De ALV van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) vindt dit jaar plaats op:

VRIJDAG 26 NOVEMBER 2021
VAN 10.15 – 11.15 UUR IN HET KASTEEL VAN WOERDEN (Kasteel 3 te Woerden)
De diverse verslagen en stukken kunnen t.z.t worden gedownload vanaf deze website.

Aansluitend op de ALV vindt om 11.30 uur het najaarssymposium plaats met als thema:

Flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs
Over dit thema is een preadvies opgesteld door drie auteurs, Guus Heerma van Voss, Willem Lindeboom en Frans Brekelmans. De centrale vraag van het preadvies is op welke wijze flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs in de toekomst dienen te worden benaderd. Die vraag is voor de theorie en de praktijk van het onderwijsrecht van groot belang. Om te komen tot beantwoording van deze vraagstelling van het preadvies wordt eerst de opkomst van flexibele arbeidsrelaties in het arbeidsrecht besproken, waarbij aandacht wordt geschonken aan de redenen voor een toenemend gebruik en de vraag in hoeverre deze redenen ook in de onderwijssector gelden. Vervolgens zijn getalsmatige gegevens verzameld om een indruk te krijgen van de mate van gebruik van de verschillende flexibele arbeidsrelaties in de verschillende sectoren van het onderwijs. Daarna wordt een korte historie gegeven van de decentrale arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, waarna aan de hand van de cao-teksten de juridische aspecten van de voor het onderwijs belangrijkste flexibele arbeidsrelaties, te weten deeltijdarbeid, arbeid voor bepaalde tijd, oproepwerk, uitzendwerk en payrollwerk. Deze bespreking dient onder meer om de problemen rond deze vormen van arbeid te analyseren. Tot slot keert het preadvies terug naar de centrale vraag van dit preadvies en daarmee op de toekomst van flexibele arbeidsrelaties in het onderwijs.

De auteurs zullen hun preadvies presenteren tijdens het najaarssymposium. Er is zoals gebruikelijk ook dit jaar ruimte voor debat en het uitwisselen van gedachten.

Het preadvies zal traditiegetrouw in boekvorm aan de leden worden verzonden. Omdat het boekje waarschijnlijk niet voor de jaarvergadering gereed is, wordt het preadvies vooraf voor de zekerheid – een week voor de jaarvergadering omstreeks 19 november 2021 – alvast in digitale vorm verzonden. Het preadvies zal te zijner tijd ook op de website van de VvO worden gepubliceerd.

Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn dit jaar geen kosten verbonden. De bijdrage aan de kosten van de lunch is € 10,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via
https://vvonderwijsrecht.nl/product-categorie/evenementen/