Op vrijdag 9 april 2021, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst(via Teams).

Thema voor deze bijeenkomst:

Tijdens deze komende bijeenkomst verzorgt Gabi Stouthart (Sprengers Advocaten) een inleiding over het adviesrecht van een MR in het kader van artikel 11 onder h van de WMS, adviesrecht over een voorgenomen besluit tot ontslag dan wel benoeming van een schoolleider. Zij zal onder andere stilstaan bij de vraag wanneer er sprake is van dat adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot aanstelling en ontslag. Valt daar bijvoorbeeld ook onder een interim directeur? En is er tevens sprake van ontslag bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden? Hierbij worden tevens de uitspraken van de Landelijke Commissie Geschillen WMS meegenomen, en de relevante arbeidsrechtelijke jurisprudentie. Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die voor deze of een volgende bijeenkomst worden ingepast.