Op 15 december 2022 (12.30- 14.00) organiseert de VvO-werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel een digitale werkgroepbijeenkomst. De bijeenkomst kent als thema:

Rechtspositie Bestuurders Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen worden tegenwoordig meestal geleid door één of meer professionele bestuurders. In de meeste gevallen gaat het om een stichtingsbestuurder, maar soms ook om een verenigingsbestuurder. De rechtspositie van deze statutaire bestuurders is in beweging. Zo veranderde op 1 juli 2021 de rechtspositie van met name de stichtingsbestuurder als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de gevolgen van de WBTR en op recente ontslagzaken in relatie tot de wet. Daarnaast wordt stilgestaan bij de wijze waarop WNT de vergoedingen normeert. Eveneens aan de hand van recente rechtspraak.

In het primair en voortgezet onderwijs wordt de rechtspositie van de bestuurder al langere tijd beheerst door een collectieve arbeidsovereenkomst. Tot dit jaar waren dat twee afzonderlijke cao’s, maar sinds 1 januari 2022 is in beide sectoren de cao bestuurders funderend onderwijs van toepassing. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op een aantal aspecten van de nieuwe cao (ook in relatie tot de ontwikkelingen rond de cao’s voor de andere personeelscategorieën), waaronder met name de bovenwettelijke werkloosheidsregelingen en de financiering daarvan.

Het programma is als volgt:

12.20-12.30 uur: Inloop

12.30-12.40 uur: Welkom en introductie inleiders

12.40-13.25 uur: Inleiding

13.25-14.00 uur: Vragen en discussie

De inleiders voor deze bijeenkomst zijn Johanneke Bos en Willem Lindeboom.

Vooraf vragen stellen en aanmelding

Wij willen deelnemers aan de bijeenkomst de gelegenheid bieden vooraf hun vragen over dit onderwerp in te dienen. U kunt uw vragen (bij voorkeur uiterlijk 8 december 2022) stellen bij uw aanmelding voor de bijeenkomst.

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij Cokkie de Vos, c.devos@bl-advocaten.nl) onder vermelding van ‘VvO Werkgroep bijeenkomst 15 december 2022’. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij zien uit naar uw deelname aan deze bijeenkomst!

Beste groet, namens de werkgroep,

Willem Lindeboom en Bas Vorstermans