Enige tijd geleden hebben wij u al per mail geïnformeerd over de beoogde samenwerking met de Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs (VARO). Inmiddels hebben de plannen vastere vorm gekregen. Globaal houden de plannen het volgende in:

  • De NVOR en VARO fuseren;
  • Er komt een nieuwe vereniging die steunt op themagroepen;
  • Het te vormen bestuur zal voor een deel uit personen afkomstig uit de wetenschap en een deel uit personen uit de praktijk bestaan met portefeuilleverdeling;
  • Er zullen 2-jaarlijkse actualiteitendagen worden georganiseerd waarop de opbrengsten van de themagroepen en een actualiteit zullen worden gepresenteerd;
  • 1x per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats. De wetenschappelijke impuls zal tijdens deze ALV gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld door een preadvies;
  • Er wordt naar gestreefd een tijdschrift over onderwijsrecht te verbinden met  het lidmaatschap.

De redenen om te komen tot een fusie worden in het onderstaande toegelicht.

De VvO is, zoals u weet, een al bijna veertig jaar bestaande vereniging met rond de 400 leden die haar sporen heeft verdiend als het gaat om het verdiepen en verbreden van de kennis van juristen die het onderwijsrecht beoefenen. De VvO wenst de continuïteit van haar verenigingsactiviteiten te waarborgen en de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Naast de VvO is in oktober 2010 de VARO opgericht. Inmiddels is de VARO uitgegroeid tot een vereniging met ongeveer 120 leden die kan terugkijken op diverse leerzame en verdiepende bijeenkomsten. De realisering van ambities is afhankelijk van de inzet van enkele leden. Dat geldt ook voor de NVOR. Dit is een situatie die voor de lange termijn heel kwetsbaar is. Binnen het bestuur van de VvO is de overtuiging gegroeid dat het op langere termijn waarborgen van de organisatie van goede lezingen en het verspreiden van gespecialiseerde informatie op het terrein van het onderwijsrecht bestuurlijk beter is te realiseren door intensievere samenwerking met de VARO.
De besturen van beide verenigingen hebben daarom de handen ineen geslagen en zijn voornemens hun leden het voorstel te doen om de verenigingen te laten opgaan in een nieuwe vereniging voor (het beoefenen van) het onderwijsrecht.
Met deze nieuwe vereniging beogen beide besturen de kwaliteit van de bijeenkomsten en van de publicaties te waarborgen. Sterker nog, de nieuwe vereniging wil daar ook nog een product aan toevoegen in de vorm van een tijdschrift voor alle leden. Tijdens de komende algemene ledenvergaderingen zal dit fusievoorstel aan de orde komen en vervolgens zal, als de eerste ALV daartoe de ruimte biedt,  in een daarop volgende ALV daadwerkelijk over de fusie worden besloten.

Hierbij treft u achtereenvolgens verwijzingen aan naar:

De concept statuten;

Het verslag van de ALV van de VvO 2018;

De financlële verslagen van 2015 2016  en 2017.