Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VvO 29 november 2019

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een ALV te houden op


VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019
VAN 10.15 – 11.15 UUR
IN HET KASTEEL in WOERDEN (Kasteel 3 te Woerden)


Het gaat om een bijzondere ALV. In deze ALV vragen wij de leden om in te stemmen met de fusie met de VARO. De VARO houdt haar ALV voor de NVOR. Als beide ALV’s instemmen, kunnen wij vanaf 11.15 uur een feestelijke koffie naar aanleiding van de fusie drinken, en is de volgende ALV één van onze gezamenlijke vereniging de VvO.

AGENDA
1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststelling verslag van de algemene leden vergadering van 24 september 2019

4. Jaarverslag november 2018 – november 2019

5. Financiële jaarstukken:

  • Voorlopige balans per 18 oktober 2019, balans per 31 december 2018
  • Begroting 2018, exploitatie 2018
  • Begroting 2019 en voorlopige exploitatie 2019 per 18 oktober 2019

 Bij dit agendapunt zal ook de kascommissie verslag doen van haar bevindingen.
Download de jaarstukken

6. Fusie NVOR en VARO.
Op de ALV zullen wij u vragen in te stemmen met de fusie. Op de website van de VvO vindt u bij de stukken ten behoeve van de ALV de concept tekst van de statuten van de VvO, zoals deze in de vorige ALV, waarin ingestemd werd met het fusievoornemen, is goedgekeurd. Iedereen die nu lid is van de NVOR (en de VARO) is na de fusie automatisch lid van de VvO.

7. Samenstelling bestuur.
Omdat bij dit programma-onderdeel vooruit wordt gelopen op de nieuwe vereniging, zal dit onderdeel samen met de VARO-leden worden behandeld.

Het voorstel tot fusie van de NVOR en de VARO hield in dat het eerste bestuur van de VvO bestaat uit een combinatie van huidige bestuursleden van de NVOR en de VARO, waarbij de samenstelling dan wordt: Jacques Dijkgraaf, Elise Visser, Iris Hoen, Arzu Yandere, Wilco Brussee, Bas Vorstermans, Jannetje Bootsma, Tom Barkhuysen en Ben Vermeulen.

Miek Laemers, Pieter Huisman en Floor Wijnands nemen op het moment van de fusie afscheid van het bestuur.

Het bestuur vraagt u om in te stemmen met de benoeming van Jannetje Bootsma in de functie van voorzitter, Arzu Yandere in de benoeming van penningmeester en Elise Visser in de functie van secretaris in het bestuur van de VvO, onder de opschortende voorwaarde dat deze benoeming pas effect krijgt als de fusieakte is verleden.

Het bestuur vraagt u om in te stemmen met de benoeming van de heer Stefan Philipsen tot nieuw bestuurslid van de VvO, onder de opschortende voorwaarde dat deze benoeming pas effect krijgt als de fusieakte is verleden.

Stefan Philipsen is universitair docent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. In 2017 promoveerde hij op een proefschrift over de vrijheid van schoolstichting. Sindsdien publiceert hij regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op de bescherming van grondrechten in het onderwijs en artikel 23 Grondwet in het bijzonder. Hij verzorgt zowel in het initieel als het post-initieel onderwijs cursussen onderwijsrecht. Stefan is lid van het Nederlands centrum voor onderwijsrecht en maakt deel uit van de redactie van het juridische tijdschrift School en Wet.

De besturen van de NVOR en de VARO zijn blij dat Stefan deel wil uitmaken van het nieuwe bestuur van de VvO.

8. Rondvraag

9. Sluiting

Namens het bestuur van de NVOR,

Mr. J. Bootsma, secretaris

Uitnodiging najaarssymposium 2019

Het bestuur van de Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) nodigt u hierbij uit voor het het najaarssymposium op

VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019
VAN 11.30 – 17.00 UUR
IN HET KASTEEL in WOERDEN (Kasteel 3 in Woerden)

 “Bevoegdheids- en bekwaamheidseisen in het licht van het lerarentekort”

Op 29 november 2019 vindt het laatste symposium van de NVOR, dat al vooruitloopt op de nieuwe Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) waarin de NVOR en de VARO samen opgaan, plaats. Het onderwerp is de huidige en toekomstige regeling van bevoegdheid/bekwaamheid van leraren in het licht van het lerarentekort. Welke oplossingen worden aangedragen om het lerarentekort het hoofd te bieden, welke juridische dimensies zitten aan die oplossingen, welke veranderingen in wetgeving zijn nodig om het tekort aan leraren op te vullen? Actueel aanknopingspunt is het advies van de Onderwijsraad (Ruim baan voor leraren). Beoogd wordt dat advies te (laten) voorzien van meer juridische doordenking.
Preadviseurs/sprekers mr. dr. Frans Brekelmans en mr. Marianne van Es hebben het preadvies voor hun rekening genomen en zullen dat toelichten. Onderzoekster dr. Rosanne Tromp (postdoc Regeldruk-onderzoek aan de VU) zal ingaan op de betekenis en de totstandkoming van de Wet BIO en optreden als co-referent. Mr. Wilco Brussee (advocaat in Den Haag) zal eveneens optreden als co-referent.