Beste leden,

Momenteel zijn er twee verenigingen die tot doel hebben hun leden te ondersteunen met het op peil houden van de kennis van het onderwijsrecht: de VvO en de VARO. De besturen van beide verenigingen hebben de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd over het verbeteren van de verspreiding van de kennis van het onderwijsrecht. Die gesprekken hebben geleid tot het voornemen om per 1 januari 2019 te komen tot één nieuwe vereniging voor onderwijsrecht, met stevige wortels in de wetenschap en de praktijk.

Nieuwe vereniging
Deze nieuwe vereniging gaat zich richten op juristen en advocaten die actief zijn in het onderwijs, de wetenschap en de rechtspraktijk.
Speerpunten van de nieuwe vereniging zijn:
•       het vormen van een kennisbank (tijdschrift en actieve website) van voldoende kwaliteit;
•       jaarlijkse activiteiten waarin kennis wordt overgedragen/gedeeld; en
•       het verzorgen van opleidingen.

Themagroepen
Het voornemen bestaat de vereniging in overleg met de leden van de huidige werkgroepen te organiseren in themagroepen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:
– arbeidsrecht
– medezeggenschap
– bestuur en toezicht (incl. overeenkomsten)
– bekostiging en huisvesting
– onderwijsdeelnemers, rechtsbescherming en klachtrecht
– onderzoek en academische vrijheid (HBO/WO)

Naast deze vaste themagroepen is er ruimte voor projectmatige themagroepen, die tijdelijk kunnen worden ingesteld voor het aanpakken van een actueel thema.
Iedere themagroep maakt jaarlijks een plan van aanpak met een begroting, dat wordt afgestemd met het bestuur. Iedere themagroep organiseert eigen (kleinschalige) bijeenkomsten en doet minimaal een keer per jaar verslag van activiteiten en ontwikkelingen. Iedere themagroep bedient alle onderwijssectoren. Activiteiten zijn vooraf bekend en voor alle leden toegankelijk. Op een (twee)jaarlijkse actualiteitendag presenteren de vaste themagroepen een kroniek van de ontwikkelingen op hun werkterrein.
Daarnaast worden jaarlijks een of meer schrijvers uitgenodigd voor het schrijven van een preadvies en is er ruimte voor extra activiteiten over actuele thema’s.

Bestuur
Het bestuur is overkoepelend, faciliteert de themagroepen en kent een duidelijke vertegenwoordiging van zowel wetenschap als praktijk. Aangezien de nieuwe vereniging een hoog ambitieniveau heeft zal er worden onderzocht of het tot de mogelijkheden behoort om een ambtelijk secretaris aan te stellen, die bewaakt of alle voornemens ook worden uitgevoerd. Eens per jaar is er een ledenvergadering.

Tijdschrift en website
De vereniging heeft het voornemen een eigen tijdschrift uit te geven, dat aan alle leden wordt toegestuurd. De vereniging onderhoudt daarnaast een informatieve website.

Tijdpad
In de tweede helft van dit jaar zullen de conceptstatuten van de nieuwe vereniging aan de leden van de VvO en de VARO ter consultatie worden voorgelegd. Het voornemen bestaat om in de maand november van 2018 tot besluitvorming te komen over de oprichting van deze nieuwe vereniging per 1 januari 2019.
De besturen van de VARO en de VvO denken oprecht dat deze nieuwe vereniging kan bijdragen aan het creëren van een kennisplatform waar alle onderwijsjuristen baat bij kunnen hebben.

Na de zomervakantie volgt meer informatie.