Op vrijdag 19 maart 2021 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen onderwerpen. Het betreft een online-bijeenkomst (via Teams). Aanvangstijd is wederom 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

De voorlopige agenda:

1. Korte mededelingen

2. Het recht op medezeggenschap voor schooldirecteuren. En kan een schooldirecteur GMR-lid zijn?

Toelichting:

Een schooldirecteur kan geen lid zijn van de MR van zijn eigen school indien hij/zij gemandateerd optreedt in de rol van bevoegd gezag. Deze logische regel is vastgelegd in artikel 3 lid 8 WMS: Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de medezeggenschapsraad. Die regel geldt o.g.v. artikel 4 lid 4 WMS eveneens t.a.v. het lidmaatschap van de GMR. Maar geldt deze uitsluiting van het passief kiesrecht ook wanneer het schoolbestuur zelf het overleg voert met GMR? Of mag een schooldirecteur zich in die situatie wel in die raad gekozen worden?

Hoe zit het met het recht op medezeggenschap voor schooldirecteuren? Een schooldirecteur is immers tevens werknemer, net zoals ondersteunend personeel, en wordt in die hoedanigheid evengoed geraakt door wat er tussen de GMR en bestuur wordt afgesproken over het te voeren beleid. Anderzijds zijn schooldirecteuren vanuit hun functie vaak (maar zeker niet altijd) al rechtstreeks betrokken bij de formulering van dit beleid, en daarmee bij de voorgenomen besluiten die voor advies of instemming aan de GMR worden voorgelegd. 

Met deze sessie wordt beoogd antwoord te vinden op drie vragen: 1) behoort de schooldirecteur tot het ‘personeel’ als bedoeld in artikel 1 en artikel 3 (kiesrecht) WMS?; 2) is de uitsluiting van het passief kiesrecht t.a.v. de MR (o.g.v. artikel 3 lid 8 WMS) automatisch ook van toepassing op het lidmaatschap van de GMR?; en 3) op welke wijze kan de medezeggenschap voor schoolleiders het beste worden geborgd? De discussie zal worden ingeleid door Willem Hein Hogerzeil.

Korte pauze

3. Uitspraak LGC-WMS inzake een instemmingsgeschil over het ondersteuningsplan (door Willem Hein Hogerzeil)

Dit betreft de uitspraak van 22 december 2020:

•        LGCWMS 109378: https://onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-vaststelling-van-het-ondersteuningsplan-2020-2024-het-bevoegd  

Verzoek aan de deelnemers is om deze uitspraak vooraf te lezen voor een inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst.

4. Rondje binnen de werkgroep: waar ben je bezig of loop je tegenaan?

Toelichting:

Tijdens dit rondje kunnen de deelnemers praktijkgevallen, dilemma’s en vragen binnen de werkgroep bespreken.

5. Rondvraag, en sluiting

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

De volgende bijeenkomsten van deze werkgroep vinden plaats elke tweede vrijdag van de maand (met uitzondering van augustus), van 16.00 uur tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten staan in 2021 nog gepland op: 9 april; 14 mei; 11 juni; 9 juli; 10 september; 12 november en 10 december. Voor 8 oktober 2021 staat er wederom een langere bijeenkomst gepland (14.00 tot 17.00 uur).