Op woensdagmiddag 20 april 2022 organiseert de Vereniging voor Onderwijsrecht haar eerste voorjaarssymposium. De VvO zet daarmee de traditie van de NVOR/Varo voort. Dit jaar worden de workshops verzorgd door en vanuit de werkgroepen van de VvO. Omdat maar liefst vier werkgroepen hun medewerking aan het voorjaarssymposium toezegden, kan de VvO dit jaar maar liefst vier workshops aanbieden op het voorjaarssymposium.

In de workshops komen uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het onderwijsrecht aan bod.
U kunt aan twee van de vier workshops deelnemen. De workshops zullen afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de mogelijkheden van de zaalindeling op de evenementenlocatie één of twee keer worden gepresenteerd. Wij doen uiteraard ons best u te plaatsen in de workshops van eerste voorkeur. Het symposium wordt afgesloten met een borrel. Aan deelname aan het symposium zijn geen kosten verbonden.

Let op: de locatie van het voorjaarssymposium is dit jaar niet het kantoor van Pels Rijcken advocaten en notarissen in Den Haag maar evenementenlocatie Kanaal30 in Utrecht.

Locatie
Kanaal30 (kanaal30.com)
Kanaalweg 30
3526 KM Utrecht
Route in googlemaps

Programma
13.30 – 14.00 uur inloop
14.00 – 14.15 uur opening en verplaatsen naar workshops
14.15 – 15.15 uur workshops ronde 1
15.15 – 15.45 uur pauze
15.45 – 16.45 uur workshops ronde 2
16.45 uur borrel
18.00 uur einde programma.

Workshops

Workshop A: Rechtsbescherming mbo-student
Het voornemen is m.i.v. augustus 2023 de rechtsbescherming van de mbo-student te wijzigen. Nu is bij die rechtsbescherming de schriftelijke onderwijsovereenkomst (OOK) het uitgangspunt en verloopt deze in hoofdzaak langs de lijnen van het civielrecht. De verplichting voor mbo-instellingen de OOK schriftelijk aan te gaan, komt echter te vervallen. In dat kader is het de bedoeling de rechtsbescherming van de mbo-student meer vergelijkbaar te maken aan die van de student hoger onderwijs, hetgeen betekent dat er een bestuursrechtelijk sluitstuk op wordt gezet door middel van beroep in één instantie bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. In deze workshop gaat Prof. Renée van Schoonhoven (Vrije Universiteit) in op de hoofdlijn van het wetsvoorstel dat inmiddels voorligt bij de Eerste Kamer (35 625). Aan de orde komen de aandachtspunten die over deze wijziging leven in mbo-instellingen en bij rechtshulpverleners. De bedoeling van deze sessie is om met de leden van de VVO over deze aandachtspunten in gesprek te gaan en mogelijk enkele oplossingsrichtingen te formuleren.

Workshop B: Capita selecta uit het hoger onderwijsrecht
Discussiebijeenkomst onder leiding van Peter Kwikkers, voorzitter van de werkgroep hoger onderwijs en gespecialiseerd in onder andere organisatierecht en management in het hoger onderwijs over capita selecta uit het hoger onderwijsbeleid, – bestuur en -recht.
Deelnemers kunnen (bij aanmelding) onderwerpen aandragen voor bespreking. Mogelijke onderwerpen voor de bijeenkomst zijn:

 • Taal & Toegankelijkheid: toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de beheersing instroom van internationale studenten
 • Bindend Studie Advies en doorstroomnorm in hoger onderwijs
 • Academische vrijheid en samenwerking met instellingen in landen met dictatoriale regimes
 • Ontwikkeling van de Europese Hoger onderwijs Ruimte (EHEA) en de Europese Research Ruimte (ERA)
 • Rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs en gevolgen van de afschaffing van het College van Beroep Hoger Onderwijs.

Workshop C: Toelatingsbeleid in het VO via centrale loting
In Amsterdam melden zich jaarlijks circa 8.000 leerlingen uit groep 8 aan op circa 70 scholen voor het voortgezet onderwijs. De toewijzing van plaatsen verloopt sinds een aantal jaren via een centrale loting. Dit wordt gezien als een praktische en rechtvaardige oplossing voor een complex logistiek probleem. De werkgroep Leerrecht verzorgt onder leiding van Menno van de Koppel een workshop over de onderwijsjuridische aspecten van deze loting. Hij gaat samen met Mayken de Roon en Rianne Tichelaar met u in op de volgende vragen:

 • Als er centraal geloot wordt, is er dan ook sprake van centraal toelatingsbeleid?
 • Betekent loten dat alle leerlingen gelijk behandeld dienen te worden of is voorrang of een hardheidsclausule in bepaalde gevallen te billijken?
 • Dient een centrale loting te voorzien in een centrale bezwaarprocedure en zo ja, op welke gronden is toekenning van bezwaar tegen een lotingsuitslag redelijk te noemen?
 • Wat is de ontstaansgeschiedenis van de ‘plaatsingsgarantie’ in de Amsterdamse loting?
 • Als de loting is geautomatiseerd, wordt deze dan ook voldoende begrijpelijk ingericht en is deze achteraf door belanghebbenden te verifiëren?
 • Behalve in Amsterdam wordt ook in andere regio’s geloot; zijn daar nog afzonderlijke lessen uit te trekken?

Workshop D: Aard en doorwerking van sturingsrelaties in het primair onderwijs
Door de werkgroep Bestuur en management wordt een workshop verzorgd door Marlies Honingh (Radboud Universiteit) en Martijn Nolen (Tilburg University) over het thema ‘Aard en doorwerking van sturingsrelaties in het primair onderwijs’. Zij geven een toelichting op het onderzoek van NRO (Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek) naar de koppeling tussen onderwijswetgeving, bestuur, schoolleiding en toekomstgericht onderwijs.

Aanmelden: uw aanmelding, onder vermelding van uw voorkeur voor twee workshops (één workshop per ronde), kunt u sturen naar: voorjaarssymposium@tk.nl
U ontvangt geen ontvangstbevestiging. Wij zien u graag op woensdag 20 april 2022!