Op 3 november a.s. organiseert de werkgroep Bestuur en Management van de Vereniging voor Onderwijsrecht een online bijeenkomst met als thema:

Grenzen stellen, ruimte laten: artikel 23 Grondwet in het licht van de democratische rechtsstaat

Op 5 oktober jl. bracht de Onderwijsraad een advies uit met deze titel, https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2021/10/05/grenzen-stellen-ruimte-laten. Dit biedt ons een goede en gedegen aanleiding om over artikel 23 Grondwet met elkaar van gedachten te wisselen.

De overheid moet de grenzen aan vrijheid van onderwijs duidelijker aangeven en scherper handhaven, adviseert de Onderwijsraad. Baken helder af wat in het onderwijs moet, wat mag en wat niet mag als het gaat om de vrijheid van onderwijs. En neem daarbij de democratische rechtsstaat als normatief kader. Volgens de Onderwijsraad is (waarden)pluriformiteit belangrijk in ons onderwijsbestel om tegemoet te kunnen komen aan rechten en voorkeuren van ouders en kinderen. Daarbij hoort voor scholen een substantiële groene zone om vanuit een eigen identiteit / overtuiging het onderwijs te verzorgen. In het advies wordt de buitengrens afgebakend door het principe van non-discriminatie, het verbod van indoctrinatie en de verantwoordelijkheid van scholen voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van de jongeren die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

We hebben Raymond Kubben, senior raadsadviseur bij de Onderwijsraad (https://www.onderwijsraad.nl/over-ons/medewerkers/medewerkers/raymond-kubben) en als zodanig nauw betrokken geweest bij het advies, bereid gevonden om een inleiding over dit thema te verzorgen. Zoals gebruikelijk zal er na deze inleiding gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Het programma is als volgt:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.15 uur:   Welkom

12.15 – 12.45 uur:   Presentatie Raymond Kubben

12.45 – 13.30 uur:   Vragen en discussie

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 3 november 2021. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij hopen weer op veel belangstelling!

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

Martijn Nolen en Nicole Niessen