Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht nodigt u hierbij uit voor het Voorjaarssymposium op VRIJDAG 14 APRIL VAN 14.30 – 17.00 UUR IN HET QUINTON HOUSE (Nieuwegracht 60, 3512 LT  Utrecht)

Voorafgaand aan het voorjaarsymposium vindt een extra ingelaste ALV plaats in verband met de samenstelling van het bestuur

De opzet van het Voorjaarssymposium is traditiegetrouw dat verschillende workshops worden verzorgd waaruit de leden er twee kunnen kiezen. Het is wederom gelukt om een afwisselend programma samen te stellen, waarbij zowel de praktijk als de wetenschappelijke kant van het onderwijsrecht aan bod komt.

U kunt aan twee van de drie workshops deelnemen. Het symposium wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelding op voorhand is verplicht. Aan het bijwonen van het Voorjaarssymposium zijn dit jaar geen kosten verbonden. Inschrijven voor het Voorjaarssymposium kan uitsluitend via https://vvonderwijsrecht.nl/product-categorie/evenementen/.

Programma Voorjaarssymposium met voorafgaand ALV

14.00:                   ALV

14.15                    Inloop

14.30                    Opening Voorjaarssymposium door Arzu Yandere en start eerste ronde workshops

15.30                    Pauze met koffie/thee

15.45                    Tweede ronde workshops

16.45                    Gezamenlijke afsluiting

17.00:                   Borrel

Agenda ALV

1.            Opening

2.            Mededelingen

3.            Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 25 november 2022

4.            Samenstelling bestuur

In april 2023 loopt de benoemingstermijn van Tom Barkhuysen af.  Tom is beschikbaar voor een nieuwe termijn. Voorgesteld wordt Tom te herbenoemen voor een nieuwe termijn.

5.            Rondvraag

6.            Sluiting

Workshops

Workshop A: Actualiteiten hoger en wetenschappelijk onderwijs door Peter Kwikkers

Peter Kwikkers, voorzitter van de werkgroep hoger onderwijs en gespecialiseerd in onder andere organisatierecht en management in het hoger onderwijs, praat ons bij over de actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijsrecht. Thema’s die op verzoek van de toehoorders aan bod kunnen komen zijn: a) Decentrale selectie. In 2021 werd een wetsvoorstel ingediend dat de nadelen van decentrale selectie (onrechtvaardig, niet effectief, duur) zou moeten wegnemen. In januari 2023 is het amendement Van der Woude c.s. aangenomen, waarmee de wijzigingen in het wetsvoorstel weer worden teruggedraaid. Peter vertelt wat het amendement beoogt; b) academische vrijheid (en het vermeende gevaar van het woke gedachtengoed in het wetenschappelijk onderwijs). Het college van bestuur van de UvA heeft een externe commissie ingeschakeld. Die onderzoekt of er bij de Faculteit Maatschappij & Gedrag, sprake is van „ernstige institutionele misstanden […] die leiden tot een acute en fundamentele bedreiging van de academische vrijheid en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek”. Peter Kwikkers bespreekt de aanleiding voor het onderzoek en of er inderdaad reden is voor zorg; c) De toekomst van het bindend studieadvies – hoe lang nog? En zijn er alternatieven?  d) Flexibilisering van onderwijs en inschrijving: wat zijn hiervan de praktisch-juridische aspecten en e) Internationalisering en Europese Universiteiten. Waar in Nederland de internationalisering hogescholen en universiteiten tot een bijna onbeheersbare instroom leidt en er opgeroepen wordt tot beperking van de instroom van buitenlandse studenten (onder andere door het handhaven van de Nederlandse taal als voertaal) wil de Europese Commissie juist meer internationalisering onder andere via Europese universiteiten. Wat zijn de gevolgen voor het Nederlands hoger onderwijs?

Workshop B: Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs door Willem Lindeboom en Bas Vorstermans

Het onderwerp staat volop in de schijnwerpers.  In januari 2023 heeft de Rijksoverheid het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld gepresenteerd, met een prominente vermelding van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. Binnen de sector zelf is onlangs ook de leidraad ‘Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs’ ontwikkeld, een product van onder meer de sectorraden en de Inspectie van het Onderwijs. In hoeverre wijzen deze documenten de weg voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onderwijsorganisaties? Hoe moet een onderwijsorganisatie omgaan met (vermoedens of meldingen van) seksueel grensoverschrijdend gedrag, specifiek wanneer de verdenking valt op een werknemer van deze organisatie? Hoe laveert de onderwijsorganisatie tussen het belang van het slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het belang van de werknemer op wie de verdenking valt? Welke rol heeft de onderwijsorganisatie überhaupt in het krachtenveld tussen (in geval van een aangifte) politie en de vertrouwensinspecteurs van de inspectie van het onderwijs? Op deze en verwante vragen zoeken de sprekers een (begin van een) antwoord tijdens deze workshop.

Workshop C: De normering van academisch ondernemerschap door Ali Mohammad

Universiteiten zijn parttime ondernemingen. Ze zetten bedrijven op, adviseren overheden en bedrijven en verstrekken durfkapitaal aan startups. Deze vormen van academisch ondernemerschap worden verricht door instituten die worden bekostigd uit publieke middelen. Maar wie de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) er op naslaat zal daarin geen normen over academisch ondernemerschap vinden. Deze normen moeten worden gezocht in diverse juridisch bindende en niet-juridisch bindende documenten. Ali Mohammad, wetgevingsjurist bij Wetgevingswerken en gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, economisch publiekrecht en het hoger onderwijsrecht, onderzocht op welke wijze het academisch ondernemerschap in Nederland wordt genormeerd en in hoeverre deze normering duidelijk is binnen universiteiten en andere betrokkenen en schreef daarover een proefschrift. In het proefschrift betrekt hij perspectieven vanuit het onderwijs(bekostigings)recht, het Europees staatssteunrecht en de academische vrijheid & wetenschappelijke integriteit. Daarin gelden diverse normen die zijn gebaseerd op uitgangspunten zoals de doelmatige besteding van publieke middelen door universiteiten, eerlijke concurrentie met particuliere ondernemers die geen publiek geld ontvangen, publicatievrijheid en het tegengaan van belangenverstrengeling.