Op vrijdag 8 oktober 2021 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Na bijna 1,5 jaar online deze keer weer een fysieke bijeenkomst op het AOb-hoofdkantoor, Jacobsstraat 22 te Utrecht. Aanvangstijd is 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur. De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

– Actuele ontwikkelingen (voorgenomen wetgeving of anderszins)

3. Casus: (geen) uitvoering bovenschools beleid (door Annemarie van Luik)

Het bestuur heeft met instemming van de PGMR beleid vastgesteld m.b.t. de functiemix (voor meer achtergrond: https://www.functiemix.nl/). Hierbij zijn afspraken gemaakt over aantallen per school. Eén van de scholen houdt zich niet aan deze afspraak. Dit wordt zichtbaar in het formatieplan: de aantallen wijken al jaren af van de bovenschools gemaakte afspraken. De directeur zegt over onvoldoende middelen te beschikken om te voldoen aan de aantallen zoals vastgesteld. De PMR kan zich niet vinden in het standpunt van de directeur en heeft in het verleden verzocht om een stappenplan te maken om dan tenminste uitzicht te hebben om toe te groeien naar de afgesproken functiemix. De directeur gaat niet in op dit verzoek. Vanaf het voorjaar 2021 heeft de PMR overleg gevoerd over het formatieplan. De PMR heeft besloten om niet in te stemmen met het formatieplan voor schooljaar 2021-2022.

Vragen:

  • Is in deze situatie het feitelijk beleid (i.c. het geen uitvoering geven aan het afgesproken beleid) instemmingsplichtig? Is er een mogelijkheid van een nalevingsgeschil?
  • Er is geen instemming op het formatieplan. De directeur vraagt de LCG-WMS niet om vervangende instemming: is dan het oude formatieplan van kracht? De PMR heeft geen belang bij verlenging van het huidige formatieplan.
  • Is uitblijven van actie van de directeur op te vatten als een besluit?
  • Op welke basis worden docenten ingezet in 2021-2022: het schooljaar is immers van start gegaan. Mogelijk wordt uitvoering gegeven aan een instemmingsplichtig besluit waarvoor geen instemming is verleend. Kan de Mr de nietigheid inroepen?
  • Kan de PGMR actie ondernemen omdat een deel van de afspraak niet nagekomen wordt.
  • Val je bij het ontbreken van instemming (zonder uitspraak in een instemmingsgeschil) altijd terug op staand beleid? Of impliceert een besluit van het bg om geen instemmingsgeschil aanhangig te maken, dus het formatieplan van het vorig schooljaar te continueren, eveneens een door de PMR aan te vechten besluit?
  • Gaat het hier om een zaak tussen schooldirectie en de PMR, of wat is de rol van het schoolbestuur/centrale directie hierin?
  • Wat zijn mogelijke vervolgacties?

Korte pauze

4. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Sprengers Advocaten)

5. Rondvraag en sluiting

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast. De bijeenkomsten van deze werkgroep vinden plaats op elke tweede vrijdag van de maand. In 2021 vinden nog twee kortebijeenkomsten (van 16.00 uur tot 17.00 uur, online via Teams) plaats op: 12 november en 10 december.