Op vrijdag 9 juli 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een korte online-bijeenkomst(via Teams) van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Voor deze korte bespreking van de werkgroep zijn drie bespreekpunten binnengekomen van Dik Berkhout. Hij zou graag de volgende vraagpunten bespreken:

  1. Mag een schooldirecteur inzake een sluitings- of fusietraject bij het voorlichten van de ouders over een voorgenomen besluit namens de school spreken, of mag dat dat alleen als de medezeggenschapsraad reeds heeft geadviseerd en het bevoegd gezag een definitief besluit nam?

In beginsel mag een bestuurder/schooldirecteur namens de school spreken. Een MR mag dat niet, maar beperkt zijn standpuntbepaling als het goed is in principe tot interne adviezen en beslissingen en het contact met de achterban van de MR. De (geledingen van de) MR heeft/hebben de verplichting om zijn achterban in te lichten. Daarnaast moeten ouders geraadpleegd worden over een voorgenomen besluit tot sluiting. Het zou derhalve onjuist zijn om een schoolbestuur het recht om de ouders over een voorgenomen besluit tot sluiting te informeren, te ontzeggen. Een schoolbestuur mag daarbij niet vooruitlopen op nog niet vastgesteld beleid, maar moet ook ouders informeren over belangrijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een voorstel om een school te sluiten.

Hoe verhouden zich deze twee uitgangspunten tot elkaar in het genoemde geval? En mag de bestuurder of schooldirecteur in zo’n geval namens ‘de school’ spreken? Mijns inziens is dat niet het geval.

  1. Mag een bestuurder bij een overname van de school als alternatief voor sluiting de eis stellen dat het personeel mee over gaat? Ik ben niet zo thuis in de regels omtrent overgang van onderneming. Misschien dat leden van de werkgroep hierover vooraf literatuursuggesties kunnen geven.
  1. Mag een bestuurder in een traject voor een overname van de school als alternatief voor sluiting een zodanig scherp tijdspad hanteren dat de overnemende partij zich onder druk gezet voelt? In casu: begin juni eisen dat de school per 1 augustus daarna overgenomen wordt, terwijl het voorgenomen besluit medio december voor de MR als een donderslag bij heldere hemel kwam.

De toetsingsnorm is dan naar mijn inschatting de vraag of een bestuurder de school in redelijkheid op 1 augustus 2021 kan sluiten, als hij weet dat een ander bestuur de school per 1 augustus 2022 wil overnemen. Maar wellicht zijn er nog meer haken en ogen, of aanknopingspunten om hierover een eerste standpunt te bepalen.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.