.t.
diverse (technische) gebreken in de WMS. Aangevuld met meer inhoudelijke verbeterpunten. Op 25
september is deze lijst in de werkgroep per onderdeel besproken. De uitkomsten hiervan zijn in de lijst
(bijlage) verwerkt. Verder is besloten om, voordat de voorstellen naar OCW worden verzonden na te
gaan of deze tevens steun kunnen krijgen van de landelijke organisaties.

3. Rondje binnen de werkgroep: waar ben je bezig of loop je tegenaan?

Toelichting: tijdens dit rondje kunnen de deelnemers praktijkgevallen, dilemma’s en vragen binnen de
werkgroep bespreken.

4. Vertegenwoordiging personeel stafbureau / bovenschoolse (centrale) dienst in de GMR

Toelichting: voor de medezeggenschap bij de wat grotere stafbureaus (van bijvoorbeeld > 25
personen) wordt vaak toepassing gegeven aan artikel 3 lid 6. Ook OR-achtige constructies komen
voor. Stafbureaus hebben meestal geen kwaliteitszetel in de GMR. Wel zit vaak een toehoorder vanuit
die raad bij de vergaderingen van de GMR. In de praktijk levert dit onduidelijkheden op als het gaat
om personele onderwerpen.

Korte pauze

5. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)

Verzoek aan de deelnemers is om de hieronder genoemde uitspraken vooraf te lezen voor een
inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst. Deze uitspraken stonden eerder geagendeerd voor de
bijeenkomst van 25 september maar zijn toen vanwege tijdsgebrek niet behandeld.
– OK 19 augustus 2020 ECLI:NL:GHAMS:2020:2295: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/beschikking-ondernemingskamer-inzake-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-lcg-wms-108846-0
– LCGWMS 108846 (wat is het nut van een ten overvloede overweging?): https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/nalevingsverzoek-van-de-oudergeleding-van-de-mr-over-vergoeden-kosten-rechtsbijstand
– OK 9 april 2020 ECLI:GHAMS:2020:1089: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:1089
– LGCWMS 108866: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/advies-en-nalevingsgeschil-over-begroting-niet-ontvankelijk-de-mr-heeft-geen-adviesrecht
Zie ook: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/beschikking-ondernemingskamer-inzake-beroep-tegen-de-uitspraak-van-de-lcg-wms-108866-een  

6. Rondvraag, en sluiting
Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers
gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan
kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.