Suzanne van Thoor

Seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook op scholen!

Mr. W. Lindeboom

Enkele aspecten van flexibele arbeidsrelaties in het po, vo en mbo

Het preadvies van de Vereniging voor Onderwijsrecht gaat in op de vraag welke flexibele arbeidsrelaties zich in het arbeidsrecht voordoen, over de toepassing ervan in de onderscheiden onderwijssectoren en op de manier waarop flexibele arbeidsrelaties in de verschillende onderwijs-cao’s zijn geregeld en op de rechtspraak daarover.

Mr. M. Claessens

Burgerschap als onderdeel van een bredere ontwikkeling tot waarborging van de democratische rechtsstaat in het onderwijs

Over het advies ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ van de Onderwijsraad en het coalitieakkoord van kabinet Rutte-IV. De twee documenten hebben gemeenschappelijk dat daarin nadrukkelijk aandacht aan burgerschap in het onderwijs wordt gegeven, bezien in een bredere wens tot waarborging van de democratische rechtsstaat in het onderwijs.

Mr. I.A. Hoen

Wel of geen samenvoeging van scholen?

In een serie uitspraken vanaf december 2019 tot en met maart 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangegeven hoe het in de WPO opgenomen begrip samenvoeging moet worden uitgelegd. Deze uitleg heeft mogelijk grote gevolgen voor de samenvoegingsbekostiging in de toekomst.

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 55 t/m 82

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters