Inaugurele rede Pieter Huisman

Het bestuur attendeert u op de inaugurele rede die Pieter Huisman op 15 september om 16.15 uur in de Aula van Tilburg University zal houden als bijzonder hoogleraar onderwijsrecht onder de titel:

‘Geregeld gedrag: Over regulering en juridisering van de pedagogische relatie`

In zijn oratie zal hij ingaan op de stelling dat de relatie tussen leerling/student en school/instelling in toenemende mate wordt gereguleerd en verjuridiseert als gevolg van de discussie over wat (on)wenselijk gedrag of uitlatingen zijn binnen de instelling en in het onderwijs. Vanuit motieven zoals het waarborgen van veiligheid, non-discriminatie en burgerschap hebben gedragingen of uitlatingen zowel binnen als buiten de school/instelling, consequenties voor het uitoefenen van het recht op onderwijs.

Grensoverschrijdend of intimiderend gedrag kan bijvoorbeeld leiden tot maatregelen, zoals verwijdering van de opleiding wanneer blijk is gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep waartoe de student wordt opgeleid (het zogenaamde iudicium abeundi). Jurisprudentie laat zien dat gedrag van ouders in extreme gevallen kan leiden tot verwijdering van de leerling, ook al heeft de leerling zelf geen aandeel in de verstoorde relatie. Een (politieke) uitlating van een student op twitter kan zich niet verhouden met de grondslag van de school of de gedragscode van de faculteit.

De regulering van gedrag gebeurt veelal door zelfregulering, in een leerlingstatuut, huis/orderegels en gedragscodes, de toetsing door klachtencommissies en commissies voor ongewenst/professioneel gedrag.

Hoe verhoudt zich deze regulering en toetsing met het recht op onderwijs, het (ook in toenemende mate geregelde) recht op maatwerk en de ontwikkeling naar ‘responsief onderwijsrecht’? Of grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de bescherming tegen discriminatie op basis van politieke gezindheid?

Normering en toetsing van gedragsvoorschriften in het onderwijs roepen aldus ook vragen op in de werking en toetsing van grondrechten en rechtsbeginselen zoals rechtszekerheid en kenbaarheid in zijn algemeenheid.

De oratie is een bouwsteen en doorkijkje naar het onderzoekprogramma voor de leerstoel, als onderdeel van het signatureplan Global Law and Governance van de Tilburg Law School, waarin ik actuele nationale en internationale (rechts)ontwikkelingen zal verbinden met de vraag wat dit betekent voor onderwijswetgeving en rechtspositie van actoren.

De oratie zal ook via livestream te volgen zijn.